ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:49 a zapadá v 18:55
vychází v 17:05 a zapadá v **:**
 

Přijmutí majitele pozemků do MS

Dotaz č.: 2017017

Otázka:

s velký zájmem jsem si přečetl článek v časopisu Myslivost č. 4/2017 o povinnosti mysliveckého spolku přijmout do spolku člena honebního společenstva nebo majitele honebních pozemků. V praxi jsem se ale setkal se situací, že myslivecký spolek odmítl přijmout člena honebního společenstva za člena mysliveckého spolku s odůvodněním, že počet členů MS (asi dle stanov - nebylo nijak upřesněno) je v současné době naplněn. Reálně ale v daném mysliveckém spolku vykonává dlouhodobě právo myslivosti kromě řádných členů daného MS i řada t.zv. hostů neboli jejich terminologií povolenkářů, kterým je opakovaně a každoročně vystavována povolenka k lovu. Domnívám se, že za takové situace bylo odmítnutí členství pro členy honebního společenstva neoprávněné a daný MS tímto způsobem vlastně obchází zákon.

Tazatel:

Odpověď:

Odpověď:
V situaci, že se o členství ve spolku uchází několik osob, a mezi těmito jsou vlastníci honebních pozemků, mají tito přednost na získání členství. To však pouze v případě, že splňují stanovami uvedené podmínky členství ve spolku. Ze zásady spolkové autonomie lze dovodit, že spolek má právo určit podmínky pro vznik členství (příp. omezit počet členů). Podmínky by však neměly být diskriminační (srov. princip poctivosti dle ust. § 6 o. z. ) či takové, které obcházejí smysl a účel zákonného ustanovení. Tak jak ve svém dotaz sám uvádíte je to nešvar některých sdružení obejít zákonná ustanovení ZoM. Domnívám se, že pokud by spolek záměrně koncipoval ve stanovách podmínky pro přijetí člena spolku s úmyslem vyloučit vlastníka honitby uplatnit právo dle § 32 odst. 6 ZoM, pak by se jednalo o porušení obcházení zákonných ustanovení. Případný soudní spor by poté mohl pro myslivecký spolek dopadnout negativně. Na tyto okolnosti je tak třeba brát ohled. Upřednostněním přihlášky vlastníka honebního pozemku za člena mysliveckého spolku přitom ZoM, mimo jiné, sleduje též zájem na řádném výkon práva myslivosti a ten zpravidla náleží i vlastníkům honebních pozemků, jak plyne z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4899/2009. Lze tedy konstatovat, že povinností spolku není vždy (automaticky) přijmout vlastníka honitby jako člena spolku. Spolek je oprávněn ve stanovách určit podmínky vzniku členství. Tyto podmínky by však neměly být diskriminační a obecné zásady poctivosti a dobrých mravů. Vlastník honitby má ve smyslu § 32 odst. 6 ZoM přednostní právo na přijetí za člena mysliveckého spolku za situace, kdy splňuje podmínky členství, řádně podal členskou přihlášku a je-li zde více zájemců o členství, mezi kterými se rozhoduje.
 
 
JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D
Zpracování dat...