ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Povinnost dozorčí rady spolku

Dotaz č.: 2017009

Otázka:

Provozní řád spolku upravuje povinnost dozorčí rady, tak, že se jí určuje, aby „minimálně vykonala v rámci roku určité kontrolní činnosti s minimální periodicitou (např. 4x kontrola přikrmování zvěře v době nouze atd.)“ Není stanovená povinnost Dozorčí rady v rozporu s nezávislostí institutu Dozorčí rady?

Tazatel:

Odpověď:

PRÁVNÍ ROZBOR
 
Organizace spolku, jako korporace civilního práva (zjednodušeně - právnická osoba), si zřizuje vlastní orgány. Občanský zákoník v § 243 upravuje základní orgány – povinné pro všechny spolky. Jedná se o statutární orgán a orgán nejvyšší. Dále poskytuje možnost, aby si spolky samy dobrovolně rozhodly, zda budou tvořit orgány další a v rámci jeho vnitřní organizace, tak bude určité záležitosti vykonávat kontrolní komise, rozhodčí komise, nebo i jiné orgány, vytvořené zcela na vůli spolku. Občanský zákoník zároveň dává možnost, aby si spolek orgány pojmenoval dle vlastního uvážení (například jsme se setkali s tím, že rejstříkový soud povolil zápis statutárního orgánu, který byl nazván „náčelník“, ale také i „prezident“ spolku). Volnost označení orgánů se nevztahuje pouze na orgán statutární, ale též i na ostatní orgány. Jediným limitem spolkové autonomie je, že zvolený název nesmí vzbudit klamný dojem o povaze takového orgánu (viz poslední věta § 243 o. z.). Týká-li se dotaz Dozorčí rady spolku, pak je zde právě uplatněno právo pojmenovat si orgán odchylně od zákonného znění, avšak lze dovodit, že se jedná o kontrolní komisi.
 
Kontrolní komise je upravena v občanském zákoníku jen velmi obecně a krátce, a to v ust. § 262 – 264 o. z. Opět se tak zde projevuje spolková autonomie, kdy je spolek oprávněn určit ve stanovách náplň činnosti kontrolní komise dle vlastních potřeb a litera zákona omezuje členy spolku jen velmi málo.
 
Kontrolní komise je orgánem kontrolním – dohledovým, a to se zaměřením na veškerou činnost spolku, čemuž odpovídá i textace § 263 o. z., že „kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny(...)“. Měřítkem řádného výkonu aktivit spolku je soulad aktivit se stanovami spolku a obecně právními předpisy. Občanský zákoník připouští, právě z důvodu naplnění již zmiňované spolkové autonomie, aby stanovy rozšířily nebo konkretizovaly činnost kontrolní komise. Důležité je tak upozornit, že rozsah působnosti uvedený v § 263 o. z. není úplný. Stanovy mohou svěřit kontrolnímu orgánu další působnost (činnost). Co se týká samotné povinnost výkonu kontroly přikrmování zvěře, domníváme se, že s ohledem na fakt, že občanský zákoník připouští rozšíření působnosti kontrolního orgánu, je taková povinnost v souladu se zákonem. Zároveň se nedomníváme, že taková povinnost zasahuje do nezávislosti kontrolního orgánu. Nezávislost kontrolního orgánu spolku je chráněna primárně ust. § 262 odst. 2 o. z., kde je zakotvena tzv. personální nezávislost. Členem Kontrolní komise nemůže být osoba, která je zároveň členem statutárního orgánu nebo likvidátorem. Důvod je zřejmý – kontrolní orgán ze své podstaty kontroluje výkon funkce statutárního orgánu a likvidátora, proto je pro předcházení střetu zájmu stanovena taková povinnost (tzv. inkompatibilita funkcí). Naopak se domníváme, že výkon tazatelem popisované skutečnosti nikterak není v rozporu s nezávislostí kontrolní komise.
 
Je třeba brát ohled na to, že povinnosti členů kontrolní komise mohou být stanoveny toliko samotnými stanovami, jakožto základním dokumentem spolku. Stanovy jsou totiž tvořeny a schvalovány nejvyšším orgánem spolku (členskou schůzí), tj. orgánem tvořeným samotnými členy. Tito členové tak pomocí stanov orgány spolku vytváří a určují jejich oprávnění a povinnosti (působnost). Provozní řád, jako další vnitřní předpis spolku, může být sepsán toliko pro konkretizování jednotlivých ustanovení stanov. Máme však za to, že by neměl zakládat jednotlivé povinnosti mimo stanovy. Jinými slovy – práva a povinnosti ať už členů spolku nebo spolkových orgánů, by měla plynout primárně ze stanov. K jejich detailnějšímu rozboru a upřesnění pak může sloužit provozní řád, pokud na něj stanovy odkazují. Provozní řád by však neměl nahrazovat stanovy, neboť se jedná pouze o jakýsi méně formální předpis, který nemusí být schvalován příslušným orgánem (členskou schůzí) a ani nepodléhá dalšímu přezkumu, jako je tomu u stanov (srov. soudní přezkum při zápisu spolku do spolkového rejstříku). Aby tedy tazatelem uvedená povinnost členy kontrolní komise zavazovala, je nezbytné, aby stanovy spolku obsahovaly primární povinnost kontrolní komise a aby to byly také stanovy, které výslovně uvedou, že pro konkretizaci stanov se vydává další vnitřní předpis – provozní řád spolku. 
 
Závěr:
            Kontrolní komise (resp. Dozorčí rada) jako kontrolní orgán vykonávající základní působnost při dohlížení, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny – zda spolek vykonává svou činnost v souladu se stanovami, jakož i s právním řádem. Není v rozporu s nezávislostí kontrolního orgánu, pokud je jednou z jeho činností kontrola přikrmování zvěře. Občanský zákoník pro zjištění nezávislosti kontrolního orgánu zakotvuje primárně tzv. inkompatibilitu funkcí (viz § 262 odst. 2 o. z.). Daná povinnost však nebude členy kontrolní komise zavazovat, pokud plyne pouze z provozního řádu, avšak samotné spolkové stanovy neobsahují výslovný odkaz na tento provozní řád.           
 
 
 
Zpracování dat...