ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Neinformovanost o finančním hospodaření MS

Dotaz č.: 2019013

Otázka:

Čl. schůze odsouhlasila, že nebude sdělovat na schůzi detaily finančního hospodaření – výnosy z plesu, zábavy aj. z důvodu vynášení informací o finančním hospodaření na veřejnost některými členy. Zájemci o informace tohoto směru byli odkázáni na revizní komisi, která jim takové informace poskytne individuálně. Je to správný postup?

Tazatel:

Odpověď:

Ustanovení § 251 NOZ říká, že každý člen spolku je oprávněn na členských schůzí požadovat vysvětlení k záležitostem spolku. Takové vysvětlení má člen spolku dostat. Dle komentáře ke zmíněnému zákonu ani není nutné, aby dotaz přímo souvisel s konkrétním předmětem dané členské schůze. Informace členu však nelze poskytnout, pokud by jejich prozrazení způsobilo spolku vážnou újmu, popřípadě za předpokladu, že zákon zveřejnění daných informací přímo zakazuje. Pokud dojde k situaci, kdy stanovy výslovně vylučují poskytování informací, pak je takové ustanovení stanov neplatné pro rozpor se zákonem.
Dle § 247 odst. 3 NOZ „neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze“. Ve spojitosti s § 247 odst. 1 NOZ, který stanovuje, že nejvyšší orgán spolku schvaluje výsledek hospodaření spolku, je nutné, aby členové spolku měli přehled o hospodaření, jelikož o této věci následně budou (pravděpodobně) rozhodovat. Zároveň dle mého názoru nejde o situaci, kdy by prozrazené informace způsobovaly spolku podstatnou, či vážnou újmu. A to s ohledem na druh informací, které v dotazu zmiňujete.
V případě, že informace nebudou poskytnuty, je následně skutečně možné sjednat nápravu pomocí kontrolní komise, a to ve smyslu ustanovení § 263 NOZ.

Zpracování dat...