ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Doporučení k usmrcování živočichů vyžadujících regulaci

MZe | Diskuzní fórum
Doporučení k usmrcování živočichů vyžadujících regulaci

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 454/2021 Sb., která stanovuje živočichy vyžadující regulaci, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

Vyhláška reaguje na novelu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), přijatou v rámci zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazivních nepůvodních druhů.

Uvedená novela zákona o myslivosti rozšiřuje oprávnění usmrcovat živočichy vyžadující regulaci z dosavadního oprávnění pouze myslivecké stráže na všechny lovící osoby oprávněné podle zákona o myslivosti, kterým vydá za tím účelem uživatel honitby povolenku k lovu.
 
Vyhláška stanovuje tyto druhy živočichů k celoročnímu usmrcování:
a) husice nilská (Alopochen aegyptiacus)
b) mýval severní (Procyon lotor)
c) norek americký (Neovison vison)
d) nutrie říční (Myocastor coypus)
e) psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
f) ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
 
Kdokoli tedy plánuje usmrcování těchto živočichů, musí si nejprve zajistit povolenku k lovu vydanou uživatelem příslušné honitby.
Vydáním povolenky k lovu se naplní dikce stanovená § 46 odst. 1 zákona o myslivosti, podle kterého ten „kdo loví zvěř nebo usmrcuje jiného živočicha, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu nebo usmrcování se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu nebo usmrcování s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř nebo usmrcuje jiného živočicha, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby“.

Nezbytnost mít vydanou povolenku k lovu i v případě usmrcování živočichů vyžadujících regulaci potom výslovně zakotvuje odstavec třetí téhož paragrafu, ze kterého navíc vyplývá možnost celoročního usmrcování těchto živočichů.

Z uvedených ustanovení potom kromě jiného vyplývá také, že k usmrcování vyhláškou uvedených živočichů musí mít vydanou povolenku i myslivecká stráž a myslivecký hospodář.

Ačkoliv požadavky na povolenku k lovu jsou stanovené vyhláškou č. 244/2002 Sb. a týkají se lovu zvěře (nikoliv živočichů, kteří nejsou zvěří), je nezbytné s ohledem na ustanovení § 46 zákona o myslivosti dovodit, že povolenka vydaná za účelem usmrcování vyjmenovaných živočichů má mít stejné parametry jako „klasická povolenka“ určená k lovu zvěře.

To znamená, že by měla obsahovat následující informace:
a) evidenční číslo povolenky k lovu,
b) uživatele honitby a jeho sídlo,
c) název honitby, v níž je uživatel honitby oprávněn provádět právo myslivosti,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo loveckého lístku, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu osoby, které je povolenka k lovu vystavena,
e) druh zvěře a počet kusů, na které je povolenka k lovu vystavena, u bažanta královského, krocana divokého a spárkaté zvěře (§ 14 odst. 2) též pohlaví a u samců spárkaté zvěře i věkovou třídu,
f) datum vystavení a dobu platnosti povolenky k lovu,
g) podpis uživatele honitby a mysliveckého hospodáře.
 
U písm. e) je pak v rámci usmrcování živočichů vyžadujících regulaci uveden druh, na který je povolenka vydána a případně i počet kusů, které může osoba usmrtit.
 
S ohledem na skutečnost, že ve vyhlášce uvedení živočichové vyžadující regulaci mohou způsobovat vlastníkům pozemků, hospodařícím, popřípadě i dalším subjektům, škody, je třeba uvést, že se nejedná o druhy zvěře a uživatel honitby podle zákona o myslivosti tyto škody nehradí.

Ministerstvo zemědělství doporučuje, aby v rámci efektivní regulace druhů vyžadujících regulaci, a tím snížení negativní zátěže na původní druhy živočichů a rostlin, byla povolenka k lovu pro tyto nepůvodní druhy živočichů vydávána všem lovícím osobám v honitbě, nejlépe bez početního omezení počtu kusů usmrcovaných živočichů („neomezeně“), aby se dosáhlo co největšího snížení populace tohoto druhu živočicha.
 
Ministerstvo zemědělství,
sekce lesního hospodářství
 
Poznámka redakce: Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (tzv. invazní novela) obsahuje úpravy zákona umožňující usmrcování živočichů vyžadujících regulaci. V této novele „vypadla“ z vyjmenovaných druhů zvěře ondatra pižmová a stala se tak od 1.1 2022 živočichem vyžadujícím regulaci. Všechny tyto živočichy je podle platné legislativy možné usmrcovat celoročně, platí to tedy i pro ondatru, která měla do 31.12.2021 vyhláškou stanovenou dobu lovu.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...