ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Má člen HS právo na výkon myslivosti?

Dotaz č.: 2017014

Otázka:

Tazatel je spolumajitelem pozemku, který by měl být v HS, které vykonává právo myslivosti. Nikdo však tazateli neoznámil že jeho pozemek byl přičleněn do HS. Dotazem k OSPM mu bylo sděleno, že není na seznamu přičleněných pozemků, ale na seznamu majitelů pozemků, tudíž je členem HS. Zároveň tazatelem nebyl spraven o této skutečnosti a v této věci ani neučinil žádná jednání a není mu známo, zda je členem HS nebo ne.

Tazatel:

Odpověď:

Honební společenstvo jako právnická osoba dle zákona o myslivosti zajišťuje výkon práva myslivosti dle § 19 odst. 1 písm. b). Ve Vašem případě však nejprve doporučujeme řádně zjistit stav, v jakém postavení vůči HS požíváte. Říkáte, že nevíte, zda Váš pozemek byl přičleněn, či zda jste na seznamu majitelů honebních pozemků s členstvím v HS. Z Vámi popsaných informací nelze vyvodit jednoznačný závěr o Vašem postavení.
 
Je třeba připomenout, že vlastnictví honebního pozemku automaticky nezakládá členství v HS, neboť toto je vázáno na další podmínky vzniku členství dle § 26 zákona o myslivosti (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 808/2005). Z Vašeho zadání však zároveň plyne, že nejste výlučným vlastníkem pozemku, když tento máte ve spoluvlastnictví. Doporučujeme kontaktovat ostatní spoluvlastníky, zda v této záležitosti nečinili nějaká jednání a o těchto jste nebyl informován. V takovém případě byste byl vyloučen ze správy o společné věci a takovémuto stavu se lze bránit žalobním návrhem, a to z důvodu vyloučení spoluvlastníka z užívání společné věci.
 
Pokud došlo k přičlenění pozemku, pak v takovém případě je nezbytné, aby vlastních (spoluvlastník) pozemku dle § 26 odst. 6 zákona o myslivosti do 30 dnů od doručení vyrozumění o přičlenění oznámil písemně honebnímu společenstvu, že jako vlastník přičleněného pozemku trváte na členství v HS.
 
Speciální režim nastává v případě spoluvlastnictví honebního pozemku, a to ve smyslu ust. § 26 odst. 5 zákona o myslivosti. Jako spoluvlastníci honebního pozemku, který by byl součástí HS, máte povinnost dohodnout s ostatními spoluvlastníky na výkonu společných práv plynoucích z členství v HS – typicky právě výkon práva myslivosti.
Zpracování dat...