ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Distribuce zvěřiny mezi členy spolku

Dotaz č.: 2017006

Otázka:

Myslivecký spolek zvěřinu rozděluje pouze mezi členy, kteří se aktivně podílí na jejich odlovu. Členové spolku, kteří se však ze zdravotních důvodů (např. vysoký věk) nemohou již lovu účastnit, avšak všechny členské povinnosti řádně plní, jsou při distribuci zvěřiny opomíjeni. Přičemž stanovy spolku uvádí, že "Spolek nesmí svého člena bezdůvodně znevýhodňovat a musí šetřit jeho práva a oprávněné zájmy" a dále "Právo člena spolku je podílet se na využívání výsledků z mysliveckého hospodaření". Je taková distribuce zvěřiny v souladu se stanovami či občanským zákoníkem? Jak lze dosáhnout nápravy takového stavu?

Tazatel:

Odpověď:

Základní zásadou, která se prolíná celou právní úpravou občanského zákoníku je tzv. zásada autonomie vůle. V případě spolkového práva hovoříme o spolkové autonomii vůle, která má odraz ve smluvní volnosti osob upravit si práva a povinnosti členských práv a povinností v zásadě zcela dle své libosti. To lze učinit jak ve stanovách spolku, tak i v jiném vnitřním předpise, pokud stanovy na takový předpis odkazují. Občanský zákoník se snaží do těchto práv a povinností zasahovat v co nejmenší míře. Je tak zásadně zcela na vůli členů spolku, jak si svá práva a povinnosti upraví.
 
V řešeném případě dochází ke střetu dvou základní práv. Dle Vámi uvedené citace stanov „Spolek nesmí svého člena bezdůvodně znevýhodňovat“ lze dovodit, že stanovy určité „zvýhodnění“ připouštějí, nicméně toto nesmí být svévolné, ale musí být vždy řádně odůvodněno. To odpovídá i dikci občanského zákoníku, který v ust. § 212 odst. 1 určuje, že korporace (tj. i spolek) nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat či znevýhodňovat. Naproti tomuto stojí právo člena „podílet se na využívání výsledků z mysliveckého hospodaření“.
            Uvedl jste, že praxe rozdělování zvěřiny je upravená provozním řádem. Bohužel jste však již znění provozního řádu do poradny nezaslal, přičemž se jedná o zásadní úpravu. Již výše bylo určeno, že práva a povinnosti si mohou členové spolku upravit prakticky dle vlastní vůle. Mají tak právo upravit i rozdělování zvěřiny. Pokud bychom vyšli ze znění stanov, pak je zřejmé, že členové, kteří se aktivně zasadili o odlov zvěře, by mohli mít přednostní právo zisku zvěřiny. Avšak k respektu práva všech ostatních členů (tj. i těch, kteří se aktivně nepodílí – např. senioři) „podílet se na využívání výsledků mysliveckého hospodaření“, by přednostní právo mělo být čerpáno přiměřeně. Domnívám se tak, že praxe, kdy členové zvěřinu zpět prodávají spolku porušuje zásadu rovnosti a dobré mravy, neboť neumožňují ostatním členům uplatnit ve zbylém rozsahu právo na podíl na výsledcích mysliveckého hospodaření. Je však důležité upozornit, že distribuce zvěřiny by se měla řídit především vnitřními předpisy, které by tuto distribuci měly řádně upravit. Zákon může regulovat pouze takové jednání, které porušuje základní zásady spolkového práva ve velkém rozsahu. Pokud je ve Vašem spolku však praxe taková, že je zřejmé, že společná zvěřina je zpět prodávána spolku, pak je evidentní, že členové, kteří zvěřinu získávají mají tuto v nadbytečném rozsahu a tehdy by se mělo uplatnit právo ostatních členů na podíl na zvěřině resp. na výsledcích mysliveckého hospodaření. Již i s ohledem na skutečnost, že se ostatní členové řádně podílí na svých členských povinnostech. V opačném případě by mohlo být takové jednání spolku shledáno v rozporu s dobrými mravy, neboť přestože člen spolku řádně plní své povinnosti, je mu upíráno právo, které mu náleží, byť v omezeném rozsahu.
 
Pro nápravu situace lze doporučit postup, kdy na členské schůzi navrhnete změnu stanov, příp. vnitřního řádu, kde se distribuce zvěřiny řádně upraví tak, aby nemohly vznikat pochybnosti o celém procesu rozdělování a zanesou se zde výslovně i práva ostatních členů na podíl na zvěřině a v jakém rozsahu jim takové právo náleží.
 
Závěr:
V případě, kdy podle stanov proti sobě stojí dvě práva, a to (i) právo být odůvodněně zvýhodněn a (ii) právo na podíl na výsledcích hospodaření, pak s ohledem na korektiv dobrých mravů (§ 1 odst. 2 o. z.) a dodržení obecně uznávaných zásad spravedlnosti a práva (§ 2 odst. 3 o. z.), jakož i ochrana práv a oprávněných zájmů členů spolku (§ 212 odst. 1 o. z.), lze uzavřít, že členům, kteří se aktivně podílí na odlovu zvěře, náleží přednostní právo na zisk zvěřiny, nicméně v přiměřeném rozsahu tak, aby se pro případy, kdy je zvěřiny dostatek, uplatnilo i právo ostatních členů spolku na podíl na výsledcích hospodaření z myslivecké činnosti.
 
 
Zpracování dat...