ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Uživatel, držitel a majitel honitby

Dotaz č.: 2018001

Otázka:

Můžete vymezit pojmy uživatel, držitel a majitel honitby.

Tazatel:

Odpověď:

V právní úpravě ZoM na mnoha místech docházelo k záměně pojmů „držitel honitby“ versus „uživatel honitby“. Jednalo se např. o ust. § 44 odst. 1 ZoM, kdy povinnost držet stanovený počet loveckých psů neměl z logiky věci uživatel honitby (subjekt vykonávající právo myslivosti v honitbě), ale držitel honitby, který svou honitbu pronajal.
Držitel honitby je vymezen v ust. § 2 písm. m) ZoM, který uvádí, že „držitelem honitby je osoba, které byla rozhodnutím orgánů státní správy myslivosti honitby uznána“. Dřívější právní úprava nahradila dříve užívaný termín „vlastník honitby“. Z uvedeného tedy plyne, že držitelem honitby je buďto honební společenstvo – tvořeno vícero vlastníky honebních pozemků (společenstevní honitba – právnická osoba) nebo vlastník honitby (fyzická či právnická osoba – např. občan, obchodní korporace apod.), která je vlastníkem všech honebních pozemků (jeden 100 % vlastník všech honebních pozemků), jenž danou honitbu tvoří. Dle ust. § 32 odst. 1 ZoM je držitel honitby oprávněn uznanou honitbu využívat sám nebo ji může pronajmout. Držiteli honitby tak primárně přísluší v honitbě vykonávat právo myslivosti, případně s honitbou dále disponovat. Na tomto místě je třeba si uvědomit, že držitel honitby, pokud v uznané honitbě vykonává právo myslivosti ve vlastní režii, tj. honitbu nepronajal, je současně dle § 3 odst. 2 ZoM „uživatelem honitby“.        
Uživatel honitby je jednak vymezen v ust. § 2 písm. n) ZoM, kde se uvádí, že „uživatelem honitby držitel honitby, pokud honitbu využívá sám, nebo osoba, které držitel honitby honitbu pronajal“. V ust. § 3 odst. 2 ZoM najdeme legislativní zkratku pojmu „uživatel honitby“. Právní úprava ZoM uvádí, že „Držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemce honitby (dále jen "uživatel honitby") je povinen……..“.
Současná právní úprava ZoM pojem majitel honitby již nepoužívá. Zjednodušeně jej lze ovšem vymezit jako jediného vlastníka honebních pozemků v dané uznané honitbě. Zákon pro tyto účely vlastníka honebního pozemku vymezuje jako fyzickou a právnickou osobu. Laicky lze tedy označit držitele honitby za majitele honitby v situaci, kdy držitel honitby fyzická či právnická osoba vykonává právo myslivosti ve vlastní uznané honitbě, tzn. dále ji nepronajal.
 
 
Zpracování dat...