ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:57 a zapadá v 17:31
vychází v 16:17 a zapadá v 7:01
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

úplata za pronájem honebních pozemků ve vlastnictví obce.

Dotaz č.1426 [ zadáno 25.3.2013 ]

Obec požadovala, aby VH HS stanovila nájemné za pronájem honitby ve výši 17 Kč/ha. Starosta obce prohlásil, že obec, podle zákona, nemůže pronajímat honební pozemky za méně než 17 Kč/ha. VH to takto odsouhlasila. Já si pořád myslím, že obec pokud je členem HS, nic nepronajímá. Honitbu pronajímá HS. Domnívám se, že obec by mohla nájemné v takové výši, požadovat za svoje pozemky, pokud by nebyla členem HS. Třeba se Vám nebude částka 17 Kč/ha zdát vysoká, ale tady na těch valašských kopanicích, v nadmořské výšce 460 m, a tomu odpovídající sněhové pokrývce, kde se posledních 15 roků neobdělává ani m2 půdy, je takto odsouhlasené nájemné, pro MS pomalu likvidační. Sousední HS pronajímají honitby v cenové relaci 3,60 - 5,0 Kč/ha !! Za hloupost se všude platí. Těch několik vlastníků pozemků a zároveň členů MS nemělo šanci dát dohromady ani 100 hlasů. Obec nás přehlasovala a přehlasuje i příště. Devadesát procent vlastníků a členů HS se VH nezúčastnilo. Důvodně se domnívám, že je to nezajímá. Existuje ještě nějaké řešení ? Obec bude stát za svým požadavkem.

důsledky zániku nájmu

Dotaz č.1425 [ zadáno 21.3.2013 ]

Pokud podaly žádost dvě myslivecká sdružení a ani jedno z nich nedosáhne potřebných 75% z přítomných hlasů...co se stane s honitbou pak? Spadá automaticky do vlastní režie honebního společenstva, nebo i Honební společenstvo musí pro vlastní režii získat potřebných 75%.

Dvě plné moci

Dotaz č.1423 [ zadáno 13.3.2013 ]

Jak postupovat v případě, kdy vlastník honebních pozemků podepíše stejnou plnou moc pro hlasování na HS dvou různým zmocněncům? Jaká plná moc platí? Platí ta pozdější nebo jsou obě dvě plné moci neplatné?

Doba nájmu honitby

Dotaz č.1422 [ zadáno 11.3.2013 ]

Honební společenstvo pronajímá honitbu. Součastná nájemní smlouva byla podepsána v červenci 2003. Honitba bude nabídnuta k dalšímu pronájmu. Když honitbu získá na další desetileté období jiný nájemce, než součastný, jaký bude další postup? Myslivecký rok končí březnem. Plán chovu a lovu zvěře bude současný nájemce využívat do konce měsíce července anebo skončí 31. 3. V odstavci trvání smluvního vztahu je citace (smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 10 let). V odstavci nájemné je citace (nájemné bude účtováno za období běžného mysliveckého roku od 1.4 až 31.3). Ke kterému měsíci bude možné uzavřít novou smlouvu o nájmu honitby?

Diferenciace členů

Dotaz č.1421 [ zadáno 11.3.2013 ]

Zajímalo by mne, zda může členská schůze mysliveckého sdružení schválit dvojí roční členský příspěvek ve výši např. 3 000,- Kč a 10 000,- Kč s tím, že člen platící nižší příspěvek by se mohl zúčastnit pouze společného lovu v honitbě a pouze člen platící vyšší členský příspěvek by mohl v případě plnění svých povinností dostat povolenku k lovu, t.j. k lovu osamělému. Smysl rozdílné výše členského přípěvku je dát možnost některým stávajícím členům sdružení zůstat členy i když nemají své příjmy takové, aby uhradili vyšší příspěvek nutný pro zaplacení zvýšeného nájmu za honitbu pro dalších deset let. Ostatní práva a povinnosti člena MS se měnit nemají. Dále by mě zajímalo, jestli je tento způsob placení členského příspěvku v rozporu se schválenými stanovami našeho MS podle vzorových stanov uvedených na IT stránkách ČMMJ a je tedy nutno schválit změnu stanov a tuto zaslat ministerstvu vnitra.

Vystoupení z MS

Dotaz č.1420 [ zadáno 4.3.2013 ]

Ve Stanovách MS (schválených MV) je psáno:"Členství v MS zaniká b/vystoupením člena; členství zaniká uplynutím tří měsíců ode dne doručení písemného oznámení o vystoupení předsedovi MS".Náš předseda tvrdí,že při podání žádosti ".....vystupuji k 31.12.2012"přestává být členem k tomuto datu, přestože žádost byla podána 3.11.2012. Dle mého názoru, opírajícího se o stanovy, trvá členství až do 3. 2. 2013. Čí názor je správný?

Volební období výboru MS

Dotaz č.1419 [ zadáno 4.3.2013 ]

Na jaké období má být volen výbor MS. Je někde stanoveno, že má být volen na 4 či 5 let?

pozemkové úpravy

Dotaz č.1418 [ zadáno 27.2.2013 ]

U nás v honitbě v loňském roce proběhla a byla ukončena pozemková úprava. Přípravný výbor HS kontaktoval všechny vlastníky honebních pozemků s tím, aby podepsali souhlas se vstupem do HS. Jeden z vlastníků nepodepsal nový souhlas se vstupem do HS (před pozemkovou úpravou byl členem HS) a nebyla mu tudíž zaslána pozvánka na VH. Přesto se na valnou hromadu dostavil a byl z ní bez pozvánky vykázán. Na čí straně je právo? Může napadnout rozhodnutí valné hromady?

Nečinnost HS

Dotaz č.1418 [ zadáno 4.3.2013 ]

Domníváte se, že je možné postupovat podle § 29 odst. 2 zákona i v současné době, kdy na valné hromadě není dosaženo potřebného počtu hlasů ¾ přítomných členů a zástupců, valná hromada honebního společenstvo nemůže v dané věci rozhodnou a uzavřít nájemní smlouvu, a pro daný případ aplikovat lhůtu 60 dní na ukončení 10 letého období nájemní smlouvy. Může orgán státní správy myslivosti při nečinnosti honebního společenstva z vlastního podnětu - rozhodnout o zániku honitby vydáním nového rozhodnutí, jak je uvedeno v § 31 odst. 6 písm. a) zákona, jehož součástí bude zrušení honitby držitele, který není schopen rozhodnou o užití honitby, a její přičlenění k sousední honitbě podle § 29, - po nabytí právní moci rozhodnutí o zániku společenstevní honitby podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona by měl provést výmaz honebního společenstva z rejstříku.

ustavení myslivecké stráže

Dotaz č.1417 [ zadáno 27.2.2013 ]

Ustavení myslivecké stráže při prodloužení nájmu honitby. Nájemní smlouva byla uzavřena do 31.3.2013, Dne 18.1.2013 byla prodloužena dodatkem do 31.3.2023. Kdy nastane termín pro ustavení nové myslivecké stráže a nového hospodáře. Pokud je to při prodloužení dodatkem nutné.

Zpracování dat...