vychází v 5:27 a zapadá v 20:45
vychází v 23:42 a zapadá v 12:36
 

Jak se počítá lhůta 20 dní pro vyčíslení škod na lesních porostech?

Dotaz č.: 2020008

Otázka:

od kterého dne, resp. od jakého data se počítá ta lhůta 20 dní, když LČR vyčíslují škody zvěří na lesních porostech vždy za celý rok, přesně od 1.7. do 30.6. příslušného roku. A také, zda jsou LČR povinny nově vysazené sazenice stromků mechanicky, tj. oplocením před poškozením nebo zničením zvěří chránit a pokud to neudělají škody nemohou v plném rozsahu požadovat.

Tazatel:

Odpověď:

Prvním dnem lhůty je 1. 7. a posledním dnem lhůty je 20. 7. - v tomto období musí uživatel honitby obdržet uplatnění náhrady škody (notifikaci). Obdrží-li uživatel honitby notifikaci později, jde o pozdní uplatnění nároku, který tím zaniká.

 

Pokud jde o ochranu sazenic, pak ZoM v § 53 ukládá vlastníku / nájemci hon. pozemku aby učinil přiměřená opatření k zabránění škod. Bohužel zákon ani prováděcí vyhláška už blíže neurčují konkrétní formu opatření k zabránění škod zvěří. V každém konkrétním případě by se tedy měl posuzovat charakter zvolených opatření, a zda jsou v daném případě přiměřená. Pokud daná opatření budou považována za nepřiměřená (nedostatečná), může se v takovém případě podle § 2900 a § 2918 občanského zákoníku poškozený podílet na způsobené škodě, a to tím, že ze strany uživatele honitby bude náhrada poměrně snížena - ideálně postupem tak, že se na tom ve smyslu § 55 odst. 3 ZoM společně dohodnete. Pokud dohoda není možná, zbývá soudní cesta, kdy poškozený bude muset uživatele honitby žalovat o náhradu škody v určité výši a v tomto řízení bude uživatel honitby poukazovat na nedostatečná opatření k zabránění vzniku škod. V tomto případě odkazuji na rozhodnutí nejvyššího soudu 25 Cdo 1390/2003, který se otázkou přiměřenosti opatření zabýval a poukazoval právě na spoluodpovědnost poškozeného. 

 

Povinnost učinit oplocení se bude posuzovat vzhledem k nákladům, které jsou s tím spojeny a k možné výši způsobené škody, jakož i k tomu, zda v daném případě je přiměřené oplocení požadovat - např. s ohledem na velikost chráněného území apod.

  

JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.
advokát

Zpracování dat...