ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Počty a použití psů v mysliveckém spolku

Dotaz č.: 2017015

Otázka:

V mysliveckém spolku jsou psi – teriéři, jezevčíci a braka jezevčíkovitá, kteří mají pouze zkoušky z norování, ale jsou vedení a používání na společných honech jako lovecky upotřebitelní na stejné úrovni jako ohaři a slidiči s PZ. Jaké zkoušky z výkonu musí mít teriéři, jezevčíci a braka jezevčíkovitá, aby se mohli zúčastnit společných honů na divoké kachny, tahů na kachny, naháněk na zvěř myslivosti škodící a černou zvěř? Jaký má být počet psů vzhledem k počtu myslivců na takových akcích? Jaký by byl možný postih a kdo by byl zodpovědný, pokud by se stal úraz střelnou zbraní a byli by přítomni psi, kteří nemají odpovídající zkoušky?

Tazatel:

Odpověď:

1) Potřebné zkoušky loveckých psů pro hon na divoké kachny, tahy na kachny, naháněk na zvěř myslivosti škodící a černou zvěř
 
Prováděcí vyhláška k zákonu o myslivosti v § 16 uvádí, že při společném lovu (ať už se jedná o lov jakékoli zvěře) musí být pro první tří střelce a pro dalších i započatých deset střelců jeden lovecký pes se zkouškou z výkonu pro druh zvěře, na který má být loven. Tyto druhy jsou uvedeny v ust. § 14 cit. vyhlášky. V honitbě je možné používat lovecké psy, které složili zkoušky z těchto výkonů:
            - vyhledávání, dohledávání a přinesení drobné zvěře
            - vyhledávání spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 cm
            - dosledování spárkaté zvěře
            - norování
 
   Domnívám se, že pes se zkouškou z norování nemůže být účasten vymezených společných honů, neboť pro tyto je zapotřebí zkoušky dle § 14 odst. 1 písm. a) – vyhledávání, dohledávání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. V případě lovu černé zvěře je zapotřebí složení zkoušky dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) příp. písm. c), a to v návaznosti na způsob použití loveckého psa.
 
Popis jednotlivých zkoušek a jejich dělení naleznete ve Zkušebním řádu pro lovecky upotřebitelné psy platný od 1. 4. 2014, dostupný na http://www.myslivost.cz/omsjihlava/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b19454fc-acc4-4a37-a622-f3441e93f11b.    
 
 
2) Počet psů vzhledem k počtu myslivců na společných honech
 
Tento počet stanoví § 16 prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti. Při společném lovu je stanoven pro první tři střelce a pro každých dalších i započatých deset střelců jeden lovecký pes se zkouškou z výkonu, pro druh zvěře, který má být loven.
 
 
3) Postih a odpovědnost osob v případě úrazu způsobeného střelnou zbraní za přítomnosti psů, kteří nemají odpovídající zkoušky?
 
Poranění loveckého psa by mělo dopady zejm. v oblasti soukromého práva – náhrada škody. Domnívám se, že skutečnost, že se v honitbě pohybovali psi, kteří neměli příslušné lovecké zkoušky, nemá vliv na samotné posouzení povinnosti k náhradě škody. Přestože by totiž došlo k porušení povinnosti stanovené § 16 vyhlášky k zákonu o myslivosti, tato povinnost (tj. aby se společných honů účastnili v daném počtu pouze psi s příslušnou loveckou zkouškou) je stanovena s ohledem na způsob řádného výkonu lovu a zacházení se zvěří. Oproti tomu náhrada škody dle ust. § 2910 občanského zákoníku, která předpokládá porušení povinnosti, směřuje k porušení povinnosti takové, která je stanovena právě na předcházení škodám.
 
Jinými slovy – skutečnost, že lovecký pes neměl příslušnou loveckou zkoušku by neměla v dané situaci relevanci, neboť se stanovena primárně za jiným účelem, než k prevenci újmy loveckého psa způsobené jednáním osob, kteří se účastní společného lovu. To však neznamená, že by škůdce nebyl za své jednání odpovědný. Při naplnění zákonných podmínek by odpovídal za způsobenou škodu a byl by povinen k její náhradě dle občanského zákoníku.
 
Na závěr jen upozornění, že za samotné porušení § 16 prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti může být uložena sankce za přestupek, a to pokuta až do výše 30 000 Kč nebo zákaz činnosti na dobu až 2 let dle § 63 odst. 2, § 44 odst. 3 zákona o myslivosti ve spojení s § 16 prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti.
Zpracování dat...