ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Placení škod za nenormované daňky v honitbě

Dotaz č.: 2019009

Otázka:

Máme pronajatou honitbu, která má kmenové stavy srnčího a zajíce. Taktéž i plán odstřelu. Mimo to se v revíru nachází dančí zvěř. Průměrný odstřel 20 – 25 kusů. Samozřejmě daňci dělají škody na porostech. LČR požaduje náhradu škod. Má LČR právo požadovat náhradu škody, když z naší strany jsou všechny odstřely splněny? Daňci byli před 20 lety vypuštěni právě LČR. Na daňky nemáme stanoveny kmenové stavy ani plán odstřelu.

Tazatel:

Odpověď:

v dané situaci je nutné si uvědomit, že vystupujete jako uživatel honitby, s čím jsou spojeny jisté povinnosti týkající se náhrady škody. Obecnou úpravu obsahuje NOZ, konkrétně § 2894 an. tohoto zákona. Tato úprava se použije subsidiárně (podpůrně) v případě, kdy nebude možné použít speciálního zákona a jeho ustanovení. Tímto speciálním zákonem je ZoM. Škoda způsobené užíváním honitby a též zvěří jsou pak upraveny v § 52 an. ZoM. Jelikož v této situaci vznikla škoda způsobená zvěří, použije se § 52 odst. 1 písm. b) ZoM. Dle tohoto ustanovení je uživatel honitby povinen hradit „škodu, kterou v honitbě na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo na lesních porostech způsobila zvěř“. Podstatná je poté povaha takové odpovědnosti uživatele honitby, tedy zda je nutné zavinění k tomu, aby vznikla povinnost k náhradě škody. V praxi spadá tato odpovědnost pod tzv. odpovědnost absolutní, přičemž je možné dovozovat jisté liberační důvody, tedy důvody, které mohou alespoň částečně zprostil uživatele honitby odpovědnosti k náhradě škody. Tyto důvody však často budou spočívat v tzv. vyšší moci. Uživatel honitby je tedy odpovědný za škodu vzniklou na honebních pozemcích způsobenou zvěří.
Jelikož neznám podrobnosti tohoto případu, nejsem schopen říci, že se níže uvedené informace budou na tuto situaci dopadat. Je tedy možné, že na situaci může dopadat § 54 ZoM, zejména odst. 1 a 2, tedy situace, kdy se škody způsobené zvěří neuhrazují z důvodů uvedených v zákoně. § 54 odst. 3 ZoM se na tuto situaci jistě využít nemůže, jelikož daněk nespadá pod vymezení takové zvěře, s kterou toto ustanovení počítá. Dále by bylo možné uvažovat nad aplikaci § 2918, který říká: „Vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí“.
Závěrem… Odpovědnost k náhradě škody způsobená zvěří je objektivní odpovědností, v důsledku čehož je uživatel honitby povinen nahradit vzniklou škodu bez ohledu na své zavinění. Tato odpovědnost však není absolutní a nedopadá na všechny situace. Situace, kdy nedochází k nahrazování vzniklé škody, jsou upraveny v § 54 ZoM.
Zpracování dat...