ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Hospodář zároveň místopředsedou?

Dotaz č.: 2018017

Otázka:

Může být myslivecký hospodář zároveň místopředsedou MS? Jaké podmínky kromě zvolení členskou schůzí pro tuto kumulaci funkcí musí být splněny?

Tazatel:

Odpověď:

 
 
Postavení mysliveckého hospodáře upravuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna nastala zákonem č. 225/2017 Sb., a je účinná od 1. 1. 2018) v § 35. Ten vymezuje předpoklady pro zastávání dané funkce a určuje práva a povinnosti mysliveckého hospodáře. Zákon nezakazuje členství v mysliveckém spolku, naopak, většina spolkových stanov požaduje jeho členství ve výboru (tedy ve statutárním orgánu spolku).
Problémem by tedy mohly být stanovy spolku. Tuto problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v § 214 an. Stanovy spolku musí obsahovat určení statutárního orgánu (§ 218); ten může být kolektivní – tedy výbor, či individuální – tedy předseda. Při této příležitosti je vhodné zmínit, že „funkce člena statutárního orgánu není ve spolku ex lege (ze zákona; pozn. aut.) slučitelná s členstvím v kontrolní a rozhodčí komisi, byly-li ve stanovách zřízeny (§ 262 odst. 2, § 266 odst. 2). Stanovy se v tomto směru nemohou od zákona odchýlit, neboť jde o kogentní pravidlo[1]
Záleží tedy na tom, jak statutární orgán (kolektivní/individuální; případně počet členů) upravují stanovy spolku. Rovněž i podmínky volby člena statutárního orgánu (výboru či předsedy) upravují stanovy a nestanoví-li tyto jinak, pak členy statutárního orgánu volí a odvolává nejvyšší orgán spolku (§ 244), což je (opět pokud stanovy nestanoví jinak) členská schůze (§ 247 odst. 3).
Je tedy nutné nahlédnout do stanov spolku a přesvědčit se, zda a jak tyto stanovy kumulaci funkcí a případné zvolení upravují. Pokud pak stanovy toto neumožňují, lze je změnit – o změně stanov zpravidla rozhoduje nejvyšší orgán spolku, tedy členská schůze (§ 247). Po schválení změny stanov, pak bude třeba podat k příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis změn do spolkového rejstříku. Tuto problematiku upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna nastala zákonem č. 303/2017 Sb., a je účinná od 1. 1. 2018).
 
 
 
 


[1] BÍLKOVÁ, Jana. In LAVICKÝ, Petr a kol. (eds). Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, s 1182 – 1184.
Zpracování dat...