ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:39 a zapadá v 16:47
vychází v 10:40 a zapadá v 0:15
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Omezení lovu v povolence kvůli nezaloženému senu v krmelci?

Dotaz č.2018023 [ zadáno 5.12.2018 ]

Před členskou schůzí se konala i schůze výboru. Na členské schůzi výbor navrhl udělit mi výtku, protože nebylo založené seno 1. 12. 2017, ale až 3. 12. 2017. Následně výbor navrhl členské schůzi ke schválení povolenky k lovu od 1. 4. 2018, ve které mi bylo umožněn jen odlov straky, vrány a holuba. Na zvěř škodící myslivosti a prasete divokého mi povolenka vydána nebyla - na návrh výboru a schválení členskou schůzí. Pokud mi nebyl zakázán odlov spárkaté zvěře, ale udělena kvůli senu výtka je tento postup a neumožnění lovu v pořádku? To opravdu může výbor a členská schůze složená z 9 členů sedmi rodinnými příslušníky udělat cokoliv je napadne? Je možnost se tomuto jednání bránit a jak?

Souhlas majitele rybníka s lovem kachen?

Dotaz č.2018022 [ zadáno 5.12.2018 ]

Při lovu kachen jsme se dostali do konfliktu s vlastníkem rybníku a přilehlého stavení (mlýnu). Vlastník nám na místě sdělil, že s lovem nesouhlasí. Hned se začal ohánět právníky a výhrůžkami, tak máme obavy, na čí straně je zákon. Jedná se o nového majitele, s původními vlastníky nikdy nebyl problém. Pozemky nejsou vyjmuty z honitby, vlastník nám nepodepsal souhlas, ale pozemky byly přičleněny do honitby. K pozdějšímu vyjmutí pozemku nedošlo, nebo nás o tom alespoň nikdo neinformoval. Předpokládám, že bychom jako uživatelé byli účastníky nějakého řízení. Máme zákaz vstupu na takový pozemek? Nechceme dělat žádné problémy, od té doby jsme u rybníků nebyli, ale rád bych věděl, jak to je. To bych v podstatě mohl chodit po honitbě pouze po pozemcích vlastníků, od kterých mám podepsaný souhlas?

náhrady za používání přičleněných honebních pozemků vlastníkům

Dotaz č.2018021 [ zadáno 5.12.2018 ]

Valná hromada honebního společenstva schválila návrh, že bude vyplácet náhrady za používání přičleněných honebních pozemků vlastníkům, kteří vlastní 5 ha a více honebních pozemků. Ptáme se, zda toto usnesení neodporuje právním předpisům? A zda toto usnesení může některý člen honebního společenstva napadnout.

právo určit přesné datum pro začátek zimního přikrmování zvěře

Dotaz č.2018020 [ zadáno 9.9.2018 ]

Má hospodář právo určit přesné datum pro začátek zimního přikrmování zvěře například od 1.září? Jak řešit situaci, pokud někteří členové toto považují za nesprávné.

Plán ochrany zvěře při budování liniové stavby

Dotaz č.2018019 [ zadáno 6.7.2018 ]

V naší honitbě bude vybudován silniční obchvat obce na silnici první třídy č. 1/38 s velmi hustou dopravou. Je to ve stádiu přípravy a z dosavadních informací vyplývá, že nebude vybaven oplocením a ani bezpečnými migračními prvky pro volný pohyb zvěře. Povede bohužel přes část honitby s poměrně velkým počtem zajíců a srnčí zvěře. Prosím o návod, jak by se mohl dotčený držitel s uživatelem honitby investora zapracovat do projektové dokumentace a zrealizovat výše uvedené prvky pro ochranu migrující zvěře.

