ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:31 a zapadá v 16:57
vychází v 14:11 a zapadá v 6:51
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

využití dotací pro činnost MS

Dotaz č.2021007 [ zadáno 30.6.2021 ]

Chci se zeptat, zda může obec, prostřednictvím veřejné finanční podpory (dotace), přispět mysliveckému sdružení na platbu za škody způsobené zvěří na porostech? Abych situaci trošku přiblížil, loni jsme platili škody na lesních porostech, a protože se tyto škody opakují, požádali jsme obec o finanční podporu – pomoc při placení této škody. Peníze nám obec schválila a byly použity na zaplacení škody. Letos jsme opět požádali obec, na zasedání nám byla částka schválena, ale objevily se hlasy odpůrců našeho sdružení s tím, že obec nám prý podle zákona na škody způsobené zvěří nemůže přispět.

Na VH všichni a nebo jen někteří?

Dotaz č.2021006 [ zadáno 30.6.2021 ]

V § 22 odst. 2 ZOM se píše: Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů honebního společenstva. Ve stanovách honebního společenstva, které jsou téměř 20 let staré je ale napsáno: Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem přítomných členů. Slovíčko VŠECH zde chybí. Co tedy platí, zákon nebo stanovy?

Přerušení členství ve spolku

Dotaz č.2021005 [ zadáno 30.6.2021 ]

V roce 2016 jsem pozastavil-přerušil své členství v mysliveckém sdružení, letos jsem toto přerušení členství zrušil, předseda MS zařadil na program jednání nejbližší schůze bod "přijetí bývalého člena". Svým pozastavením (přerušením) členství jsem o členství přišel, že se má hlasovat o mém přijetí, jako "bývalého člena"?

Zasedání mimo členskou schůzi

Dotaz č.2021004 [ zadáno 30.6.2021 ]

potřebujeme upravit stávající stanovy spolku o možnost korespondenčního hlasování. Který zákon tuto možnost "hlasování mimo zasedání", vymezuje pro potřeby spolku.

Příbuzenské vztahy v MS a HS

Dotaz č.2021003 [ zadáno 30.6.2021 ]

Je možné, aby členy výboru MS, nebo honebního společenství byly osoby blízké (v příbuzenském vztahu)? Je vhodné, aby hospodář MS byl i starostou honebního společenství?

Sankce vůči mysliveckému hospodáři

Dotaz č.2021002 [ zadáno 30.6.2021 ]

V našem mysliveckém spolku se platí roční členské příspěvky. Chtěl bych požádat o informaci, zda při ukončení členství ať ze strany člena nebo MS musí spolek vrátit z právního hlediska tyto členské příspěvky za celé období, kdy tyto příspěvky byly placeny nebo zůstávají spolku? Ve stanovách spolku máme uveden bod, že každý člen má nárok na výkon práva myslivosti. Dalším bodem je, že nikdo z členů nebude zvýhodňován a nikdo znevýhodňován, což dle mého není dodržováno. V případě, že kterýkoliv člen chce jít na čekanou musí to nahlásit hospodáři. Kdo to neudělá hospodář mu odebere povolenku k lovu. Sám svůj pohyb v honitbě nikomu nehlásí, ale ještě se chlubí, že si přejíždí z místa na místo a co se mu podařilo ulovit. Pokud toto udělá jiný myslivec a střílí, tak poruší nařízení hospodáře a povolenka je v ohrožení. Syn hospodáři napsal, že jde na šoulačku, ale hospodář mu odepsal, že asi 400 m pod ním je na posedu jeho kamarád a že tam jít nesmí. Pak syn seděl na kazatelně a asi 200 m před něj přijel dotyčný kamarád, a to bylo v pořádku. V obou případech se jedná o chodníky kudy chodí černá zvěř. My před něho nesměly a on před nás mohl? Podle mého se jedná o porušení stanov, která jsou odsouhlasená a odeslaná na Městský soud v Praze.

jednání spolku v končící covidové době

Dotaz č.2021001 [ zadáno 3.5.2021 ]

