ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Nařízení Státní veterinární správy

| Diskuzní fórum
Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále též „AMP“) na území České republiky


Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2016/429“), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2020/687“), prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2021/605“) a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato
 

Mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále též „AMP“)
na území České republiky
 
Čl. 1
 
Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov volně žijících prasat bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J, nebo
e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.
 
Čl. 2
 
Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat volně žijící prasata, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smíbýt umístěno 1 vnadiště.
 
Čl. 3
 
Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady.
 
Čl. 4
 
Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje ke zhotovení loveckých trofejí dovážet těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře, pokud byla ulovena v oblastech, které jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2021/605.
 
Čl. 5
 
Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje v souladu s článkem 45 nařízení (EU) 2021/605 přemísťování živých volně žijících prasat na celém území České republiky a z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí. Zakazuje se dovoz živých volně žijících prasat a jejich přemísťování z jiných členských států Evropské unie do České republiky..
 
Čl. 6
 
Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje používat v chovech prasat seno a slámu, která pochází z oblastí, které jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2021/605.
 
Čl. 7


Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jedná-li se o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jedná-li se o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
 
Čl. 8


Poučení
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
 
Čl. 9


Společná a závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu naléhavého obecného zájmu, platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
2. Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách Ministerstva zemědělství a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou nařízením ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se nařízení také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání.
3. Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.
 

Zrušují se:
 
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
 
Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/127866-G ze dne 26. 10. 2018.
Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/034053-G ze dne 14. 3. 2019.
 
V Praze dne 02.08.2022
 
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...