ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Důsledky nedodání nových stanov MS

Dotaz č.: 2017003

Otázka:

Myslivecký spolek nedodal vypracované stanovy v souladu s novým občanským zákoníkem v termínu do 1.1.2017. Jak lze nastíněnou situaci vyřešit? Jaké právní následky spolku vyplývají?

Tazatel:

Odpověď:

S účinností nového občanského zákoníku dnem 1. 1. 2014 byl zároveň zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, podle kterého byla zakládána občanská sdružení. Nedošlo však k právnímu vakuu. Podle přechodných ustanovení § 3045 o. z. se občanská sdružení považují (bez dalšího) za spolky dle § 214 a násl. o. z. Tímto došlo k automatické transformaci občanských sdružení na spolky.
V souvislostí s uvedenou přeměnou vyvstaly pro spolky určité povinnosti.
1. Podle § 3042 o. z. do 1. 1. 2016 přizpůsobit název ustanovením NOZ. V případě spolků, se tak jedná o název, který musí obsahovat „spolek“ či „zapsaný spolek“ nebo jen zkratku “z. s.“.
Ust. § 3042 o. z. obsahuje výjimku, kdy právnická osoba (tedy i spolek) nemusí uvedenou povinnost splnit. Taková situace může nastat v případě, že pro to jsou důležité důvody – dlouhodobé užívání a název je pro právnickou osobu tak příznačný, že zaměnitelnost a klamavost nelze rozumně předpokládat. Výjimka svým účelem dopadá do sféry, kde by taková změna způsobila silné negativní hospodářské důsledky. Lze uzavřít, že v případě spolků taková situace bude velmi raritní.
V praxi se provedení změny názvu uskutečňuje následovně. Název spolku je podstatnou náležitostí stanov. Ke změně je tedy zapotřebí změnit stanovy spolku. Poté, co příslušný orgán změnu stanov provede, je zapotřebí tuto změnu „zanést“ do spolkového rejstříku. To se provede na určeném interaktivním formuláři (ke stažení na adrese https://or.justice.cz/ias/ui/podani).
2. Podle § 3041 o. z. do 1. 1. 2017 přizpůsobit stanovy právní úpravě. S transformací došlo taktéž k organizační změně, kdy se spolky nově zapisují do tzv. spolkového rejstříku, který vede příslušný krajský soud. Procesní právní úprava je obsažena v ZVŘ, přesněji v ust. § 26 a násl., nicméně je třeba brát zřetel i na obecná ustanovení v ZVŘ obsažená, která upravují generálně všechny příslušné rejstříky (např. princip formální publicity dle ust. § 3 ZVŘ, apod.).
Je důležité si uvědomit, jak funguje systematika ustanovení NOZ. Na spolky se totiž nejenže aplikují (speciální) ustanovení, upravující přímo spolky samotné, nicméně s ohledem na skutečnost, že spolek je druh právnické osoby, pak se na spolky podpůrně aplikují taktéž (obecná) ust. právnických osob, tj. § 118 a násl. o. z. V ust. § 172 odst. 1 o. z. lze zrušit právnickou osobu (kromě jiných důvodů) také, pokud tak stanoví zákon [viz § 172 odst. 1 písm. d) o. z.]. V tomto případě tak zákon stanoví v § 3041 odst. 2 o. z. (poslední věta) a shodně § 122 ZVŘ.
Pokud tedy spolek (dobrovolně) nesplní v řádném termínu do 1. 1. 2017 povinnost přizpůsobit své stanovy právní úpravě, pak příslušný rejstříkoví soud při své kontrolní činnosti, pakliže zjistí, že spolek nesplnil předepsanou povinnost, vyzve spolek, aby svou povinnost splnil. Ve výzvě je zároveň stanovená lhůta pro splnění povinnosti.
Pokud nastala situace, že jste obdrželi výzvu a vaše stanovy nejsou stále v souladu s NOZ a je zřejmé, že určenou lhůtu nestihnete, pak je třeba neprodleně požádat o prodloužení lhůty. Je běžné, že rejstříkový soud žádosti vyhoví a poskytne přiměřené prodloužení lhůty. Prodloužení lhůty je třeba náležitě zdůvodnit. Na prodloužení lhůty není právní nárok a je tak zcela na úvaze orgánu veřejné moci, zda ji poskytne.
 
Můžeme tedy uklidnit, že datem 1. 1. 2017 nedochází k automatickému zániku všech právnických osob, které neslnily povinnost přizpůsobit stanovy NOZ. Cesta ke zrušení právnické osoby není procesně jednoduchá a řízení určitou dobu trvá. Spolek tak má stále poměrně dostatek času ke splnění svých povinností. Je však třeba říct, že zákonem poskytnutá lhůta 3 roky je zcela dostatečná, proto pokud stále 1. 1. 2017 není povinnost splněna, je třeba jednat rychle.
 
Dalším důsledkem, který může hrozit pokud bude spolek ignorovat výzvu soudu je, že dle § 104 ZVŘ může předseda senátu uložit právnické osobě pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč.
 
Závěr: Pokud spolek ještě dnem 1. 1. 2017 nesplnil povinnost přizpůsobit stanovy NOZ, neznamená to, že tímto dnem se automatiky zrušuje. Rejstříkový soud před samotným zrušením nejprve spolek vyzve k nápravě a poskytne mu k tomu lhůtu. Až po marném uplynutí této lhůty bude spolek zrušen (nařízena likvidace spolku). Spolek tak má i po 1. 1. 2017 stále čas dát veškeré nezbytné záležitosti do pořádku. Nedoporučujeme však již otálet.
 
 
Zpracování dat...