ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Myslivecká statistika za rok 2009

Dne 12. 8. 2010 zveřejnil Český statistický úřad souhrnný Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010. Jedná se o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství výkaz Mysl (MZe)-1-01, tak i Ministerstva životního prostředí výkaz Mysl (MŽP)-2-01. V úvodní části základní údaje o honitbách (výměry honebních pozemků, počtu honiteb) došlo k mírnému nárůstu jak celkové výměry (o 10467 ha), tak i počtu honiteb (o 13), ale průměrná velikost honiteb se proti minulým letům nezměnila. U klasifikace honiteb se neobjevily významnější změny. Nejzajímavější jsou výsledky celého bloku o mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.

 
HONEBNÍ PLOCHA A HONITBY
V roce 2009 bylo v ČR vykázáno celkem 5 763 honiteb, což je o 13 honiteb více než v předchozím roce (v důsledku ukončení odvolacích řízení a soudů), celková výměra honební plochy činila 6 861 933 ha, se zvýšením počtu honiteb byl vykázán i nárůst výměry honební plochy o 10 467 ha. Z celkového počtu honiteb je 195 obor s celkovou výměrou 45 840 ha a 287 bažantnic s celkovou výměrou 96 570 ha. Průměrná výměra honitby je 1 193 ha (stejná jako v roce 2006, 2007 i 2008), obory 235 ha a bažantnice 336 ha. V roce 2009 vykázali uživatelé honiteb celkem 94 713 osob – držitelů platných loveckých lístků, trvale vykonávajících v honitbách právo myslivosti (v roce 2008 – 95 092).
 
V porovnání s mysliveckým rokem 2008/2009  jsou rozdíly v normovaných stavech zvěře celkem malé, na návrh držitelů honiteb byly zvýšeny počty normované zvěře u jelena evropského (+151), daňka skvrnitého (+180), srnce obecného (+1412), jelena siky (+39), prasete divokého (+162) a snížení u muflona (-162).
U všech hlavních druhů spárkaté zvěře byl proti roku 2008/2009 zaznamenán zvýšený počet ulovené zvěře (odstřel + odchyt) jen u jelení o 0,5 % a srnčí o 3,7 % což v absolutním počtu 131 875 ks znamená, že byl vytvořen nový rekordní úlovek v historii České republiky, dále u jelena siky o 4,6 %, naproti tomu u drobné zvěře byl zaznamenán pokles, u zajíce o 20,4 %, kachny o 9,4 % a u bažantí zvěře o 11,3 %. Stálou pozornost si opět zaslouží lov černé zvěře, i při poklesu o 17 033 ks, bylo uloveno 121 821 ks, což představuje druhý nejvyšší úlovek v historii České republiky. Na výši lovu se opět kladně projevila kampaň MZe včetně doporučení pro státní správu lesa a myslivosti i odpovědný přístup uživatelů honiteb, kteří se snaží o redukci stavů především odlovem selat a lončáků v počtu 115 440 ks z celkového odlovu, což představuje 95 %.
V dlouhodobém sledování je to velmi úspěšný výsledek mysliveckého hospodaření se spárkatou zvěří za posledních 5 let, hodnotíme-li nárůst jarních kmenových stavů a zvyšující se počty ulovené zvěře. Nejsme spokojení s poklesem lovu drobné zvěře, a zejména s poklesem jarních kmenových stavů, které se každoročně snižují.
 
Výsledky lovu a sčítání jednotlivých druhů zvěře jsou uvedeny ve výkazu v části III. Výsledky mysliveckého hospodařenÍ, tab. 1 Lov zvěře, zazvěřování a jarní kmenové stavy zvěře (k 31. 3. 2010) a tab. 2. Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov. V části IV. VÝSKYT DALŠÍCH DRUHŮ ZVĚŘE A JEJICH LOV POKUD BYLA UDĚLENA VÝJIMKA, a v části V. LOV DALŠÍCH ŽIVOČICHŮ.  (Uvedené členění je dle ročního výkazu …)
Pro zajímavý pohled na vývoj lovu spárkaté a drobné zvěře od roku 1966 do roku 2009, tedy za posledních třiačtyřicet let byla vyhotovena výběrová sestava z databáze Ministerstva zemědělství, které vyhodnocuje každoročně agregované údaje o honitbách ve své správní působnosti, tj. z 98,25 % honební plochy v ČR.
 
