ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

doba trvání členství ve spolku, než může být člen volen za člena výboru

Dotaz č.: 2017042

Otázka:

Existuje kromě NOZ ještě nějaký jiný právní předpis, podle kterého je stanovena doba trvání členství ve spolku, než může být člen volen za člena výboru? Podle našich schválených stanov může být člen volen do výboru spolku a není to nijak blíže specifikováno.

Tazatel:

Odpověď:

 

Povinná doba členství předtím, než bude moct být člen spolku zvolen „funkcionářem“, tedy členem některého ze spolkových orgánů, není žádným zákonem upravena.

Spolkové právo je v občanském zákoníku vystaveno na základní zásadě, a tou je tzv. princip spolkové autonomie. Jejím projevem je, že zákonodárce co nejméně autoritativně zasahuje do vnitřních záležitostí spolku. Členové spolku tak mají možnost si v podstatném rozsahu upravit vnitřní záležitosti podle svých představ, jak jim to nejlépe vyhovuje. Zákonodárce tak upravuje pouze nejzákladnější otázky, a drtivá většina z nich může být navíc upravena samotnými členy ve stanovách odchylně, než říká zákon.

 

Otázka doby členství předtím, než bude moct být někdo zvolen „funkcionářem“ tak žádný zákon neupravuje. Obecně má každý člen spolku právo se podílet na činnosti spolku, zejm. volit spolkové orgány (aktivní volební právo) a kandidovat a být volen do těchto orgánů (pasivní volební právo). Samotné podmínky uplatnění takového práva – např. že pasivní volební právo náleží členům až po určité době působení ve spolku, je pouze vnitřní záležitostí členů a je ponecháno na jejich svobodné vůli, zda vůbec a případně jak si takové podmínky ve stanovách upraví. Znovu ale opakuji - ze zákona žádná taková podmínka neplyne.

Pokud máte ve stanovách určeno, že do výboru spolku může být volen jakýkoli člen (tj. není zde žádné omezení), pak vaše kandidatura nesmí být odmítnuta s odůvodněním, že nesplňujete dostatečnou dobu členství ve spolku, a naopak máte právo se ucházet o danou funkci.

Závěrem odkazuji na ust. § 152 až 155 občanského zákoníku, kde jsou uvedeny obecné požadavky na osoby, které jsou (chtějí být) členy některého orgánu právnické osoby – tj. platí i pro členy výboru spolku. Daná osoba tak musí být např. svéprávná (§ 15 odst. 2 o. z.).

Zpracování dat...