ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Vypovězení nájmu na části honebních pozemků

Dotaz č.: 2017040

Otázka:

obracím se na Vás s prosbou o Váš názor, zda je v myslivosti možné v průběhu trvání 10 leté nájemní smlouvy MS s Honebním společenstvím na jejich sdružené pozemky, vypovědět část smlouvy na konkrétního problémového majitele dotčených pozemků? Pokud ano, jakým způsobem a v jaké lhůtě, ev.zda jsou ze zákona sankce, pokud již nejsou uvedeny ve smlouvě o nájmu?

Tazatel:

Odpověď:

Na začátek je nezbytné odlišit dva právní režimy. Nájem samotné honitby, což není nájem nemovité věci (viz také rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 104/06). Ten je upraven odchylně od obecných ustanovení občanského zákoníku, a to speciálně v ust. § 33 ZoM. Druhým režimem je pak výslovný nájem (honebních) pozemků, který již nájmem nemovité věci je. Je tedy nezbytné analyzovat svou nájemní smlouvu a zjistit, o jaký právní vztah se v konkrétním případě jedná.

 

Jedná-li se o nájem honitby, pak dle ust. § 33 odst. 6 lze nájem honitby ukončit jen z důvodů, které jsou zde stanoveny. Domnívám se, že aplikace ustanovení občanského zákoníku zde není možná, neboť se jedná o vztah právní úpravy speciální (ZoM), která vylučuje právní úpravu obecnou (občanský zákoník). Ukončit nájemní vztah tak lze pouze způsoby a za podmínek § 33 odst. 6 ZoM.

 

Jedná-li se však o nájem honebních pozemků, tj. nájem nemovité věci, pak zde již je možná aplikace občanského zákoníku, tj. i § 2229. Pokud tedy byla uzavřena smlouva na dobu určitou a nebyly ujednány důvody výpovědi, domnívám se, že nelze jednostranně smlouvu vypovědět. Máte pravdu, že nájem je možné vypovědět i ústně, nicméně takovou formu z důvodu možného budoucího soudního sporu nedoporučuji. Velmi složitě by se v soudním řízení prokazovalo kdy a zda vůbec taková výpověď byla učiněna. Nejvhodnější je proto samozřejmě výpověď písemná doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (tzv. doporučeně).

Zpracování dat...