ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:06 a zapadá v 19:54
vychází v 10:28 a zapadá v 3:15
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Opce

Dotaz č.: 1416

Otázka:

Je takto možné formulovat opci v nové nájemní smlouvě s HS. Jestli to není v rozporu se zákonem, jestli to má nějaký význam atd. ,,Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2023. Pronajímatel současně prodává nájemci právo na prodloužení této smlouvy k 1. 4 .2023 na deset let do 31.3.2033 a dále k 1.4.2033 na dalších deset let do 31.3.2043 a nájemce toto právo kupuje. Pro toto právo se v dalším textu používá výraz „opce“. Cena každé z obou opcí se stanovuje ve výši jednoročního nájemného podle části V. této smlouvy. Úhradu za obě opce uhradí nájemce pronajímateli spolu s nájemným za rok 2013. Uhrazená cena opcí náleží pronajímateli i v případě, že nájemce opce nevyužije. Pokud nájemce písemně oznámí pronajímateli do 31. 3. 2023 svůj záměr první opce využít, prodlužuje se tímto aktem nájemní smlouva do 31.3.2033. Pokud nájemce oznámí písemně pronajímateli svůj záměr využít druhé opce do 31. 3. 2033, prodlužuje se tímto aktem nájemní smlouva do 31. 3. 2043. Pokud nájemce pronajímateli svůj záměr využít opce neoznámí, nájemní smlouva končí. Pro uplatnění každé z výše uvedených opcí je rozhodné datum, kdy bylo oznámení o uplatnění opce předáno poště nebo jiné doručovatelské firmě k odeslání pronajímateli. Uplatnění opce se prokazuje potvrzením pošty nebo jiného doručovatele o převzetí zásilky."

Tazatel:

Odpověď:

Navržený text přesahuje pojem opce užitý v § 33 odst. 3 zákona o myslivosti, podle něhož při

smluvené opci bude s dosavadním nájemcem jednáno o uzavření smlouvy o nájmu honitby podle

podmínek stanovených pro výběrové řízení jako s prvním. Při smluvené opci se tedy neprodlužuje

dosavadní smlouva o nájmu, v podmínkách výběrového řízení mohou být body, které se mají

objevit ve smlouvě na další období. Pro záměr využít opce musí být uvedena předkládací lhůta

shodná s termínem přihlášky /včetně požadovaných příloh/ do výběrového řízení.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...