Informovanost členské základny MS

Dotaz č.2018018 [ zadáno 5.7.2018 ]

Vážený pane doktore. Předem mého dopisu bych Vám chtěla poděkovat, za velmi dobrou úroveň Vámi vedené právní poradny, která nám v současnosti velmi pomáhá při řešení, některých, pro nás laiky, složitějších případů, dnes hlavně GDPR. Nyní k dotazu: jsem členem MS, kde je dlouholetou tradicí, že při výroční členské schůzi je členům předloženo jejich hodnocení za uplynulý rok. Tak by mělo býti, na základě ustanovení provozního řádu MS, v tomto znění.(Výbor předloží vyúčtování hospodaření MS XXX a hodnocení členů za uplynulý rok na VČS. Aktivita členů MS XXX, za uplynulý rok, je hodnocena podle ,,Zásad odměňování členů", platným v hodnoceném roce.) Vyúčtování, ale letos výbor nepředložil. To bývalo ve formě velké tabulky, kdo, co a za jakou cenu. Tabulku dostával každý. Současně stanovy MS, v ustanovení o členské schůzi, hovoří, že tato schůze má právo:( schvalovat zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní uzávěrku, rozdělení ročního zisku, případně úhradu ztráty.) Tak, že dříve jsme si přečetli, jakou částku kdo v Kč, dostane, případně,co doplatí spolku. Pokladník spolku, vyplatil, případně vybral a bylo vše v pořádku. Dnes jen velmi strohá zpráva pokladníka o hospodaření MS. Žádná tabulka, peníze v zapečetěné obálce, pro každého člena MS. Nebylo vysvětleno proč, snad kvůli GDPR. Ale já se domnívám, že tady jde o omyl, nebo nekalý úmysl. Podíl na hospodářských výsledcích spolku není výplata, kdy ostatní zaměstnanci nemusí vědět, jak je jejich kolega hodnocen, zvláště pak pokud jde o soukromou firmu. Ale tady jde o peníze nás všech. Zvláště pak pobídková složka (zástřelné a pod) ztrácí smysl. Jak má členská schůze schvalovat finanční záležitosti, když není řádně informována? Jaký je prosím Váš názor? Předem děkuji za radu.

Hospodář zároveň místopředsedou?

Dotaz č.2018017 [ zadáno 28.5.2018 ]

Může být myslivecký hospodář zároveň místopředsedou MS? Jaké podmínky kromě zvolení členskou schůzí pro tuto kumulaci funkcí musí být splněny?

Povinnost vydat povolenku na lišku?

Dotaz č.2018016 [ zadáno 28.5.2018 ]

V našem mysliveckém spolku mně bylo sděleno, když jsme probírali povolenky k lovu, že i kdyby byla z nějakých důvodů členovi odebrána nebo krácená povolenka, že na lišku obecnou je ze zákona uživatel honitby povinen povolenku vydat.

Omezení lovu kolem vnadiště jen na majitele vnadiště?

Dotaz č.2018015 [ zadáno 28.5.2018 ]

Na schůzi jsme odhlasovali zakreslení vnadišť na černou zvěř do mapy s tím že v okruhu 200 metrů od vnadiště může lovit černou pouze zřizovatel vnadiště. Jedná se tedy o rozdělení honitby do úseky sloužícím k lovu?

Důtka za nenahlášení úlovku

Dotaz č.2018014 [ zadáno 28.5.2018 ]

Může členská schůze udělit důtku za špatné chování v myslivosti? Důvodem udělení důtky je neoznámení střelení divočáka a nedosledovaní dvou kusů černé zvěře vedoucímu úseku, kde se stala tato událost, ale vše bylo nahlášeno mysliveckému hospodaři. V provozním řádu máme uvedeno v odstavci III povinnosti člena MS, bod 15 Každý člen je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, hlásit vystřelené rány v honitbě Štíty mysliveckému hospodaři. Ve stanovách máme uvedeno následující: Členu, který neplní nebo poruší členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu nebo usnesení členské schůze, může výbor uložit některé z těchto opatření: a) výtku nesprávného jednání b) dočasné omezení využití výsledků mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod, nejdéle však na dobu jednoho roku, c) dočasné omezení lovu trofejové zvěře, nejdéle však na dobu 1 roku. Byla tímto tedy porušena členská povinnost? A jako další otázku bych měl jestli se dá takovýto přestupek trestat zpětně, myslím tím že se událost stala už minulý kalendářní a myslivecký rok. A to ještě proběhla mezi tím výroční členská schůze, které se nezúčastnil člen který podal návrh na důtku.

Zpracování dat...