ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Ukončení členství v MS

Dotaz č.: 2019005

Otázka:

Jsem dlouholetým členem ČMMJ a myslivost provozuji déle než 50 let. Kromě funkce zkušebního komisaře a lektora, kteréž často vykonávám pro OMS, jsem posledních 40 let také členem MS na Pelhřimovsku. U tohoto MS jsem byl asi 20 let ve funkci mysliveckého hospodáře. Z této funkce jsem před 8 roky na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů, odstoupil. S "novým vedením „jsem se bohužel od samého začátku nemohl názorově ztotožnit. Nový myslivecký hospodář i nový předseda, trvale porušují mysliveckou etiku a v jednom případě i prokazatelně zákon o myslivosti (za který jim byla st. správou mysl., také udělena pokuta). Z toho důvodu jsem pro toto "nové vedení" nepohodlným členem, jehož se potřebují zbavit. V září loňského roku jsem utrpěl těžký úraz a jsem dosud imobilní. Z toho důvodu jsem se nemohl zúčastňovat členských schůzí MS. Třebaže jsem svoji neúčast vždy omlouval, bylo mi předsedou "UKONČENO" členství v MS ke dni 31. 12. 2018. Prosím poraďte mi, zda se mohu bránit právní cestou. Zda tímto "ukončením" není porušen např. zákon: zákl. práv a svobod občanů, či jiný právní předpis.

Tazatel:

Odpověď:

 
Z Vašeho dotazu mi není zcela jasné, jakým způsobem bylo členství ve spolku ukončeno. Odpověď tedy směřuje na situaci, kdy byl člen vyloučen z důvodu neúčasti na členské schůzi.
Nejprve k otázce účasti na zasedání schůze. Zákon jednoznačně říká, že „každý člen je oprávněn účastnit se zasedání“, toto je stanoveno konkrétně v ustanovení § 251 NOZ. Jedná se tedy o právo každého, nikoli povinnost. Právo účastnit se schůzí je základním právem každého člena, pomocí kterého může vyvíjet svou činnost v rámci spolku. Je však pouze na každém členovi, zda tohoto práva využije či nikoli. Nejedná se tedy o povinnost, to nemůže být stanoveno ani ve stanovách spolku. Jelikož se se jedná o právo, nelze ani nijak sankcionovat člena, který tohoto svého práva nevyužil, ať už z jakéhokoli důvodu.
Pokud tedy bylo Vaše členství ukončeno z důvodu neúčasti na zasedání členské schůze, je takový postup spolku nesprávný. V takovém případě přichází do úvahy možnost namítat neplatnost rozhodnutí orgánu spolku podle § 258 NOZ, a to pro rozpor se stanovami či zákonem. Neplatnosti se dle tohoto ustanovení může dovolávat „Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany“. Nutné je však upozornit, že takový postup je možný pouze v případě, že se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku, tedy například kontrolní komise, nebo v případě, že již tento orgán o věci rozhodl negativně. Zároveň je nutné, aby byly dodrženy zákonem stanovené lhůty pro podání návrhu na neplatnost orgánu spolku. Tyto jsou stanoveny v § 259 NOZ, který zní: „Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.“. Jelikož z Vašeho dotazu je zřejmé, že o rozhodnutí víte, nepřihází v úvahu objektivní roční lhůta. Návrh tedy musí být podán do 3 měsíců (v tzv. subjektivní lhůtě) od chvíle, kdy jste se o rozhodnutí o ukončení členství dozvěděl nebo mohl dozvědět.
 
Zpracování dat...