ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Informovanost členské základny MS

Dotaz č.: 2018018

Otázka:

Vážený pane doktore. Předem mého dopisu bych Vám chtěla poděkovat, za velmi dobrou úroveň Vámi vedené právní poradny, která nám v současnosti velmi pomáhá při řešení, některých, pro nás laiky, složitějších případů, dnes hlavně GDPR. Nyní k dotazu: jsem členem MS, kde je dlouholetou tradicí, že při výroční členské schůzi je členům předloženo jejich hodnocení za uplynulý rok. Tak by mělo býti, na základě ustanovení provozního řádu MS, v tomto znění.(Výbor předloží vyúčtování hospodaření MS XXX a hodnocení členů za uplynulý rok na VČS. Aktivita členů MS XXX, za uplynulý rok, je hodnocena podle ,,Zásad odměňování členů", platným v hodnoceném roce.) Vyúčtování, ale letos výbor nepředložil. To bývalo ve formě velké tabulky, kdo, co a za jakou cenu. Tabulku dostával každý. Současně stanovy MS, v ustanovení o členské schůzi, hovoří, že tato schůze má právo:( schvalovat zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní uzávěrku, rozdělení ročního zisku, případně úhradu ztráty.) Tak, že dříve jsme si přečetli, jakou částku kdo v Kč, dostane, případně,co doplatí spolku. Pokladník spolku, vyplatil, případně vybral a bylo vše v pořádku. Dnes jen velmi strohá zpráva pokladníka o hospodaření MS. Žádná tabulka, peníze v zapečetěné obálce, pro každého člena MS. Nebylo vysvětleno proč, snad kvůli GDPR. Ale já se domnívám, že tady jde o omyl, nebo nekalý úmysl. Podíl na hospodářských výsledcích spolku není výplata, kdy ostatní zaměstnanci nemusí vědět, jak je jejich kolega hodnocen, zvláště pak pokud jde o soukromou firmu. Ale tady jde o peníze nás všech. Zvláště pak pobídková složka (zástřelné a pod) ztrácí smysl. Jak má členská schůze schvalovat finanční záležitosti, když není řádně informována? Jaký je prosím Váš názor? Předem děkuji za radu.

Tazatel:

Odpověď:

 
děkuji za pochvalu a nyní k Vašemu dotazu: vyplývá z něj, že požadavek na předložení vyúčtování je zakotven v provozním řádu (což je vnitřní předpis spolku a jako takový je pro výbor závazný). Výbor je tedy povinen toto vyúčtování předložit. Jedná se vlastně o specifikaci požadavku stanov (které jsou pro výbor samozřejmě rovněž závazné), aby členská schůze schválila zprávu o výsledcích hospodaření.
Členové výboru mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (§ 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů [dále jen OZ]), pod což můžeme nepochybně podřadit i požadavek na informování členské schůze jakožto nejvyššího orgánu spolku.
Nyní je nutné nahlédnout do stanov spolku, které mohou obsahovat specifické nástroje k zabezpečení činnosti výboru. Neurčí-li stanovy jinak, tak členy výboru volí a odvolává členská schůze (§ 244), což je sice krajní řešení, ale pokud problémy mezi členskou schůzí a výborem budou pokračovat, může se jednat o možný postup. Předtím je však vhodné využít práva člena na informace o činnosti spolku a jeho hospodaření, které vyplývá z § 251 OZ. Člen spolku má právo požadovat vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Poskytnutá informace by měla být určitá a srozumitelná. V případě, že by výbor odmítl informaci poskytnout, musí toto zamítavé rozhodnutí patřičně zdůvodnit a toto rozhodnutí pak lze dokonce soudně napadnout (ovšem právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl či dozvědět mohl, nejpozději pak do jednoho roku od přijetí rozhodnutí [§ 258 a 259 OZ]).
Výše navržená řešení v podobě odvolávání členů výboru či dokonce soudních sporů považujte za možná, nicméně až krajní řešení. Nyní bych Vám doporučil hlavně komunikovat se členy výboru. Zeptat se jich, proč změnili zaběhnutou praxi, a případně navrhnout návrat k té původní. Pevně věřím, že otevřená diskuze může vnést do věci více světla. Co se týče možnosti, že za daný stav může GDPR, tak tu nejsem schopen vyloučit. Záleželo by na tom, jak Váš spolek GDPR implementoval. To nicméně nejsem nyní schopen posoudit.
Zpracování dat...