ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:02 a zapadá v 18:35
vychází v 20:16 a zapadá v 12:20
 

Plán ochrany zvěře při budování liniové stavby

Dotaz č.: 2018019

Otázka:

V naší honitbě bude vybudován silniční obchvat obce na silnici první třídy č. 1/38 s velmi hustou dopravou. Je to ve stádiu přípravy a z dosavadních informací vyplývá, že nebude vybaven oplocením a ani bezpečnými migračními prvky pro volný pohyb zvěře. Povede bohužel přes část honitby s poměrně velkým počtem zajíců a srnčí zvěře. Prosím o návod, jak by se mohl dotčený držitel s uživatelem honitby investora zapracovat do projektové dokumentace a zrealizovat výše uvedené prvky pro ochranu migrující zvěře.

Tazatel:

Odpověď:

samotný proces od pojetí úmyslu vybudovat silniční obchvat až k jeho otevření má několik kroků a v každém z nich nám zákon umožňuje určitou míru participace:
1) bude třeba změny územního plánu [§ 43 an. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen SZ] na plochy dopravní infrastruktury (dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). V této fázi by bylo vhodné určit si zástupce veřejnosti (dle § 23 SZ), který může proti návrhu územního plánu podávat námitky (§ 52 odst. 2 SZ).
2) Dále proběhne posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), dále jen EIA. Pro využití procesních možností je nutné být tzv. dotčenou veřejností [tj. založit spolek na ochranu životního prostředí dle § 3 písm. i) bodu 2. EIA, nebo dát takovému spolku podnět)]. Dotčená veřejnost pak má rozsáhlá práva, a to jak v rámci samotného posuzování vlivů (např. právo podat odvolání, vyjadřovat se k dokumentaci), tak i v řízeních navazujících (např. možnost vstupovat do navazujících řízení, podávat námitky, domáhat se zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení atd.).
3) Vydání územního rozhodnutí dle § 76 an. SZ (rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 SZ). Účastníkem územního řízení bude mimo jiné i obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn [§ 85 odst. 1 písm. b) SZ], ta pak může dle § 89 odst. 4 SZ uplatňovat v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce (bylo by tedy vhodné podat orgánům obce podnět). Dotčená veřejnost (viz bod 2) se může stát účastníkem řízení o vydání územního rozhodnutí, pokud splnila podmínky dle EIA – a pak může opět podávat námitky (řízení o vydání územního rozhodnutí je tzv. navazujícím řízením).
4) Vydání stavebního povolení (v rámci stavebního řízení dle § 108 SZ). Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni v § 109 SZ; do tohoto řízení se lze opět dostat jako tzv. dotčená veřejnost (viz bod 2), jelikož se jedná o navazující řízení. Dotčená veřejnost pak bude moci podávat námitky dle § 114 SZ.
5) Kolaudační souhlas – lze podat podnět k přezkumu (přezkumnému řízení) kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 4 SZ.
Záleží tedy na tom, ve které fázi se záměr nachází a pokud již v rámci různých povolovacích procesů a řízení nebudete mít možnost se zapojit, můžete zkusit podávat podněty jiným účastníkům řízení (vlastníkům nemovitostí, orgánům obce atd.), nebo se dohodnout s investorem [při této příležitosti je vhodné zmínit i „mimoprávní“ nástroje – můžete využít petice či medializovat danou kauzu (např. vyjádřením v regionálním periodiku)]. Jako občané obce máte rovněž práva dle § 16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem na zasedání zastupitelstva obce [písm. c)]; právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti [písm. f)], např. prodeje obecních pozemků; právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty [písm. g)].
Závěrem je však třeba říci, že tento přehled povolovacích procesů je pouze informativní. Právo životního prostředí je velice komplexní a pro detailnější právní rozbor bychom potřebovali více informací o daném záměru.
Zpracování dat...