ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:49 a zapadá v 18:55
vychází v 17:05 a zapadá v **:**
 

Sankce vůči mysliveckému hospodáři

Dotaz č.: 2021002

Otázka:

V našem mysliveckém spolku se platí roční členské příspěvky. Chtěl bych požádat o informaci, zda při ukončení členství ať ze strany člena nebo MS musí spolek vrátit z právního hlediska tyto členské příspěvky za celé období, kdy tyto příspěvky byly placeny nebo zůstávají spolku? Ve stanovách spolku máme uveden bod, že každý člen má nárok na výkon práva myslivosti. Dalším bodem je, že nikdo z členů nebude zvýhodňován a nikdo znevýhodňován, což dle mého není dodržováno. V případě, že kterýkoliv člen chce jít na čekanou musí to nahlásit hospodáři. Kdo to neudělá hospodář mu odebere povolenku k lovu. Sám svůj pohyb v honitbě nikomu nehlásí, ale ještě se chlubí, že si přejíždí z místa na místo a co se mu podařilo ulovit. Pokud toto udělá jiný myslivec a střílí, tak poruší nařízení hospodáře a povolenka je v ohrožení. Syn hospodáři napsal, že jde na šoulačku, ale hospodář mu odepsal, že asi 400 m pod ním je na posedu jeho kamarád a že tam jít nesmí. Pak syn seděl na kazatelně a asi 200 m před něj přijel dotyčný kamarád, a to bylo v pořádku. V obou případech se jedná o chodníky kudy chodí černá zvěř. My před něho nesměly a on před nás mohl? Podle mého se jedná o porušení stanov, která jsou odsouhlasená a odeslaná na Městský soud v Praze.

Tazatel:

Odpověď:

možnost určit existenci a výši členských příspěvků vychází z § 235 NOZ. V konkrétním případě je však důležitá úprava ve stanovách Vašeho spolku, a to i s ohledem na možné vrácení zaplacených příspěvků po zániku členství či jejich ponechání. Nemusí být tedy pravidlem, že se zánikem členství se příspěvky spolku vyplácí nazpět[1]. Členské příspěvky se totiž jejich zaplacením stávají majetkem spolku. Jsem tedy názoru, že neukládají-li stanovy povinnost vyplatit končícímu členovi zaplacené příspěvky, pak platí, že spolek nic nevyplácí.
Ustanovení týkající se zákazu zvýhodňovat pak primárně směřuje na spolek jako celek. Dochází-li k takovému zakázanému jednání může člen využít svého práva a např. podat podnět či stížnost honebnímu výboru, popřípadě kontrolní komisi. Příslušný orgán by měl sjednat nápravu, popřípadě alespoň navrhnout způsob sjednání nápravy. Nejzazším řešením by tak mohl být návrh OSSM o odvolání z pozice mysliveckého hospodáře podle § 35 odst. 7 ZoM, a to za předpokladu, že by skutečně neplnil řádně své povinnosti, popřípadě závažně porušoval předpisy.
Ve svém dotaze dále zmiňujete, že povolenky k lovu odebírá přímo myslivecký hospodář, přičemž taková sankce hrozí prakticky při jakémkoli porušení povinností. Zde upozorním, že neznám přesné znění Vašich stanov, nicméně je běžné, že sankce za porušení členských povinností ukládá honební výbor, nikoli myslivecký hospodář. Ani ze zákona nemá myslivecký hospodář oprávnění ukládat takové sankce.
Také mě zaráží situace, kdy je odebírání, resp. nevydávání povolenek k lovu zcela běžnou sankcí. Primárním důvodem zakládání mysliveckých spolků je totiž sdružování osob za účelem výkonu práva myslivosti, kdy lov je jeho zásadní částí. Stanovy, popřípadě jiný vnitřní řád (např. provozní řád) by měl upravovat postup pro vydávání sankcí a jejich výčet, které může pověřený orgán uložit. Odebrání povolenky k lovu by však nemělo být běžnou záležitostí, naopak by mělo následovat pouze při závažných porušení, nebo dokonce jejich opakovaní. V případě méně závažných situací, resp. prohřešků by měla následovat snaha o odstranění nežádoucího stavu (pokud je to možné), popřípadě ústní výtka.
Ukládá-li se zákaz lovu za bagatelní či méně závažné prohřešky, pak jde myslivecký spolek „sám proti sobě“. Takové sankce totiž často nejsou ani v zájmu členů, ani samotného spolku, a to z toho důvodu, že následný výkon práva myslivosti může být ohrožen. Nadto je zřejmé, že takové sankce, resp. jednání logicky způsobují spory uvnitř spolku.
                     


[1] BÍLKOVÁ, Jana. § 235 [Členský příspěvek]. In: LAVICKÝ a kol., Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1158.

Zpracování dat...