ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Povinná eliminace škod zvěří a na zvěři v provozním řádu spolku?

Dotaz č.: 2017011

Otázka:

Myslivecký spolek má v provozním řádě uvedeno: „Členové MS jsou povinni se aktivně účastnit na eliminaci škod spáchané zvěří, případně dopravními prostředky“ Je možné mít v provozním řádě uvedenou citaci?

Tazatel:

Odpověď:

PRÁVNÍ ROZBOR
 
Tak jako už v několika předchozích příspěvcích bylo řečeno, znovu odkazujeme na základní zásadu spolkového práva, jíž je spolková autonomie. Svoboda jednotlivců dobrovolně spolky zakládat, vstoupit do nich a dle vlastních potřeb upravovat vzájemná práva a povinnosti členů. Zákonodárce se v těchto otázkách snaží, co nejméně zasahovat a ponechává vlastní úpravu práv a povinností na samotných členech spolku. Základním projevem spolkové autonomie je libovolná možnost členů spolku upravit si obsah stanov dle vlastního uvážení. Limit nacházíme jen v případě, kdy se taková úprava střetne např. s principem zachování dobrých mravů, rovnost členů, princip poctivosti, zákaz šikanózního výkonu práv, kogentní ustanovení o právním jednání apod. Touto optikou je třeba vždy základní členské vztahy plynoucí ze stanov spolku.
Pro zodpovězení položeného dotazu je nezbytné prvně vyřešit vztah provozního řádu a stanov. Občanský zákoník v ust. § 218 o. z. upravuje náležitosti stanov spolku. Mezi povinnými náležitostmi jsou uvedeny práva a povinnosti členů spolku. Primárně tak povinnosti členům mohou být ukládány pouze stanovami, jakožto základním dokumentem spolku, tvořeným z vůle samotných členů. Stanovy mohou odkázat na další vnitřní předpis, který bude povinnosti určené ve stanovách rozvádět (upřesňovat). V tomto ohledu je tak nejprve důležité zjistit, zda stanovy Vašeho spolku vůbec odkazují na provozní řád a „dovolují“, aby některé povinnosti členů byly upraveny v tomto vnitřním předpise, odlišného od stanov. Pokud stanovy takový odkaz nemají, nejsou ustanovení provozního řádu závazná. Domníváme se zároveň, že členská práva a povinnosti musí plynout primárně ze stanov, nelze samotné povinnosti ukládat vnitřním předpisem, který není tvořen z vůle všech členů spolku (prostřednictvím členské schůze). Vnitřní předpis může složit tedy jen jako předpis, kterým se základní práva a povinnosti členů plynoucích ze stanov toliko zpřesňují či jinak detailněji rozvádí.
Pokud se týká samotné řešené povinnosti, pak práva a povinnosti členů mohou být upraveny různě, a to s ohledem na účel spolku. NOZ v žádném ustanovení blíže nespecifikuje povinnosti členů spolku a tuto úpravy plně svěřuje spolkovým stanovám (viz výše spolková autonomie). Je tedy převážně na samotných členech spolku (a uchazečů o členství), aby posoudili, zda jim vymezení práv a povinností stanovami dostatečně zajišťuje naplnění jejich představ o jejich podílu na činnosti spolku. Samotná povinnost, že “Členové MS jsou povinni se aktivně účastnit na eliminaci škod spáchané zvěří, případně dopravními prostředky.“ je neurčitá. Jak bylo výše řečeno, povinnosti členů spolku jsou upraveny zejm. s ohledem na konkrétní účel daného spolku, který je v souladu s předmětem jeho činnosti. Z citované povinnosti nelze dovodit, jakým způsobem se mají členové podílet na eliminaci škod (osobně, či majetkově?), zda se tato činnost vztahuje geograficky pouze na výkon spolkové činnosti konkrétního spolku (tj. např. na konkrétní honební pozemky), či na území celé ČR. Zda k porušení dochází je-li členem zaviněno, nebo i nezaviněno. Domníváme se proto, že dané ustanovení má charakter principiální, tj. příkaz k optimalizaci – navozuje stav, který by v ideálním případě měl nastat a má toliko morální apel. Domníváme se, že s ohledem na neurčitost se nejedná o povinnost, kterou by bylo možné vymáhat, případně člena ze spolku vyloučit pro její porušování. Záleží však na konkrétních okolnostech a dalších ustanoveních stanov, příp. provozního řádu, zda dle dalšího textu nelze dovodit bližší zpřesnění povinnosti.
 
Závěr:
V probíraném případě je nezbytné vyřešit otázku, zda stanovy obsahují výslovný odkaz na provozní řád, který může zpřesňovat povinnosti členů spolku. Pokud stanovy odkaz neobsahují, provozní řád nevyvolává právní následky, neboť práva a povinnosti členů spolku lze založit toliko stanovami spolku. Pokud stanovy odkaz obsahují, jedná se o platné ustanovení provozního řádu, avšak pro jeho neurčitost má spíše morální apel, nikoli právní závaznost, která by mohla být vynucována, příp. trestána při jejím nesplnění.
 
Zpracování dat...