vychází v 5:27 a zapadá v 20:45
vychází v 23:42 a zapadá v 12:36
 

Jiná varianta jak se stát členem HS?

Dotaz č.: 2020012

Otázka:

Je třeba jiná varianta, jak se stát členem HS? Jde o to, že se mění majetkové poměry, původní vlastníci a členové HS nemají zájem a noví vlastníci co mají zájem nejsou členy HS a tudíž ani nemohou být.

Tazatel:

Odpověď:

zákon o myslivosti upravuje dvě cesty, jak se stát členem HS. První je na základě převodu vlastnického práva k honebním pozemkům, přičemž tyto pozemky převádí dosavadní člen HS, kterému tímto členství zaniká. Pokud tedy nabýváme pozemky od člena HS, stáváme se členy automaticky, pokud ve lhůtě 30 dnů písemně neoznámíme, že s členstvím nesouhlasíme. To upravuje § 26 odst. 1 ZoM. Pokud tedy ve zmíněné lhůtě nijak svůj nesouhlas neprojevíme, jsme členy. Není tedy ani zapotřebí žádného příjímacího hlasování, či aktivního jednání ze strany nabyvatele honebního pozemku.

Pokud však nabýváme vlastnické právo k pozemku od nečlena, můžeme se stát členem pouze na základě přijetí valnou hromadou. To samé platí za předpokladu, že se osoba stala vlastníkem na základě přechodu vlastnictví z důvodu nabytí dědictví.

Na základě § 22 odst. 5 ZoM rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných členů.

Zpracování dat...