ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:37 a zapadá v 16:50
vychází v 11:20 a zapadá v 2:46
 

Plná moc pro zastupování na VH

Dotaz č.: 2022001

Otázka:

Budeme připravovat plné moci k zastupování na valné hromadě. Je lepší tyto plné moci připravit na právnickou osobu – náš spolek, kdy budeme přítomni na valné hromadě já jako předseda a i místopředseda, kdy můžeme podle stanov našeho MS zastupovat spolek každý samostatně nebo plné moci vypsat na fyzické osoby a zastupovat tak vlastníky jako fyzická osoba? Dále bych Vás chtěl požádat, zda byste neměl vzor plné moci přímo pro jednání valné hromady HS.

Tazatel:

Odpověď:

Plnou mocí lze zmocnit jak fyzickou, tak i právnickou osobu k zastupování na VH. Když udělí člen HS plnou moc mysliveckému spolku, jehož jste předsedou, a podle stanov jste oprávněn za spolek samostatně jednat jednak Vy a dále místopředseda, pak by bylo nutné, abyste se dohodli, kdo z Vás bude člena HS zastupovat. Není možné zastupování ve dvou a hlasy si jakýmkoli způsobem dělit. V případě přítomnosti obou oprávněných jednatelů by bylo nutné určit, kdo bude za spolek (zmocněnce) jednat.
 
Za předpokladu, že bude plná moc udělena přímo fyzické osobě, je pak zcela jednoznačné, kdo může vykonávat hlasovací práva na valné hromadě HS. I když jsou obě varianty možné, klaníme se k možnosti udělit plnou moc přímo fyzické osobě. Také je to srozumitelnější pro osoby posuzující platnost plných mocí a osoby sčítající hlasy přímo na valné hromadě, např. pro mandátovou komisi.
 
Doporučujeme nahlédnout do stanov HS, jestli neupravují speciální náležitosti plné moci, jako např. úředně ověřený podpis. Níže uvádíme vzorovou plnou moc.

Plná moc k zastupování na valné hromadě
 
Já, níže podepsaný, ………………………., nar. ……….., bytem …………………………….., jakožto člen honebního společenstva XY, IČO…….. se sídlem……………….., tímto
 
z m o c ň u j i
 
pana ………………………….., nar. ……………, bytem ………………………………,
aby mě zastupoval s počtem hlasů xx na jednání valné hromady honebního společenstva XY, které se bude konat dne ………… v ….. hodin …………………… (kde), a na této valné hromadě za mě činil všechny úkony, ke kterým je člen honebního společenstva oprávněn podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 
V……………… dne…………….
 

 
  Textové pole: _______________________
Podpis zmocnitele
 

Zpracování dat...