ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:52 a zapadá v 20:15
vychází v 22:36 a zapadá v 12:24
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Zrušení možnosti užívání honebních pozemků

Dotaz č.2017028 [ zadáno 3.7.2017 ]

Vlastník honebních pozemků vystoupil v roce 2000 z HS a vypověděl nájem těchto pozemků. Dodnes jsou používány myslivci ke komerčním účelům (poplatkové lovy trofejových daňků), přičemž vlastník od myslivců nedostává nic. Dle jeho slov má jen škody způsobené zvěří. Odbor život. prostředí v místně příslušné obci s rozšíř. působností ani krajský úřad nestanovil výši nájemného, které by myslivci museli platit, a to s odůvodněním, že neexistují tabulky z čeho by nájem vypočetli. Uvedené instituce nechtěly ani vystavit potvrzení, že je vlastník tzv. přičleněný vlastník. Jaký má být postup, aby myslivcům zrušil oficiální cestou další nájem (užívání) honebních pozemků.

Odvolání předsedy MS na valné hromadě HS

Dotaz č.2017027 [ zadáno 3.7.2017 ]

MS má 3 členy: předsedu, jednatele a pokladníka. V roce 2013 jednatel upytlačil v sousední honitbě divoké prase při sečení kukuřice. Předseda byl u pytláctví fyzicky přítomen. Po čase to vyšlo najevo. Dá se svolat valná hromada honebního společenstva a tyto odvolat z funkce?

Pytláctví jednatele spolku - lze jej odvolat?

Dotaz č.2017026 [ zadáno 14.6.2017 ]

MS má 3 členy: předsedu, jednatele a pokladníka. V roce 2013 jednatel upytlačil v sousední honitbě divoké prase při sečení kukuřice. Předseda byl u pytláctví fyzicky přítomen. Po čase to vyšlo najevo. Dá se svolat valná hromada honebního společenstva a tyto odvolat z funkce?

Podpis předsedy bez souhlasu členské schůze

Dotaz č.2017025 [ zadáno 14.6.2017 ]

Rád bych se zeptal, jestli může předseda MS podepsat dodatek ke smlouvě s honebním společenstvem bez souhlasu členské schůze MS?

Vydání povolenky

Dotaz č.2017024 [ zadáno 7.6.2017 ]

MS umožňujeme výkon i některým myslivcům, kteří nevlastní honební pozemky a nejsou tak členy HS. V provozním řádu je zaveden institut „osoba vykonávající právo myslivosti“ (OVPM). Přednost výkonu práva mají (i podle PŘ) majitelé honebního pozemku, tedy členové HS. Osobám vykonávajícím právo myslivosti se vydává každoročně povolenku k lovu oproti zaplacení příspěvku na provoz myslivecké činnosti. Pokud OVPM neplní povinnosti z PŘ, pošpiní dobré jméno HS, atd. (vše je zmíněno v PŘ) můžeme nevydat, popř. odejmout povolenku k lovu. Můžeme nevydat povolenku k lovu nebo ji odejmout i členovi HS? Neodporuje to zákonu?

Promlčení rozhodnutí

Dotaz č.2017023 [ zadáno 7.6.2017 ]

V roce 2013 bylo městským úřadem, jako správním orgánem 1. stupně, zrušeno honební společenství a honitba, a to z důvodu, že nesplňuje podmínky celistvosti, když ji dělí částečné zástavby a také cesta, přestože z jedné části honitby do druhé se lze dostat bez jakýchkoli problémů. Honitba byla složena ze dvou částí – první měla 509 ha a druhá 111 ha. Členové HS se obrátili na krajský úřad, jako správní orgán 2. stupně. Dle tazatele druhostupňový správní orgán nic nezkoumal a uvedl, že správní orgán 1. stupně může honitbu v souladu se zákonem kdykoli zrušit. Členové HS požádali o vyjádření Nejvyšší správní soud. Ten v roce 2009 vydal rozhodnutí, že krajský úřad rozhodoval správně a ve svém rozhodnutí se nezaobíral rozlohou honitby, ani celistvostí. Tazatel uvádí, že NSS řešil pouze fakt, zda správní orgány mohou zrušit honitbu. Lze v takovém případě ještě něco dělat, nebo je to již promlčené?

