ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Odpovědnost mysliveckého hospodáře

Dotaz č.: 2017018

Otázka:

Dobrý den pane doktore, obracím se na vás v návaznosti na článek v Myslivosti o trestněprávní odpovědnosti MH. Dělám asi půl roku hospodáře v našem MS. V našem MS jsou hlavními orgány spolku členská schůze a výbor, revizní komisi nemáme. Ve výboru jsou předseda, finanční hospodář a jednatel, já jako MH nejsem členem výboru. Vedu záznamy o ulovené zvěři včetně toho kdo obdržel zvěřinu (prodej, příděly, ale ne peníze). Rozdělování zvěřiny a prodej si řídí předseda sám (mě jen nahlásí komu a kolik) a peníze za prodej zvěřiny vede finanční hospodář. Jak mám tedy podle vašeho výkladu zákona 449/2001 postupovat. Mám kontrolovat hospodaření MS, tedy kontrolovat finančního hospodáře? Nebo mám chtít abych rozděloval zvěřinu já sám, prodával ji a peníze odevzdával fin. hospodáři. To potom můžu zrovna dělat všechno sám.

Tazatel:

Odpověď:

Odpověď:
Právní úprava v § 35 odst. 5 písm. d) ZoM zakotvuje povinnost mysliveckého hospodáře vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, a připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy myslivosti. Myslivecký hospodář tedy jako osoba pověřená statutárním orgánem mysliveckého spolku je odpovědná za hospodaření, musí zabezpečit vedení průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Svým jednáním nesmí mařit správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné vedení pokladny a pokladní knihy. Pokud nejedná v tomto kontextu, může takovéto jednání být posuzováno jako porušení § 8 odst. 1 zákona o účetnictví a k ohrožení majetkových práv mysliveckého spolku, a to zejména s ohledem na příjmy a výdaje a stav jejího majetku.
Myslivecký hospodář sice nemá odpovědnost za výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří před orgány státní správy myslivosti, ale podle § 35 odst. 5 písm. d) ZoM má povinnosti bezprostředně související s hospodařením mysliveckého spolku, a to vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní. S těmito povinnostmi úzce souvisí jeho povinnost předkládat osobě určené k vedení účetních knih, účetní doklady, které vystavuje právě v souvislosti s prodejem ulovené zvěře.
Myslivecký hospodář je fakticky jedinou osobou, která je oprávněna a povinna zajišťovat myslivecké hospodaření ve smyslu § 35 odst. 4 písm. b) a § 35 odst. 5 písm. d) ZoM. Pokud je tedy myslivecký hospodář zvolen do funkce dobrovolně, zavazuje se k plnění výše uvedených zákonných povinností. Pokud si myslivecký hospodář oficiálně nevykonává funkci finančního hospodáře, a jestliže faktickým jednáním uskutečněným za tuto právnickou osobu ohrožuje její majetkové zájmy tím, že nevede záznamy o hospodaření v honitbě sloužící mimo jiné i k přehledu o aktuálním stavu jejího majetku, dopouští se přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 1 TZ. Shodně se k dané problematice vyjádřila i judikatura Nejvyššího soudu ČR ve svém rozhodnutí č. j. 5To 1283/2015.
Vzhledem k výše uvedenému není vyloučena trestní odpovědnost mysliveckého hospodáře, i když nemá postavení statutárního orgánu uživatele honitby.
 
 
JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.

Zpracování dat...