ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:39 a zapadá v 16:47
vychází v 10:40 a zapadá v 0:15
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

Odebrání povolenky k lovu majitelem honitby

Dotaz č.1368 [ zadáno 6.2.2012 ]

Mám povolenku k lovu v honitbě LČR, kterou má v nájmu fyzická osoba. Je nás tam 6 lovců a každý platí 1/6 ceny honitby. Může mi ji majitel honitby odebrat před skončením platnosti, když jsem se nijak neprovinil?

Dobrovolné rozpuštění MS

Dotaz č.1367 [ zadáno 6.2.2012 ]

Prosím o právní názor na následující vzorový problém: Myslivecké sdružení (občanské sdružení) si svolalo např. 5. 1. 2012 členskou schůzi MS, která schválila nadpoloviční většinou členů, zrušení sdružení dobrovolným rozpuštěním. Lze tudíž dovodit, že dobrovolně ukončilo svůj hlavní předmět činnosti - společné provádění myslivosti tj. výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě. Na této schůzi ustavila likvidátora MS. Otázky k právnímu názoru: 1. Zda se zánikem podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Sb., rozumí dobrovolné rozpuštění občanského sdružení tj. jeho ukončení činnosti k datu konání jeho členské schůze např. (5. 1. 2012) a zda i po tomto datu může likvidátor (bývalý myslivecký hospodář) vykonávat myslivost a lovit zvěř.

nošení malorážky

Dotaz č.1366 [ zadáno 6.2.2012 ]

Prosím o potvrzení či vyvrácení informace, že může nosit v lese malorážku pouze myslivecká stráž, nebo hospodář, nebo zda-li je nějaké omezení či předpis na možnost použití této zbraně při provádění myslivosti

Lze ve stanovách HS určit dobu trvání HS na dobu neurčitou?

Dotaz č.1365 [ zadáno 6.2.2012 ]

HS má ve stanovách termín zániku 31. 3. 2013. Lze prodloužit trvání HS rozhodnutím valné hromady a toto oznámit příslušnému orgánu státní správy nebo musí být založeno nové HS a znovu sehnat souhlasy všech členů (§ 19, odst. 5, písm. c) a znovu žádat o registraci? Lze ve stanovách HS určit dobu trvání HS na dobu neurčitou? Kdy končí mandát výboru HS, byl-li zvolen 16. 11. 2002? Prosím o vysvětlení § 32, odst. 2, především pak druhé věty:"K této přednosti je povinno přihlížet i při rozhodnutí o pronájmu honitby". K čemu je tímto ustanovením HS zavázáno, který uchazeč o pronájem honitby má přednost?

Právní ochrana člena ČMMJ

Dotaz č.1363 [ zadáno 6.2.2012 ]

Mám jako člen ČMMJ nárok na bezplatnou právní ochranu ve sporu s občanem čs. státu, kterého jsem jako myslivecká stráž upozornil na to, že tím, že nechává volně a bez ochranného koše revírovat v našem revíru své dva dospělé psy, jehož reakce byla hrubá urážka nejen na moji osobu, ale i na myslivce jako takové, a podá ní trestního oznámení.

Potrestání za porušení mysliveckých tradic při mysliveckém soudu

Dotaz č.1362 [ zadáno 10.1.2012 ]

Při řádném mysliveckém soudu a předávání certifikátu konkrétní osobě - členovi MS, tento certifikát odmítne a napadne vedoucího mysliveckého soudu a začne se chovat nevhodně, může být tento člen potrestán mysliveckým sdružením za porušení mysliveckých tradic?

Pojištění škody při vniknutí lov. psa na soukromý pozemek

Dotaz č.1361 [ zadáno 10.1.2012 ]

Při provádění myslivosti vnikl border teriér na soukromý pozemek, kde majiteli zadávil několik slepic, čímž mu vznikla škoda. Jsem členem ČMMJ. Mohu po pojišťovně Halali požadovat, aby škodu uhradila poškozenému? Případně jaký je postup při žádosti o zaplacení škody pojišťovnou? Bordík je upotřebitelný jak na drobnou, spárkatou, tak i norování.

Právo myslivosti v rozdělené honitbě

Dotaz č.1360 [ zadáno 9.12.2011 ]

Kdo bude vykonávat právo myslivosti v honitbě, ve které bude našemu mysliveckému sdružení ukončena nájemní smlouva ke dni 31. 3. 2013 (uplynutím doby) a bude rozdělena s účinností až ke dni 31. 12. 2013 na dvě honitby - jednu novou vytvořenou podle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti a jednu zbytkovou. Zajímalo by mě, kterým dnem končí našemu sdružení nájemní smlouva o pronájmu honitby, když byla podepsána dne 17. 7. 2003 a ve smlouvě je uvedeno, že se uzavírá na deset let (v souladu se zákonem o myslivosti). Jiné ujednání o době platnosti nájemní smlouvy se v ní neuvádí.

Hlášení myslivecká akce na pozemcích, kde se paství hospodářská zvířata

Dotaz č.1358 [ zadáno 30.11.2011 ]

Musí MS hlásit chovatelům koní, ovcí, hovězího na pastvě, psů v obci, že bude v určitém termínu provádět hon, případně čekání na kachny? Občas slyšíme od vlastníků, že se plaší koně a mohlo by dojít k úhynu.

Jaké důsledky má pro další existenci honitby úmrtí (fyzické osoby) nebo zánik (právnické osoby) jejího držitele?

Dotaz č.1357 [ zadáno 30.11.2011 ]

Jaké důsledky má pro další existenci honitby úmrtí (fyzické osoby) nebo zánik (právnické osoby) jejího držitele? Jaké důsledky má pro další trvání honitby a možnost jejího dalšího nájmu v roce 2013 po uplynutí doby stávající nájemní smlouvy skutečnost, že jejímu držiteli Pozemkovému fondu ČR zůstalo po prodeji honebních pozemků různým kupcům 10 ha z původních 850 ha?

Zpracování dat...