Lov spárkaté zvěře v posledních letech sledování vykazuje narůstající počty. Křivky grafu stoupají u všech druhů spárkaté zvěře. Srnčí zvěř zůstává nejrozšířenější zvěří, vyskytuje se ve všech honitbách, a také je v počtu odlovených kusů na prvním místě před černou zvěří. Jelení zvěř i přes několikeré zakolísání v dřívějších letech, má stále stoupající a vyrovnanější grafickou křivku než zvěř srnčí a černá, přesto její každoroční úlovky jsou stále vysoké. Velmi vyrovnanou, s malým poklesem v posledním roce, má grafickou křivku zvěř daňčí a mufloní. Stále stoupající trend mají počty ulovených kusů jelena siky, který se lovil jen ve 460 honitbách.
 
Z přiložené tabulky a grafu lovu drobné zvěře a lišky upoutají klesající počty u všech druhů zvěře v posledních třech letech. U bažanta a kachny se na počtech ulovených kusů významně podílí zazvěřování honiteb dospělou i mladou zvěří. Lov lišek zaznamenal mírný pokles v posledním roce.
 
Uvedené vývojové tendence lovu zvěře v přiložených tabulkách a grafech dávají přehled o mysliveckém hospodaření na území v působnosti pouze Ministerstva zemědělství. Obdobný přehled včetně grafického vyjádření si může sestavit každý uživatel honitby před sestavením plánu mysliveckého hospodaření, neboť právě výsledky odlovů zvěře a jejich porovnání se sčítanými stavy zvěře jsou jedním z důležitých nástrojů pro vypracování plánu lovu zvěře, vedle posouzení celkového stavu ekosystému, výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, ze stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na uznání honitby. Za vývoj mysliveckého hospodaření v honitbě nese spoluodpovědnost i držitel honitby, který sestavení těchto plánů schvaluje.
 
Celkový přehled o mysliveckém hospodaření vyjádřeném v číslech lze nalézt i na internetových stránkách www.mze.cz v sekci lesní hospodářství, kategorie statistika v oblasti, pod odkazem myslivost. Nebo na adrese www.czso.cz, internetových stránkách Českého statistického úřadu.
 
pracovník odpovědný za statistiku MZe,
odboru rybářství, myslivosti a včelařství
 
Myslivecká statistika 2009
 
O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1.4. daného roku – 31.3. roku následujícího). Publikována jsou data za celou Českou republiku, jsou zde tedy zahrnuty zpravodajské jednotky spadající pod resortní statistické zjišťování Ministerstva zemědělství (Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře Mysl (Mze) 1-01) a Ministerstva životního prostředí (Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků Mysl (MŽP) 2-01).
 
Výkaz se člení na čtyři základní části. Základní údaje o honitbách zahrnují data jako např. výměra honiteb a druh honební plochy, obhospodařování honiteb, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počet zařízení pro přikrmování zvěře a počet držitelů platných loveckých lístků. Oddíl Klasifikace honiteb – normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních tříd vypovídá o normovaných a minimálních stavech zvěře na určité honební ploše. Výsledky mysliveckého hospodaření poskytují data o lovu a úhynu zvěře, zazvěřování a jarním kmenovém stavu zvěře. Poslední oddíl výkazu Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov pokud byla udělena výjimka a Lov dalších živočichů navazuje na předcházející část. Jsou zde zahrnuty i chráněné druhy živočichů.
 
Význam získaných údajů je zřejmý – např. početní stavy zvěře vypovídají o přemnožení či naopak ohrožení konkrétních druhů živočichů, souvisí s nimi škody v zemědělském a lesnickém sektoru, výskyt závažných onemocnění apod. Zjištěná data slouží orgánům státní správy myslivosti pro posuzování, rozvoj a rozhodování na úseku myslivosti, dále poskytují cenné informace institucím zabývajícími se ochranou zvěře a přírody, veterinární medicínou, výzkumným ústavům a školám.
 
Poznámka: . tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý, x křížek na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů

Přiložené dokumenty

Tab 1-1 Tabulka I - 1-1 (14,50 KB)
Tab 1-2 Tabulka I - 1-2 (22,50 KB)
Tab 3 a 4 Tabulka I - 3 a 4 (16,00 KB)
Tab 5 Tabulka I - 5 (9,59 KB)
Tab II Tabulka II (49,00 KB)
Tab III Tabulka III (42,50 KB)
Tab IV a V Tabulka IV a V (53,00 KB)
Zpracování dat...