Aktuality

Africký mor prasat - aktuální situace a rizika

Státní veterinární správa | Diskuzní fórum
Africký mor prasat - aktuální situace a rizika
Dovolujeme si poskytnout informace týkající se aktuální situace výskytu afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v okolních zemích a s tím spojeného zvýšeného rizika možného dalšího šíření této nákazy.

 
AMP se v zemích Evropské unie vyskytuje již od roku 2014, kdy byl zavlečen do pobaltských států (Polska, Lotyšska, Estonska a Litvy). Tuto nebezpečnou nákazu prasat se doposud nepodařilo účinně eradikovat, ani zabránit jejímu postupnému šíření a stala se tak nejvážnější hrozbou nejen pro populaci prasat divokých, ale zejména pro chovatele domácích prasat a na ně navazující producenty.
 
V řadě zemí postižených touto nákazou dochází v letošním roce k opětovnému zvyšování počtu hlášených případů pozitivních nálezů AMP u prasat divokých.
 
Z hlediska České republiky (dále jen „ČR“) jsme doposud spatřovali největší nebezpečí v šíření nákazy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
 
Nejnovějším rizikem, a to nejen pro ČR, nýbrž pro všechny evropské státy, je výskyt AMP u prasat divokých v Německu. První pozitivní případ u nalezeného uhynulého prasete divokého zde byl potvrzen 10.9.2020 ve spolkové zemi Braniborsko (Brandenburg), u obce Schenkendöbern v okresu SpreeNeisse, přibližně 6 km od hranice s Polskem.
Krátce poté byly potvrzeny i další pozitivní případy v této oblasti, která se nachází přibližně 110 km od hranic s ČR.
Přestože německé kompetentní orgány přijaly potřebná opatření bezodkladně a adekvátně k aktuální situaci, další vývoj v této oblasti zatím nelze předvídat.
Mapu udávající současnou situaci rozšíření AMP v Evropské unii dle regionalizace naleznete na odkazu: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-ltregionalisation.pdf
 
ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.jpg

V těchto souvislostech Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) upozorňuje na stoupající riziko možného znovu zavlečení AMP na naše území. Přestože výskyt AMP v Německu nepředstavuje v současné chvíli akutní nebezpečí pro ČR, je třeba si uvědomit, že činností člověka již došlo a kdykoli může znovu dojít k přenosu AMP i na velké vzdálenosti, přičemž velmi důležitou roli v tomto způsobu přenosu hrají kontaminované produkty (zejména potraviny) pocházející z prasat. Ohroženy jsou tak všechny oblasti ČR bez výjimky.
 
V dané situaci považujeme uplatňování všech mechanismů, které mohou toto nebezpečí snížit, za naprosto nezbytné. V České republice proto nadále zůstávají v platnosti mimořádná veterinární opatření, jejichž úplné znění naleznete na webových stránkách SVS (https://www.svscr.cz/uredni-deska/).
 
U prasat divokých je zásadní důsledné vyhledávání, laboratorní vyšetřování a bezpečná likvidace kadáverů uhynulých prasat divokých na celém našem území. Právě kadávery infikovaných prasat jsou jednoznačně největším rizikem a nejčastějším zdrojem přenosu infekce AMP v populaci prasat divokých a mohou také sloužit jako rezervoár pro dlouhodobou perzistenci AMP v dané lokalitě. Intenzivní a důsledné vyhledávání a následné včasné odstraňování uhynulých prasat, včetně prasat sražených dopravním prostředkem, tato rizika velmi výrazně snižuje.
Z tohoto důvodu znovu připomínáme, že platí povinnost oznámit nález uhynulého prasete divokého místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen “KVS“), za což náleží oznamovateli tzv. „nálezné“ ve výši 2000 Kč, které je vypláceno KVS za podmínky zajištění laboratorního vyšetření vzorku na AMP.
 
Takto nastavený systém včasné detekce v případě zavlečení AMP je klíčový pro přijetí účinných opatření. Riziko zavlečení a následná perzistence AMP výrazně stoupá v oblastech s vysokou populační hustotou prasat divokých, proto je velmi důležité plošné snižování stavu populace prasat divokých. V této oblasti je zcela zásadní úloha samotných myslivců a uživatelů honiteb. Vzájemná spolupráce mysliveckých organizací a orgánů státní správy myslivosti je naprosto nezbytná a rozhodující pro úspěšnost postupu a dosažení cíle.
 
Nadále také platí celoplošný zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých, stejně tak i dovoz veškerých částí těl prasat divokých z oblastí s výskytem AMP.
Pro chovatele domácích prasat zůstává v platnosti zákaz použití sena a slámy, které pochází ze zemí s výskytem AMP a, v souladu s evropskou legislativou, i zákaz krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady.
Základním preventivním opatřením v chovech domácích prasat je striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti. Důraz klademe zejména na důkladné oplocení chovů, které zabrání kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, účinný černo-bílý systém chovu (např. vhodné umístění kafilerních boxů, zákaz vjezdu cizích vozidel do celého areálu hospodářství, zákaz vstupu cizím osobám a evidence návštěv, používání pracovních oděvů a obuvi a převlékání při vstupu do chovu a výstupu z něj ideálně za použití hygienické smyčky), používání bezpečných krmiv, steliva a vody a zabezpečení jejich správného skladování, důslednou evidenci všech přesunů prasat s důrazem na prodej do dočasných hospodářství. Současně je třeba v chovech nastavit takový systém sledování a kontroly zdravotního stavu prasat, který zajistí včasné rozpoznání nákazy. Je totiž třeba mít na paměti, že AMP se v chovu šíří zpočátku pomalu a je spojen s náhlými úhyny jednotlivých kusů, případně aborty u prasnic. Proto je důležitá spolupráce se soukromými veterinárními lékaři (dále jen „SVL“) a krajskou veterinární správou (dále jen „KVS“) při zajištění vyšetření v případě zmetání i v případě hromadných úhynů bez jasné příčiny.
Ze stejných důvodů je důležité dodržovat stanovené požadované počty vyšetření uhynulých prasat, která jsou dodána do asanačního podniku v rámci již zavedeného monitoringu AMP, který organizuje a zajišťuje příslušná KVS.
Pevně věřím, že si všichni uvědomujeme závažnost celé situace a naše dosavadní spolupráce bude i nadále úspěšně pokračovat.
Zároveň prosím o předání těchto informací všem uživatelům honiteb, myslivcům a všem chovatelům prasat, případně dalším zainteresovaným subjektům.
 
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel SVS

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...