ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Nárok člena na vypořádání podílu ve spolku

Dotaz č.: 2017007

Otázka:

Má člen mysliveckého spolku při ukončení členství právní nárok na vypořádací podíl z majetku spolku?

Tazatel:

Odpověď:

Vypořádací podíl je právní institucí známou především z práva obchodních korporací. Jeho úpravu nalezneme v obecných ust. ZOK - § 36 a dále v ustanoveních upravujících jednotlivé druhy obchodních společností. Ve své podstatě se jedná o instituci, kdy člen obchodní korporace (společník) na základě ukončení své účasti v obchodní společnosti (jinak, než převodem členství), získává „zpět“ majetkové plnění, které do ní při vzniku své účasti vložil. Jeho podíl je totiž věcí v právním smyslu a má majetkovou hodnotu. Postavení společníka a obchodní společnosti, resp. vzájemná práva a povinnosti mezi těmito osobami, jsou odrazem podílu společníka v této společnosti. Podíl přitom dle ust. § 31 ZOK představuje účast společníka v obch. korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.
 
Podíváme-li se však do právní úpravy dopadající na spolky (§ 214 a násl. o. z.), zjistíme, že smyslem a účelem spolků není především tvořit zisk a tento rozdělovat mezi jeho členy. K tomu právě slouží výše zmíněné obchodní korporace. Spolkové právo je ovládáno jinými zásadami, mezi nimiž nalezneme zásadu neexistence majetkové účasti člena spolku. Členové spolku tak nezískávají podíl ve spolku, který by byl penzi ocenitelnou věcí, resp. který by představoval majetkovou účast. Občanský zákoník hovoří toliko o spolkovém členství.  Uvedené lze dále podpořit argumentem, že spolky, na rozdíl od obchodních společností, ani nevytváří základní kapitál. Byť je spolkům umožněno dle § 217 o. z. podnikat, taková činnost je pouze vedlejší a směřuje nikoli k rozdělování zisku mezi jeho členy, ale pouze k podpoře hlavní spolkové činnosti, která má zásadně nevýdělečný charakter. To výslovně normuje § 217 odst. 3. Domnívám se proto, že člen spolku nemá při zániku jeho účasti právo na vypořádací podíl.
 
Právní předpisy:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“)
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 
Zpracování dat...