ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Honební starosta nesvolává valné hromady HS

Dotaz č.: 2017033

Otázka:

Honební společenstvo bylo založeno v roce 2003. HS v podstatě založilo myslivecké sdružení. Po založení HS se zvolil tříčlenný výbor-starosta, místostarosta a člen výboru. Poté HS honitbu pronajalo mysliveckému sdružení, kde honební starosta vykonává i funkci mysliveckého hospodáře. Po 10 letech (2013) se HS obnovilo a znova se honitba pronajala MS, kde honební starosta opět vykovává mysliveckého hospodáře. Po dobu 10 let nebyla honebním starostou svolána valná hromada HS. Ta byla svolána po 10 letech, při obnově HS. A od té doby dosud nebyla ani jednou svolána honebním starostou valná hromada. Podle zákona by měl honební starosta aspoň jednou v roce svolat valnou hromadu. Čeho se honební starosta tímto jednáním dopouští a jak postupovat k odstranění tohoto pochybení honebního starosty?

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o myslivosti v ust. § 22 odst. 1 říká, že honební starosta svolá valnou hromadu „zpravidla“ jednou ročně. Ze slova „zpravidla“ lze usoudit, že se jedná pouze o doporučení zákonodárce a nikoli o povinnost. Předseda honebního společenstva může valnou hromadu svolat jak v kratších, tak i v delších časových intervalech (např. po 5 letech). Pro tyto případy je však vhodné ve stanovách HS upravit přesný časový interval pro svolání VH. Pokud honební starosta nedodrží intervaly stanovené ve stanovách, porušuje stanovy. V případě, kdy nastala taková situace, že je nezbytně nutné VH svolat a VH starostou svolána nebyla, jedná se o závažné porušení stanov a honební starosta porušuje § 24 zákona o myslivosti – jedná v rozporu s péčí řádného hospodáře a odpovídá za škodu tímto jednáním (nečinností) způsobenou.
Pokud honební starosta nesvolává VH (je nečinný), pak může VH svolat honební místostarosta. Dále člen HS, nebo více členů HS, mají-li min. 10 % všech hlasů, mohou požádat honebního starostu o svolání VH k projednání navržených záležitostí (např. k projednání nečinnosti starosty nebo změna stanov, kde se zkrátí časový interval pro svolání VH). Honební starosta má povinnost do 30 dnů svolat VH. Pokud tak neučiní, je k svolání oprávněn sám ten, kdo podal žádost o svolání VH.
Na takto svolané VH pak může být starosta pro neplnění svých povinností odvolán, a to dle § 21 odst. 1 zákona o myslivosti.
Zpracování dat...