Vydržení pozemku pod loveckou chatou

Dotaz č.2017022 [ zadáno 4.6.2017 ]

Myslivecký spolek od roku 1990 provozuje svou činnost v rámci budovy, která spolu s pozemkem patřila LČR. Následně byl pozemek vydán v rámci restituce třetí osobě. Samotnou budovu, stále ve vlastnictví LČR, myslivecký spolek od něho odkoupil. Nastala tak situace, že samotná budova je ve vlastnictví mysliveckého spolku, ale pozemek, na němž stavba stojí, je ve vlastnictví jiné osoby. Myslivecký spolek zahájil jednání o odkoupení pozemku s restituentem. Jednání však nejsou dosud úspěšná a restituent nechce pozemek prodat. Vzhledem k tomu, že spolek užívá stavbu a pozemek pod ní téměř 20 let a vzhledem k tomu, že vlastník pozemku od r. 2006 nevznesl požadavek, abychom pozemek vyklidili nebo odkoupili, lze v takovém případě užít ustanovení o vydržení pozemku?

Znovupřijetí člena MS

Dotaz č.2017021 [ zadáno 4.6.2017 ]

Člen dobrovolně vystoupil z mysliveckého spolku. Po krátké době, v řádech dnů, si své vystoupení rozmyslel a zažádal znovu o členství ve spolku, avšak bez předložení přihlášky tak, jak vyžadují stanovy. Členská schůze, na jejímž programu nebylo zařazeno hlasování o jeho přijetí, rozhodla, že bývalý člen se stal znovu členem MS. Samotný postup byl v rozporu s provozním řádem, neboť ten podmiňuje řádné přijetí člena způsobem, kdy nejdříve přihlášku projedná výbor spolku a následně členská schůze na základě doporučení výboru rozhoduje o přijetí. V dané situaci však chybělo doporučení výboru a předložení výpisu z rejstříku trestů. Provozní řád zároveň stanoví, že v případě nově přijatých členů je stanoveno dvouleté zkušební období. Vzhledem k tomu, že nově přijatému členovi byl v minulosti vrácen členský podíl, vyzvala ho členská schůze, aby jej znovu zaplatil. Člen spolku tak neučinil. Po vzniklých sporech, zda jeho členství ve spolku trvá, podal tento člen žalobu o určení jeho členství. Je možné přijetí člena MS bez zkušební doby jen na základě toho, že v minulosti již byl členem MS a zkušebním obdobím „prošel“? Byl shora uvedeným postupem člen spolku znovu přijat v souladu se stanovami a zákonem?

Způsob volby mysliveckého hospodáře

Dotaz č.2017020 [ zadáno 14.5.2017 ]

Ve stanovách máme uvedeno, že členské schůzi přísluší volit na dobu 5 let předsedu, místopředsedu a další členy výboru. U člena určeného k výkonu funkce, mysliveckého hospodáře navrhovat Orgánu státní správy myslivosti(OSSM). Může tento návrh, mezi členy spolku proběhnout formou volby a následný vítěz (samozřejmě s patřičnou kvalifikací) bude uživatelem honitby navržen OSSM? Stanovy také uvádí, že funkční období volených orgánů(tedy i výboru) je 5 leté a myslivecký hospodář, je členem výboru. Chápu tedy správně, že funkční období mysliveckého hospodáře, je dle stanov 5 leté?

Jak s plány chovu a lovu po rozdělení honitby na dvě?

Dotaz č.2017019 [ zadáno 14.5.2017 ]

díky neshodám mezi členy HS došla situace až tak daleko, že momentálně probíhají právní kroky směřující k rozdělení současné honitby, a tím k jejímu zániku. Následně by měly vzniknout dvě nové samostatné honitby. Což by mělo proběhnout ještě letos. Pro současnou honitbu proběhlo dle legislativy jarní sčítání zvěře a máme připravený plán chovu a lovu zvěře spárkaté odsouhlasený současným HS na základě kterého se bude až do rozdělení v honitbě hospodařit. V okamžiku, kdy dojde k rozdělení současné honitby a uznání dvou nových honiteb, budou se dodatečně vypracovávat nové plány pro zbytek daného mysliveckého roku i přes to, že pro tyto dvě honitby neproběhlo jarní sčítání? Nebo se současný plán „nějakým“ způsobem rozdělí mezi nově vzniklé honitby? Případně až do dalšího jarního sčítání nebude možné myslivecky obhospodařovat v honitbách normovanou zvěř? Mám za to, že na tuto situaci legislativa nepamatovala.

Zpracování dat...