Aktuality

Zpráva ze zasedání MR ČMMJ

| Diskuzní fórum
Zpráva ze zasedání MR ČMMJ
Zpráva ze zasedání Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „MR ČMMJ“)

 
Druhé jednání členů Myslivecké rady ČMMJ se uskutečnilo dne 29. ledna 2021. Z důvodu trvajícího nouzového stavu se jednání uskutečnilo videokonferenčně on-line. Zúčastnilo se 15 členů (1 byl omluven).
 
Myslivecká rada v prvním bodě opět projednala a schválila návrh upraveného rozpočtu ČMMJ na rok 2021, který musel být v některých položkách upraven na základě rozhodnutí MZe o poskytnutí výše dotací pro rok 2021 pro předložené projekty ČMMJ.
 
Nejdiskutovanějším bodem byl návrh způsobu volby do předsednictva Myslivecké rady a celé Dozorčí rady, pokud se volby nebudou moci ani v březnu 2021 uskutečnit na řádném volebním Sboru zástupců ČMMJ. Na prosincovém zasedání předseda Ing. J. Janota obdržel úkol připravit návrh voleb jiným způsobem. K řešení byly předloženy dva návrhy, a to buď cestou korespondenční nebo on-line přes webové formuláře.
Vzhledem k vícenásobné kandidatuře do předsednictva, je nutno volby provést dvoukolově, a proto byla navržena varianta volit přes webové formuláře a v tom případě by se volba provedla v jeden den.
Po dlouhé diskusi a vyjádření všech členů rady ohledně on-line volby či řádného zasedání Sboru zástupců ČMMJ došlo nakonec k revokaci usnesení z prosincové Rady a bylo přijato usnesení nové.
Myslivecká rada má za úkol svolat volební Sbor zástupců ČMMJ do 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. Jakmile zrušení nouzového stavu umožní stanovit termín volebního sboru, vyhlásí MR ČMMJ doplňující kandidaturu do předsednictva MR a pro celou DR ČMMJ se stanovením termínu zaslání kandidátek.
Myslivecká rada vzala na vědomí, že volbou členů MR ČMMJ z krajských voleb se Ing. J. Červenka stal členem MR ČMMJ jako zástupce za Karlovarský kraj. Na základě této skutečnosti rada pověřila stávajícího předsedu Ing. J. Janotu a místopředsedu Ing. R. Urbance, Ph.D., kteří mají prodloužený mandát, zastupováním ČMMJ a podpisovým právem za ČMMJ.
 
V dalším bodě rada schválila úpravu vnitřního předpisu ČMMJ, kterým se upravují pracovně-právní nároky zaměstnanců, a to zejména v oblasti stravenkového paušálu.
Dále se rada zabývala nastavením podmínek smluv o výkonu funkce předsedy a dvou místopředsedů. Tyto smlouvy budou po doplnění připomínek předloženy ke schválení při dalším jednání.
V bodě různé Rada jmenovala v souladu s článkem 4 odst. 2 písm. b) Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů, zkušební komise pro přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu.
Dále schválila žádost Klubu výmarských ohařů o poskytnutí záštity ČMMJ, z.s. při pořádání Memoriálu Roberta Jakoubka.
 
V posledních bodech předseda Ing. J. Janota dal podnět k diskusi ohledně možnosti zavedení nových průkazek pro členy ČMMJ, a to plastové kartičky s QR kódem.
Dále informoval o přípravě oslav 100 let výročí od založení ČMMJ, o připravovaném společném dopise za Hospodáře v krajině k projednávání zákona o invazních a nepůvodních druzích v Parlamentu ČR, o zaslaném dopise ministru zemědělství a ministryni financí se žádostí o zrušení DPH u pronájmu honiteb.
Zapsala Ivona Karlíková

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...