ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Hospodář automaticky členem výboru v rozporu se stanovami?

Dotaz č.: 2019007

Otázka:

Jsem členem revizní komise MS a chtěl bych se zeptat na toto, případně jak postupovat dále. Starý hospodář, který zastával i funkci člena výboru MS, odstoupil z funkce hospodáře, ale neodstoupil z funkce ve výboru MS. Nového hospodáře zapsali bez řádného zvolení členskou schůzí předseda a místopředseda na rejstříkovém soudu jako člena výboru. Jelikož znění našich stanov není v tom smyslu, že nový hospodář je automaticky členem výboru, ale znění stanov je: Členem výboru může být i hospodář, domnívám se, že předseda a místopředseda nepostupovali správně a v tomto případě jsou všechny ujednání tříčlenného výboru MS neplatné. Jak mám v této situaci postupovat, abych navrhl, jak tuto situaci ke všeobecné spokojenosti řešit.

Tazatel:

Odpověď:

Ad 1)
v  případě, že byl nový člen výboru zvolen v rozporu s ustanovením Vašich stanov, lze odpověď na Vaši dotaz najít v § 245 věta druhá občanského zákoníku, (Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.), který upravuje nikoliv neplatná, ale  tzv. nulitní rozhodnutí orgánu spolku. Nulita aktu je způsobena nedostatkem kompetence spolkového orgánu k přijetí rozhodnutí – tj. bylo-li řešení věci zákonem nebo stanovami svěřeno v rozhodné době do působnosti jiného orgánu. Pokud tedy došlo k zapsání nového člena výboru v rozporu s Vašimi stanovy, tedy bez řádného zvolení členskou chůzí, jedná se o nulitní rozhodnutí. Nicotná (nulitní) rozhodnutí nevyvolávají právní následky a hledí se na ně, jako by neexistovala.
V případě, že Váš MS nulitu neuzná, je možné se domáhat u soudu určení, že dané rozhodnutí nemá právní účinky (§ 80 občanského soudního řádu – určovací žaloba). Soud by v rámci řízení z úřední povinnosti řešil, zda usnesení netrpí vadami, jež by je činily nulitním, a v těchto intencích by i rozhodl (§ 90/2 zákona o zvláštních řízeních soudních). Lhůta pro zánik práva uplatnit soudní ochranu pro tyto případy stanovena není.
Ad 2)
Co se týče rozhodnutí takto složeného výboru, mám zato, že se k hlasu takto zvoleného člena nebude přihlížet. To by však bez dalšího, s ohledem na zásadu § 574 občanského zákoníku (Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné, než jako na neplatné (favor negotii)), nemělo být na újmu platnosti rozhodnutí výboru. Pokud tedy výbor rozhoduje jednomyslně, tzn. že zbylí dva řádně zvolení členové došli ke konsensu, mělo by být dle mého názoru takové rozhodnutí platné.
Zdroj: Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 2400
 
 

Zpracování dat...