ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:02 a zapadá v 20:53
vychází v 23:41 a zapadá v 5:39
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

Kdo je oprávněn v honebním společenstvu měnit sídlo HS ?

Dotaz č.1394 [ zadáno 27.9.2012 ]

Kdo je oprávněn v honebním společenstvu měnit sídlo HS ? Musí být změna sídla odhlasována na valné hromadě ? - pokud bylo valnou hromadou vydáno usnesení, kterým se mění některý z článků stanov HS, je honební starosta povinen zaslat k registraci na orgán státní správy myslivosti kromě usnesení i nové = opravené stanovy?

Jak je to s uzavíráním dohod o přičlenění honebních pozemků do honitby na další období?

Dotaz č.1392 [ zadáno 12.9.2012 ]

Jak je to s uzavíráním dohod o přičlenění honebních pozemků do honitby na další období? Musí tyto dohody a výši úhrady za přičlenění schvalovat valná hromada? Pokud ano, může tyto dohody uzavřít na dalších 10let honební výbor ještě před svoláním VH, na které bude volen nový výbor, nebo může na VH pouze předložit návrhy těchto dohod a po schválení už musí být podepsány novým honebním starostou?

pronájem části honitby nebo podnájem honitby nebo její části

Dotaz č.1391 [ zadáno 10.9.2012 ]

Společnost Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o. byla založena městem Moravský Krumlov, které je jejím vlastníkem a zakladatelem. Společnost hospodaří v lesích patřících městu na základě nájemní smlouvy, hradí stanovené nájemné a dozorčí rada sleduje a podává zprávy nejen o její ekonomické situaci, ale i o tom, zda svou činností svěřené lesy zvelebuje, podporuje mimoprodukční funkce lesa a hospodaří přírodě blízkým způsobem. Společnost vykonává pro město Moravský Krumlov funkci odborného lesního hospodáře, což je z lesního zákona osoba držící licenci k této činnosti a garantující odbornou úroveň hospodaření. – text převzatý z oficiální prezentace společnosti. Jednatel této společnosti se rozhodl zvýšit výnosy prodejem povolenek k lovu. Těchto povolenek prodal celkem 6 ks, za jednu povolenku inkasoval částku 10 000,- Kč, řádně vedenou v účetnictví, na příjmových dokladech je přímo uveden „prodej povolenky k lovu“. Celková částka tedy činí 60 000,- Kč. § 32, odst. 5, Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, říká, že nelze přenechat lov zvěře za úplatu, pokud se nejedná o poplatkový odstřel s doprovodem. § 64, odst. 1, Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti dodává následující: Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 40 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 32 odst. 5. Odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností již dostal podnět k zahájení správního řízení o udělení pokuty, toto zatím nebylo zahájeno. Rád bych tuto situaci vygradoval, proto se ptám, zda je možné v rámci porušení zákona o myslivosti podat na jednatele společnosti trestní oznámení a ne se pouze spokojit „s další drobnou pokutou“.

Zohlednění velikostí pozemků u členů HS vůči možnostem lovu

Dotaz č.1390 [ zadáno 5.9.2012 ]

V HS se schyluje k tomu, že honitba bude využívána v režii HS. Jde nějak v provozním řádu upravit provádění myslivosti, kdy jeden vlastník, člen HS, má 4000m2 a druhý má 435 ha. Mají při výkonu stejná práva, nebo jde např. stanovit, že povolenka k lovu se vydává až pro vlastníky nebo soubor vlastníků nad X hektarů (např. jedna povolenka na 50 ha vlastních pozemků)

Hlas po zemřelém členovi výboru HS

Dotaz č.1389 [ zadáno 3.9.2012 ]

Je možné, aby po úmrtí člena výboru HS nedošlo k doplnění výboru, a aby tento neúplný výbor rozhodoval o pronájmu honitby na rok 2013-2023 a to bez vědomí VH HS? Hlas si po zemřelém členovi přebral předseda HS.

Délka platnosti rozhodnutí VH HS

Dotaz č.1388 [ zadáno 30.8.2012 ]

V roce 2002 přenesla VH HS působnost o rozhodování pro využití honitby na výbor HS. Jak je tomu dnes v roce 2012? Platí toto rozhodnutí VH z roku 2002 do dnes a rozhoduje tedy o využití honitby výbor HS, nebo o využití honitby rozhoduje valná hromada?

Změna rozhodnutí o pronájmu honitby

Dotaz č.1387 [ zadáno 8.8.2012 ]

Na valné hromadě HS byly tři žádosti A, B, C, a každá žádost o pronájem honitby byla člena HS. Valná hromada rozhodla většinou hlasů, že honitbu do nájmu na 10 let dostane člen HS číslo B. Zákon říká, že má HS povinnost umožnit účast na užívání honitby svému členovi. Mohou se členové HS čísel A a C něčeho domoci, nebo platí rozhodnutí valné hromady, pokud ta takto rozhodla a nemá a C?

Hospodář ve dvou honitbách

Dotaz č.1386 [ zadáno 6.8.2012 ]

Ve stanovách MS máme uděláno, že členové můžou být pouze v jednom sdružení a nedávno hospodář získal další honitbu, kde dělá hospodáře, ale prý není členem. Honitba je psaná na jeho jméno a němci to financují. Porušuje stanovy MS anebo je to v pořádku?

Výběrové řízení HS na pronájem honitby

Dotaz č.1385 [ zadáno 6.8.2012 ]

Poslední VH HS pověřila výbor HS, vypsáním a provedením výběrového řízení na pronájem honitby na dalších 10 let. 1) Neporušuje HS zákon vypsáním výběrového řízení? 2) Pokud tomu tak není, existují nějaké zákonem závazné podmínky, pro provedení výběrového řízení? 3) Na poslední VH, jeden člen prohlásil, že je třeba sezvat všechny vlastníky půdy (i přičleněné) na příští VH, protože uplynulo 10 let od založení HS. Podle mého názoru to není třeba, protože naše HS je založeno na dobu neurčitou. Jaká je skutečnost?

Ustanovení o přednosti ve využití společenstevní honitby

Dotaz č.1384 [ zadáno 11.7.2012 ]

1. valná hromada HS, které je tvořené zhruba 20 vlastníky a z toho má 5 vlastníků skoro 90% pozemků honitby rozhodne, že honitbu pronajme za určitých podmínek stávajícímu MS, které už ji mělo pronajatou na dalších 10 let. Na stole HS leží, ale další nabídky od jiných subjektů, které nabízí větší cenu než za kterou to HS chce pronajmout MS. Protože jsou členy HS subjekty, které spravují veřejný (město), nebo státní (LČR) majetek, tak ostatní zájemci ukazují, že musí HS vypsat výběrové řízení, kde vyhraje nejvyšší nabídka, nebo to dají vše k soudu. Jak to udělat dobře, aby to mohlo HS pronajmout našemu MS, když to pronajmout většinou hlasů chce, aby toto vše nedošlo k soudu? 2. Pokud projeví vlastník 10 ha z celkových 1600 ha pozemků honitby zájem o vlastní pronájem, tak má přednost před pronájmem MS, kterému to chce 90% členů HS pronajmout?

Zpracování dat...