ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:31 a zapadá v 16:57
vychází v 14:11 a zapadá v 6:51
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Převedení honebních pozemků do vlastnictví s.r.o.?

Dotaz č.2017016 [ zadáno 26.4.2017 ]

Myslivecký spolek má potíže se dvěma svými členy. Veškeré záležitosti, s nimiž nesouhlasí, a které byly v rámci spolku řádně rozhodnuty, napadají soudní žalobou. Z cca 10 žalob nebyla žádná úspěšná. Ostatní členové mysliveckého spolku jsou z takového jednání znechuceni. Je možné, aby vlastník honebního pozemku (člen MS) tento „převedl“ do s.r.o., ve které budou společníci ostatní členové MS a MS bude následně zrušen rozhodnutím členské schůze? Jaká úskalí by takový postup přinesl? Je pravda, že s.r.o. ručí pouze svým majetkem a nikoli majetkem vlastníků s.r.o.?

Počty a použití psů v mysliveckém spolku

Dotaz č.2017015 [ zadáno 21.4.2017 ]

V mysliveckém spolku jsou psi – teriéři, jezevčíci a braka jezevčíkovitá, kteří mají pouze zkoušky z norování, ale jsou vedení a používání na společných honech jako lovecky upotřebitelní na stejné úrovni jako ohaři a slidiči s PZ. Jaké zkoušky z výkonu musí mít teriéři, jezevčíci a braka jezevčíkovitá, aby se mohli zúčastnit společných honů na divoké kachny, tahů na kachny, naháněk na zvěř myslivosti škodící a černou zvěř? Jaký má být počet psů vzhledem k počtu myslivců na takových akcích? Jaký by byl možný postih a kdo by byl zodpovědný, pokud by se stal úraz střelnou zbraní a byli by přítomni psi, kteří nemají odpovídající zkoušky?

Má člen HS právo na výkon myslivosti?

Dotaz č.2017014 [ zadáno 16.4.2017 ]

Tazatel je spolumajitelem pozemku, který by měl být v HS, které vykonává právo myslivosti. Nikdo však tazateli neoznámil že jeho pozemek byl přičleněn do HS. Dotazem k OSPM mu bylo sděleno, že není na seznamu přičleněných pozemků, ale na seznamu majitelů pozemků, tudíž je členem HS. Zároveň tazatelem nebyl spraven o této skutečnosti a v této věci ani neučinil žádná jednání a není mu známo, zda je členem HS nebo ne.

Zrušení rozhodnutí o uznání honitby

Dotaz č.2017013 [ zadáno 16.4.2017 ]

Krajský úřad zrušil původní rozhodnutí o uznání honitby z roku 2003 s uvedením důvodu, že nebylo všem účastníkům řízení o uznání honitby řádně oznámeno začlenění jejich pozemků do honitby (jedná se o přičleněné pozemky nečlenů HS do honitby). Evidentně se jedná o chybu státního orgánu (dle správního řádu písemné obeslání všech účastníků řízení). Takový výklad by otevřel zpochybnění legitimity 80 až 90% všech uznaných honiteb v ČR, protože neobesílání začleněných vlastníků pozemků písemně byl standardní postup obecních úřadů v době uvádění honiteb do souladu se zákonem v roce 2003. Městský úřad nyní odebíral pověření mysliveckému hospodáři, myslivecké stráži, zakázal v honitbě výkon práva myslivosti a nutí HS k legislativnímu postupu, jako při založení nové honitby (shromáždění 500 ha souvislých honebních pozemků, stanovení stavů zvěře, atd.). Dokonce neuznává původní členství v HS a požaduje, aby stávající členové podepsali nové přihlášky do HS se současným datem. Položené otázky: 1) Je nezaslání oznámení vlastníkům o přičlenění pozemků do honitby tak závažné porušení správního řádu, které zadává důvod zrušení celého původního správního rozhodnutí o uznání honitby z roku 2003? 2) Zůstává v platnosti rozhodnutí o honitbě z 90 let do doby nabytí platnosti nového rozhodnutí a kdo vykonává v takové honitbě výkon práva myslivosti? 3) Může úřad zakázat výkon práva myslivosti v období do vydání nového platného rozhodnutí o honitbě a odebírat pověření MH a MS?

Právo na přijetí majitele pozemků za člena MS

Dotaz č.2017012 [ zadáno 11.4.2017 ]

Četl jsem článek v dubnovém čísle Myslivosti ohledně přijmutí do spolku člena honebního společenstva a chtěl bych se Vás v této souvislosti zeptat. Naše rodina i já osobně vlastníme celkem 20 ha lesa a 20 ha pole honebních pozemků. Přesto moje žádost z 3/2017 o přijetí za člena spolku byla zamítnuta. Důvody: 1) Členská základna naplněna max. 32 členů (přesto se chystají přijmout 2 adepty v 2017. 2) Trvalý pobyt v jedné z 5 obcí, z jejíchž katastrů se skládá celková honitba. (Trvalý pobyt mám v jedné z 5 obcí, kam dojíždím každých 14 dní, přechodné bydliště jinde z důvodu práce.) Mám právo na přijetí za člena v honitbě (v obci), kde naše rodina žije několik generací, kde jsem se narodil a žiji dodnes?

Povinná eliminace škod zvěří a na zvěři v provozním řádu spolku?

Dotaz č.2017011 [ zadáno 4.4.2017 ]

Myslivecký spolek má v provozním řádě uvedeno: „Členové MS jsou povinni se aktivně účastnit na eliminaci škod spáchané zvěří, případně dopravními prostředky“ Je možné mít v provozním řádě uvedenou citaci?

Automatické zrušení spolku při nezměnění stanov?

Dotaz č.2017010 [ zadáno 4.4.2017 ]

Myslivecký spolek nezměnil stanovy tak, aby byly v souladu s občanským zákoníkem záměrně, neboť nadále jeho členové nemají zájem vyvíjet spolkovou činnost a chtějí ji ukončit. Dojde k automatickému zrušení spolku?

Povinnost dozorčí rady spolku

Dotaz č.2017009 [ zadáno 4.4.2017 ]

Provozní řád spolku upravuje povinnost dozorčí rady, tak, že se jí určuje, aby „minimálně vykonala v rámci roku určité kontrolní činnosti s minimální periodicitou (např. 4x kontrola přikrmování zvěře v době nouze atd.)“ Není stanovená povinnost Dozorčí rady v rozporu s nezávislostí institutu Dozorčí rady?

HS a účetní závěrka, daňové přiznání a daň z příjmu

Dotaz č.2017008 [ zadáno 17.3.2017 ]

Je honební společenstvo při pronájmu honitby povinno vypracovat účetní uzávěrku, podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu?

Nárok člena na vypořádání podílu ve spolku

Dotaz č.2017007 [ zadáno 17.3.2017 ]

Má člen mysliveckého spolku při ukončení členství právní nárok na vypořádací podíl z majetku spolku?

Zpracování dat...