ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:14 a zapadá v 20:58
vychází v 21:04 a zapadá v 3:11
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Uložení opatření výbor vers. členská schůze MS

Dotaz č.2023011 [ zadáno 5.9.2023 ]

Členská schůze uložila členu MS opatření podle §19/1 písm. c), dočasné omezení lovu veškeré zvěře na dobu jednoho roku (sankce je neadekvátní k charakteru spáchaného provinění), ač právo uložit opatření má podle stanov MS jen výbor. Jak dále postupovat? Musí členská schůze své rozhodnutí zrušit? Může poté výbor uložit stejné opatření, když člen respektoval neoprávněné rozhodnutí členské schůze a odevzdal povolenku k lovu? Nebyl by člen za jeden skutek potrestán dvakrát?

Může členská schůze svým usnesením upravit doby lovu oproti vyhlášce Mze?

Dotaz č.2023010 [ zadáno 5.9.2023 ]

Může členská schůze svým usnesením upravit doby lovu oproti vyhlášce Mze? Konkrétně zakázat lov spárkaté zvěře do věku dvou let po celý rok a posunout lov veškeré daňčí zvěře až na 16.8.?

Pohyb hospodářských zvířat a psů v honitbě

Dotaz č.2023009 [ zadáno 17.5.2023 ]

Dovoluji si Vám zaslat příspěvek do právní poradny, týkající se rušení klidu v honitbách psy, koňmi apod. V čísle 2/2020 byl řešen příspěvek vnitřní organizace cvičení psa. K zaslání tohoto dotazu mne donutil článek v deníku Právo ze dne 21.2. o odlovu psa. Mám za to, že střílející myslivec byl v právu. Z těchto důvodu mám několik dotazů a námětů. 1) Může se psem, který je domácí zvíře, jeho majitel navštěvovat honební pozemky za účelem venčení psa na volno či s vodítkem? 2) Může se pes vodit po polních a lesních cestách, které nejsou I., II. nebo III. třídy a jsou honebními pozemky, které jsou placeny nájmem? 3) Může držitel vodit psa uvnitř obce mimo cvičiště apod.? 4) Jezdci na jezdeckých koních se prohánějí po všech možných cestách a stezkách porostů. Úspěšně berou poplatky za půjčení koně zákazníkovi. Nikoho se neptají. K těmto otázkám bychom potřebovali radu o možném zákonném postupu, jak myslivecké stráže, tak řadového myslivce nebo hospodáře. Rovněž vliv obecního úřadu, policie apod. Neviděl jsem nikoho v televizi, kdo by řekl, že pes má úraz proto, že tam neměl co dělat. A vinu nese vůdce psa.

VH a zápis do evidence skutečných majitelů

Dotaz č.2023008 [ zadáno 12.5.2023 ]

od 1.10.2022 má honební společenstvo povinnost vložit údaje do evidence skutečných majitelů. Zajímalo by mě, jak se postupuje při podání na soud, jak se pracuje s elektronickým formulářem, zda je honební společenstvo povinno platit 500 Kč a kdo se zapisuje do registru, zda postačuje zapsat pouze starosta HS. Zároveň mne mrzí že tato důležitá informace nebyla publikována ve vašem časopisu.

Výběrové řízení VH HS na pronájem honitby

Dotaz č.2023007 [ zadáno 12.5.2023 ]

Po nahlédnutí do podkladů pro jednání nadcházející Valné hromady (dále jen VH) našeho honebního společenstva (dále jen HS), chce tato VH vahou hlasů svého člena s majoritním počtem hlasů zrušit na tomto jednání článek stanov z roku 2002, který zajišťuje mysliveckému sdružení, jehož členové jsou členové HS a držitelé loveckých lístků, pronájem společenstevní honitby. Přeneseně tento článek stanov naplňoval ustanovení § 32 odst.2 zák.449/2001 Sb. o přednosti člena HS při rozhodování o pronájmu honitby a neumožňoval využívat honitbu HS na vlastní účet pro nevýhodnost tohoto řešení. Zároveň hodlá VH vyhlásit výběrové řízení (dále jen VŘ) na pronájem společenstevní honitby. Podle pravidel tohoto VŘ uplyne nejméně 17 dnů než bude znám výsledek a nový nájemce honitby. Pokud by dosavadní myslivecké sdružení z členů HS nebylo v daném VŘ úspěšné a členové HS se rozhodnou podat návrh na vyslovení neplatnosti VH k soudu, mohou tak ještě učinit vzhledem k tomu, že od jednání VH už uplyne více jak 15 dnů. Pro členy HS je to jediný prostředek k obraně proti tomuto rozhodnutí o výsledku VŘ? Mohl by se proti výsledku VŘ odvolat i někdo jiný než člen HS?

Podmínky funkce mysliveckého hospodáře?

Dotaz č.2023001 [ zadáno ]

smí vykonávat funkci mysliveckého hospodáře po absolvovaní dvouletého nadstavbového studia lesní hospodář na středním odborném učilišti lesnickém? Myslivost byla v 2. ročníku povinným vyučovacím předmětem.¨

5 zájemců a 3 místa pro nové členy, jak postupovat?

Dotaz č.2022007 [ zadáno 22.12.2022 ]

Můj dotaz se týká přijetí nových členů do MS. Spolek příjme tři nové členy. Hlásí se ale pět uchazečů. Dva uchazeči jsou členové HS a vlastníci pozemků. Jak se postupuje v takovém případě?

Kdy a jak svolat VH HS, když už honebnímu starostovi skončilo funkční období?

Dotaz č.2022006 [ zadáno 8.12.2022 ]

je honební starosta či místostarosta oprávněnou osobou ke svolání VH HS, jestliže byl zvolen VH na 10 let a tato doba uplynula dne 22.11.2022 (zvolen byl na VH konané 22.11.2012)? VH by měla být svolána po uplynutí tohoto data?

Přednost stávajícího uživatele při pronájmu při hospodaření na honebních pozemcích státu

Dotaz č.2022005 [ zadáno 6.11.2022 ]

Četla jsem Váš článek v Myslivosti, ve kterém jste se zabýval otázkou pronájmu honiteb. Chtěla bych Vás ale poprosit o radu ve smyslu zákona o myslivosti konkrétně o §33 ods 3 ve kterém se píše že se stávajícím uživatelem honitby bude jednáno jako s prvním při uzavírání další nájemní smlouvy na honebních pozemcích státu. A to je konkrétně pojem , který mne zajímá. Je nějaká přesná definice toho co jsou " honební pozemky státu" ? Je tato definice někde opřená o zákon? Jedná se konkrétně o pronájem honitby na okraji Prahy , kde je honitba tvořena že třetiny na pozemcích magistrátu hl. m Prahy a zbytek pozemky soukromích vlastníků .

Rozdělení HS 3

Dotaz č.2022004 [ zadáno 13.10.2022 ]

V letošním roce by se měla konat valná hromada našeho honebního společenstva, které je tvořeno 2 katastry, dříve 2 mysliveckými spolky. Rádi bychom se opět rozdělili, a tudíž zrušili současné honební společenstvo a založili nové (2 nové). Následně by byl založen i nový spolek, který by vykonával právo myslivosti v nové honitbě. 3/ Nové honební společenstvo můžeme založit následně tím, že svoláme ustavující valnou hromadu nového HS a předtím získáme souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím v novém honebním společenstvu? Nebo tyto souhlasy můžeme už řešit při získání plných mocí? Aby bylo patrno, že náš plán je zrušení stávajícího HS a založení nového?

Zpracování dat...