ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:00 a zapadá v 17:28
vychází v 13:53 a zapadá v 6:14
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Povinnost přijmout do MS člena HS

Dotaz č.: 2017002

Otázka:

Je povinností mysliveckého spolku vždy přijmout do spolku člena honebního společenství?

Tazatel:

Odpověď:

Odpověď na tuto otázku nalezneme v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky, který se v dotazované problematice věnoval v několika rozhodnutích.
 
Nejvyšší soud  se prvně problematice věnoval v rozsudku ze dne 18. července 2007, sp. zn. 28 Cdo 364/2005, který se týkal sporu tří vlastníků honebních pozemků, kteří se žalobou domáhali přijetí za členy mysliveckého sdružení (spolku), ačkoliv byli členskou schůzí jejich žádosti zamítnuty. Nejvyšší soud uvedl, že je primárně záležitostí spolku, zda, koho a za jakých podmínek přijme mezi své členy. Tomu odpovídá i zákonná úprava kladoucí důraz na to, že vnitřní poměry spolků se spravují stanovami (zásada spolkové autonomie) viz ust. § 214 a další o. z. Z uvedené zásady však existují výjimky, kdy nelze vyloučit, že v určitých případech zákonná úprava modifikuje autonomii spolků ve prospěch určitých subjektů. Tak je tomu dle ust. § 32 odst. 6 zákona o myslivosti, které ukládá mysliveckému sdružení (spolku) při přijímání nových členů zohlednit vlastnictví k honebním pozemkům a dostát požadavku zákona preferencí (upřednostněním) vlastníka honebního pozemku. Nejvyšší soud uvedl že ust. § 32 odst. 6 je třeba promítnout do znění stanov, resp. do samotné realizace přijetí členů majitelů honebních pozemků aby tak bylo možno vyhovět požadavkům zákona.
 
Vlastník honebního pozemku tak svědčí přednost před formálními předpisy o hlasování o přijetí za člena. Dle Nejvyššího soudu je vlastnictví k honebnímu pozemku rozhodující skutečností, která odůvodňuje, aby honební společenstvo při rozhodování o přijetí takového vlastníka honebního pozemku, požadavku zákona dostálo preferencí při jeho přijímání, bez ohledu na mechanismus přijetí zakotvený stanovami v závislosti na počtu získaných hlasů, jak tomu bylo v tomto případě.
 
V daném případě soudem přednesené závěry znamenají, že za situace, kdy se o členství ve spolku uchází několik osob, a mezi těmito jsou vlastníci honebních pozemků, mají tito přednost na získání členství. To však pouze v případě, že splňují stanovami uvedené podmínky členství ve spolku. Ze zásady spolkové autonomie lze dovodit, že spolek má právo určit podmínky pro vznik členství (příp. omezit počet členů). Podmínky by však neměly být diskriminační (srov. princip poctivosti dle ust. § 6 o. z. ) či takové, které obcházejí smysl a účel zákonného ustanovení. Nejvyšší soud totiž ve shora cit. rozsudku zdůraznil skutečnost, že výkon práva myslivosti je nemyslitelný bez hmotného substrátu, jímž je honitba. Z tohoto důvodu je právě vlastník honitby preferován v procesu přijímání člena mysliveckého spolku, který svou činnost provozuje na pozemcích vlastníka. Domníváme se, že pokud by spolek záměrně koncipoval ve stanovách podmínky pro přijetí člena spolku s úmyslem vyloučit vlastníka honitby uplatnit právo dle § 32 odst. 6 zákona o myslivosti, pak by se jednalo o porušení obcházení zákonných ustanovení. Případný soudní spor by poté mohl pro myslivecký spolek dopadnout negativně. Na tyto okolnosti je tak třeba brát ohled. Upřednostněním přihlášky vlastníka honebního pozemku za člena mysliveckého spolku přitom zákon o myslivosti, mimo jiné, sleduje též zájem na řádném výkon práva myslivosti a ten zpravidla náleží i vlastníkům honebních pozemků, jak plyne z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4899/2009.
 
Nejvyšší soud poté v pozdějším rozsudku ze dne 26. srpna 2015, sp. zn. 28 Cdo 2123/2013, uvedl, že přednostní právo vlastníka honebního pozemku na přijetí za člena mysliveckého sdružení, se aktivuje v případě přijímání dalších členů do sdružení a usilují-li jako zájemci o členství v konkurenci s vlastníky (či nájemci) honebních pozemků současně osoby, jimž právo přednosti nesvědčí. V tomto rozhodnutí zároveň soud uvedl, že takové právo vlastníka však nebrání tomu, aby byl v budoucnu vyloučen ze spolku pro porušování jeho stanov.
 
Shrnutí:
 
  1. Povinností spolku není vždy (automaticky) přijmout vlastníka honitby jako člena spolku.
 
  1. Spolek je oprávněn ve stanovách určit podmínky vzniku členství. Tyto podmínky by však neměly být diskriminační a obecné zásady poctivosti a dobrých mravů.
 
  1. Vlastník honitby má ve smyslu § 32 odst. 6 zák. o myslivosti přednostní právo na přijetí za člena mysliveckého spolku za situace, kdy splňuje podmínky členství, řádně podal členskou přihlášku a je-li zde více zájemců o členství, mezi kterými se rozhoduje.
 
 
Zpracování dat...