ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Zrušení rozhodnutí o uznání honitby

Dotaz č.: 2017013

Otázka:

Krajský úřad zrušil původní rozhodnutí o uznání honitby z roku 2003 s uvedením důvodu, že nebylo všem účastníkům řízení o uznání honitby řádně oznámeno začlenění jejich pozemků do honitby (jedná se o přičleněné pozemky nečlenů HS do honitby). Evidentně se jedná o chybu státního orgánu (dle správního řádu písemné obeslání všech účastníků řízení). Takový výklad by otevřel zpochybnění legitimity 80 až 90% všech uznaných honiteb v ČR, protože neobesílání začleněných vlastníků pozemků písemně byl standardní postup obecních úřadů v době uvádění honiteb do souladu se zákonem v roce 2003. Městský úřad nyní odebíral pověření mysliveckému hospodáři, myslivecké stráži, zakázal v honitbě výkon práva myslivosti a nutí HS k legislativnímu postupu, jako při založení nové honitby (shromáždění 500 ha souvislých honebních pozemků, stanovení stavů zvěře, atd.). Dokonce neuznává původní členství v HS a požaduje, aby stávající členové podepsali nové přihlášky do HS se současným datem. Položené otázky: 1) Je nezaslání oznámení vlastníkům o přičlenění pozemků do honitby tak závažné porušení správního řádu, které zadává důvod zrušení celého původního správního rozhodnutí o uznání honitby z roku 2003? 2) Zůstává v platnosti rozhodnutí o honitbě z 90 let do doby nabytí platnosti nového rozhodnutí a kdo vykonává v takové honitbě výkon práva myslivosti? 3) Může úřad zakázat výkon práva myslivosti v období do vydání nového platného rozhodnutí o honitbě a odebírat pověření MH a MS?

Tazatel:

Odpověď:

z dotazu tazatele není zřejmé, zdali při žádosti o uznání honitby byly přičleněny další souvislé honební pozemky jiných vlastníků, a to z podnětu navrhovatele o uznání honitby dle ust. § 18 odst. 4 první věty, nebo z vlastního podnětu orgánů státní správy myslivosti dle ust. § 18 odst. 4 předposlední věta? Pro danou problematiku je to kardinální otázka. Navrhovatel v řízení o uznání honitby dle ust. § 18 odst. 4 může požádat orgán státní správy myslivosti, aby k honebním pozemkům dosahujícím minimální výměry byly přičleněny další souvislé honební pozemky jiných vlastníků, a to s uvedením důvodů tohoto přičlenění. Pokud se o přičlenění s těmito vlastníky dohodl, přiloží tuto dohodu k návrhu.
V tomto případě nese navrhovatel veškerou zodpovědnost v případných právních následcích, tj. i případné řízení o zrušení rozhodnutí o uznání honitby. Pokud orgán státní správy myslivosti chce rozhodnutí o uznání honitby zrušit je limitován zák. č. 500/2004, Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravující mimořádné opravné prostředky, tj. přezkumné řízení dle ust. § 94 a násl. správního řádu (dle ust. 96 odst. 1 správního řádu řízení je možné zahájit nejpozději však do 1 roku o právní moci rozhodnutí o uznání honitby) nebo obnova řízení § 100 (ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí o uznání honitby a to jen z důvodů uvedených v ust. § 100 odst. 1 - vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.)
 
Z ust. § 18 odst. 4 vyplývá, že pokud provádí přičlenění orgán státní správy z vlastního podnětu, může se tak stát jen se souhlasem držitele honitby.  V této situaci je plná odpovědnost orgánu stání správy myslivosti, pokud učiní procesní chybu a např. souhlas držitele honitby nemá dle ust. § 18 odst. 4 předposlední věta a přesto rozhodne o přičlenění dalších souvislých honebních pozemků. Orgán státní správy myslivosti je taktéž jako ve výše zmiňované situaci limitován lhůtami přezkumného řízení či obnovy řízení dle správního řádu.    
 
JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.
advokát

Zpracování dat...