Náš myslivecký spolek je poněkud atypický. Členská základna čítá pouze 7 členů a jejich věková struktura dosahuje v průměru takřka 70 let. Máme tříčlenný volený výbor, kde předseda zastával i funkci myslivecké stráže. Myslivecký hospodář je členem výboru. Třetí člen výboru je finanční hospodář. Máme tříčlennou kontrolní komisi a zbývající sedmý člen je druhou mysliveckou stráží, to znamená, že všichni naši stávající členové jsou zároveň pověřeni i funkcí. V současné době náš stávající předseda mysliveckého spolku ze zdravotních důvodů složil svou funkci včetně výkonu myslivecké stráže. Prozatím nemáme adekvátní náhradu. Nemůžeme svolat členskou schůzi, a to z důvodu covidové pandemie a započít tak projednávání nutných otázek rozhodných pro chod spolku. Není nám znám termín, do kdy musíme sjednat nápravu. Oba zvolení členové výboru, kteří ve funkci zůstávají, mají plnou zastupitelnost předsedy. Chceme zabezpečit další hladký chod spolku, a to i s ohledem na delší časové období. Četl jsem ve vašem právním rozboru, že myslivecký hospodář může zastávat i funkci místopředsedy spolku. Může být také zvolen i jako jeho předseda? Další možností by mohla být změna našich stanov, hlavně ve věci vypuštění kontrolní komise. Kdo by v tomto případě však převzal povinnosti spjaté s touto agendou? Je v souladu s právními předpisy možnost přijetí nového dalšího člena, ovšem za podmiňované podmínky přijetí funkce ve spolku? Zrušení spolku nebo jeho sloučení s některým ze sousedních spolků se nám zdá příliš právně náročné a ne zcela se v těchto otázkách dokážeme adekvátně orientovat (hranice honitby, smlouvy o pronájmu, finanční záležitosti). Téměř všichni jsme v naší honitbě prožili půlstoletí svého mysliveckého života a velice neradi bychom tu naší „rodnou hroudu“ opustili, ale čas a zdravotní stav má svá pravidla. Závěrem všechno výše uvedené shrnu v otázku, jakým nejvhodnějším způsobem prosadit legislativní podmínky spolku tak, aby mohl fungovat, a to i v dalším časovém horizontu. Víme, že právní poradna pro myslivecké spolky vám jistě zabírá spoustu času, ale vy jste osoba, která nám může výrazně a účelně pomoci.

Vlastnictví pojízdné kazatelny

Dotaz č.2020014 [ zadáno 8.7.2020 ]

Máme jako MS pronajatou honitbu od honebního společenstva. Člen (neustále problémoví) tvrdí, že pojízdná kazatelna, kterou vyrobil je jeho majetkem. Umístil ji jako náhradu dřívější kazatelny. Proti čemuž jsem neměl námitek, ale tvrdí, že kazatelna je jeho vlastnictví. Dřívější souhlas s umístěním od majitele pozemku máme. Jde jen o to, čí je to ve finále lovecké zařízení a kdo tedy za něj odpovídá. Náš člen může veškeré náklady proti fakturám (nákup materiálu) uplatnit v našem MS ale nechce a tvrdí že kazatelna je jeho

Ručení členů HS za škody zvěří

Dotaz č.2020013 [ zadáno 8.7.2020 ]

V případě, že HS nevykonává právo myslivosti ve vlastní režii, budou její členové ručit celým svým majetkem za škody zvěří anebo budou ručit pouze do výše majetku HS? Majetek našeho HS je tvořen výhradně vybraným nájmem od MS za poslední nájemní období – od roku 2012. Pokud bychom ručili pouze našim majetkem a ten by nedostačoval na úhradu škody, mohlo by dojít maximálně k likvidaci HS a ne nucení platit škody od členů HS. Nutnost placení škod od členů HS nad rámec majetku HS považuji za klíčové. Neumím si představit, jak bych po někom požadoval pro XY příspěvek na škody. Musím přiznat, že bych v tu chvíli litoval momentu, kdy jsem funkci honebního starosty přijal a bezplatně vykonával.

Jiná varianta jak se stát členem HS?

Dotaz č.2020012 [ zadáno 8.7.2020 ]

Je třeba jiná varianta, jak se stát členem HS? Jde o to, že se mění majetkové poměry, původní vlastníci a členové HS nemají zájem a noví vlastníci co mají zájem nejsou členy HS a tudíž ani nemohou být.

Zpracování dat...