ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Obvinění od PČR a odebrání zbraně

Dotaz č.: 2017041

Otázka:

Na začátku letošního roku mě PČR obvinila z podvodu podle § 209, odst. 1 a 3. Obviňují mě z nezákonného vylákání dávek v nemocenské a z uzavření fiktivního zaměstnání s mým dnes bývalým zaměstnavatelem. Myslivost provozuji již více než 40 let a v srpnu se mnou kvůli tomuto trestnímu stíhání bylo zahájeno správní řízení o zajištění zbraní a zbrojního průkazu. I když je mi přiřknut úmyslný trestní čin, podal jsem již návrh na předběžné projednání obžaloby, protože jsem našel několik rozsudků Nejvyššího soudu, ve kterém jsou podobné případy plně osvobozeny, protože se nejedná o trestný čin. Vina mi prokázána nebyla, ve spisovém materiálu chybí důležité důkazy - kontroly ze strany OSSZ (navrhovatele), právní rozbor mé výplaty (zprostředkovával jsem zakázky a procenta musely být legalizovány), kontroly posudkových lékařů. Lze se nějak proti tomuto odebrání bránit?

Tazatel:

Odpověď:

Správní řízení o zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu je vedeno policejním orgánem podle § 57 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Podmínky zajištění zbraně jsou uvedeny v § 57 odst. 1, a to v písmenech a) až d). Zajištění zbraně v souvislosti s obviněním ze spáchání trestného činu je upraveno v § 57 odst. 1 písm. a), který odkazuje do § 22. Policejní orgán je tak oprávněn zajistit zbraň v případě, že proti držiteli bylo zahájeno trestní stíhání (držiteli bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 trestního řádu) pouze pro zákonem uvedené trestné činy, které jsou uvedené v § 22. Trestný čin podvodu podle § 209 v uvedeném výčtu chybí a policejní orgán tak nebyl oprávněn rozhodnout o zajištění zbraně v souvislosti se zahájením trestního stíhání pro trestný čin podvodu podle § 209 TZ.

 

Zákon o střelných zbraních a střelivu umožňuje proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů, a to podle § 83 správního řádu. Vzhledem k tomu, že řízení o zabrání věci je správním řízením, lze podpůrně využít dalších institutů dle správního řádu – jedná se zejména můžete dát podnět nadřízenému orgánu k tomu, aby zahájil přezkumné řízení (§ 94 správního řádu). Protože rozhodnutí policejního orgánu je správním rozhodnutím, máte také právo toto rozhodnutí napadnout žalobou ve správním soudnictví, a to dle § 65 a násl. soudního řádu správního. Podmínkou přípustnosti žaloby je, abyste v rámci správního řízení vyčerpal řádné opravné prostředky, tj. je nezbytné, aby bylo podáno odvolání proti rozhodnutí o zajištění zbraně.

 

Zpracování dat...