ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Omezení lovu v povolence kvůli nezaloženému senu v krmelci?

Dotaz č.: 2018023

Otázka:

Před členskou schůzí se konala i schůze výboru. Na členské schůzi výbor navrhl udělit mi výtku, protože nebylo založené seno 1. 12. 2017, ale až 3. 12. 2017. Následně výbor navrhl členské schůzi ke schválení povolenky k lovu od 1. 4. 2018, ve které mi bylo umožněn jen odlov straky, vrány a holuba. Na zvěř škodící myslivosti a prasete divokého mi povolenka vydána nebyla - na návrh výboru a schválení členskou schůzí. Pokud mi nebyl zakázán odlov spárkaté zvěře, ale udělena kvůli senu výtka je tento postup a neumožnění lovu v pořádku? To opravdu může výbor a členská schůze složená z 9 členů sedmi rodinnými příslušníky udělat cokoliv je napadne? Je možnost se tomuto jednání bránit a jak?

Tazatel:

Odpověď:

Podle čl. 6 odst. 1 stanov lze „Členovi, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství ve spolku (např. nesplnil povinnost vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu), nebo neplní usnesení uložená členskou schůzí“ uložit některé z opatření, včetně výtky dle písm. a) tohoto ustanovení. ¨
Jelikož se ve Vašem případě jednalo pravděpodobně o povinnost, která Vám uložena, lze s výtkou jako uloženým opatřením souhlasit. Je však nutné podotknout, že podoba opatření musí být jasná v momentě uložení. Nelze tedy uvažovat nad tím, zda je následné (ne)vydání povolenky k lovu dočasným omezením lovu zvěře dle čl. 6 odst. 1 písm. b), a to jelikož k tomuto „omezení“ došlo až dávno po uložení opatření. Považuji tedy za nemožné využití čl. 6 odst. 2 stanov ohledně možného odvolání proti uložení opatření.
Povolenku k lovu je tedy nutné brát samostatně, bez ohledu na to, zda Vám byla výtka uložena. Z Vašeho dotazu nevyplývá důvod toho, proč jste byl v lovu omezen, proto nelze jednoznačně odpovědět, nicméně pokud toto nebylo nijak odůvodněno, popřípadě bylo odůvodněno právě výtkou, tak je tento postup jednoznačně nesprávný. Tím spíše, že se povolenka nevztahuje na odlov prasete divokého, kdy v současné době ukládá čl. 1 nařízení STV „Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého“.
Pokud by tedy takové jednání bylo bezdůvodné, jednalo by se tak o jednání, které by směřovalo proti účelu a poslání spolku dle čl. 3 vzorových stanov. Spolek by totiž nemohl vykonávat svou činnost řádně a účelně, pokud by bezdůvodně omezoval své členy v právu myslivosti.
Obrana proti takovému jednání orgánů spolku?
Proti rozhodnutí orgánu spolku, zde členské schůzi, je možné se odvolat k soudu na základě § 258 NOZ, a to pro rozpor rozhodnutí se zákonem či stanovami. Odvolat se proti takovému rozhodnutí může „Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany“.
Toto je však možné pouze za předpokladu, že se neplatnosti již nelze dovolat u některého z orgánů spolku, tedy například u kontrolní komise.
Zároveň je nutné podat návrh na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku v zákonem stanovené lhůtě. Tu upravuje § 259 NOZ, který říká, že „Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.“
Zpracování dat...