ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Nájemní smlouva a výkon práva myslivosti ve vlastní režii

Dotaz č.: 2019015

Otázka:

Obracím se na Vás s prosbou ohledně Nájemní smlouvy mezi HS a MS. Jak je známo nájemní smlouvy mezi MS a HS se uzavíraly od roku 2013 do 2023. V našem případě se konala valná hromada 29. 4. 2016 a na ni byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi HS a nově vzniklým MS na dobu od 2016 do roku 2026. Na tuto VH však byla podána soudní žaloba, o které soud dodnes nerozhodl. Ptáme se: 1. Lze uzavírat libovolně nájemní smlouvy, jak si kdo vzpomene? 2. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena v roce 2016, platí do roku 2026 nebo jako všechny ostatní jen do roku 2023? 3. Jak je to s výkonem práva myslivosti ve vlastní režii. Je třeba uzavírat nějakou nájemní smlouvu, nebo s kým a na jak dlouhou dobu?

Tazatel:

Odpověď:

K otázce č. 1 a 2                                                                               
Smlouvu o nájmu honitby upravuje § 33 ZoM. V odstavci 1 tohoto ustanovení pak zákon výslovně uvádí, že „Smlouva o nájmu honitby musí být uzavřena písemně na dobu 10 let“. Tato délka je přitom stanovená zákonem obligatorně, tedy je nezbytná. Zákon tedy nepovoluje uzavírání nájemní smlouvu o honitbě uzavřít na kratší časové období. V případě, že by smlouva byla uzavřena na kratší časové období, tak může orgán státní správy myslivosti vydat opatření v rámci svého dozoru a držiteli honitby uložit zjednání nápravy. Při jejím následné nesplněním by bylo možné uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, a to dle § 64 odst. 2 ZoM. Zároveň je možné se u soudu domáhat určení neplatnosti takové smlouvy.
A proč, že je časový úsek takto stanoven? To vychází z předpokladu, že myslivost a její výsledky se projevují zejména v delších časových úsecích. Z tohoto důvodu zákonodárce stanovil tuto obligatorní časovou podmínku.
Výše zmíněné však nevyvrací možnost smluvním stranám uzavřít smlouvu na dalších 10 let i před uplynutím původní smlouvy. Taková smlouva však bude muset být opět uzavřena na dobu 10 let. To znamená, že v případě, kdy budou smluvní strany uzavírat smlouvu v roce 2016, tak její platnost bude do roku 2026.
Jelikož MS i HS jsou dle NOZ právnickými osobami, tak mají právní osobnost dle § 118 NOZ, na základě které mohou vstupovat do právních vztahů. Tu však tyto osoby vykonávají zejména pomocí svých orgánů, které za právnickou osobu jednají. Smlouvu tedy může uzavírat za právnickou osobu pouze taková osoba, která je k tomu ze zákona, popřípadě jinak oprávněna (např. zmocnění). Nelze tedy říci, že je možné smlouvy uzavírat „jak si kdo vzpomene“.
 
K otázce č. 3
Držitel honitby může dle § 32 odst. 1 ZoM užívávat honitbu sám nebo ji může jinému pronajmout. V případě, že se HS rozhodne užívat honitbu samostatně, jedná se o užívání na vlastní účet, dříve ve vlastní režii. V takovém případě HS neuzavírá žádnou smlouvu o pronájmu pozemku. 
 

Zpracování dat...