ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2024

K projednávání novely ZOM

Myslivost 4/2024, str. 7  Jiří Janota
Do Sněmovny nechceme poslat špatného koně, aby z ní nevyšel ještě horší velbloud!
Vážení myslivečtí přátelé, v nedávné době poskytnul ministr zemědělství Výborný rozhovor k novele zákona o myslivosti v podcastu časopisu Myslivost. O zákonu debatoval rovněž na setkání s myslivci v západních Čechách v pátek 8.3.2024.
Deklarovaným důvodem pro novelu zákona a jejím cílem novely mělo být snížení stavů zvěře a omezení škod působených zvěří na lesních a zemědělských pozemcích.
Současná podoba zákona č. 449/2001 Sb. není sice dokonalá, vznikla pod obdobným tlakem vlastníků. Realita dnešní doby je taková, že pouze 1 % vlastníků využívá svá práva daná současnou legislativní normou. Ti samí vlastníci dnes opět volají po posílení svých práv, a přitom vůbec nevyužívají možností daných současným legislativním předpisem.
V současném návrhu novely nám ovšem vzniká legislativní norma, která zásadním způsobem zasahuje do tradičního pojetí a současného systému výkonu práva myslivosti v našich honitbách. Její návrh přináší mnoho otázek, ale velmi málo odpovědí, a to nejen pokud se jedná o její deklarované cíle, tedy snížení stavů zvěře a škod, které zvěř působí.
ČMMJ společně s dalšími institucemi a dotčenými organizacemi zaslala do meziresortního připomínkového řízení řadu připomínek, které jsou podloženy vyjádřením odborných institucí a odborníků z praxe.
Ministr zásadně odmítá připomínky ČMMJ a řady myslivců i některých vlastníků pozemků k připravované novele zákona. Ze strany Ministerstva zemědělství ČR jsme obdrželi vypořádání našich připomínek. Z 99 % byly naše připomínky vypořádány nesouhlasně. Řada organizací, které zaslaly své připomínky v obdobném duchu, obdržela podobná vyjádření. Ministerstvo zemědělství se na řadě věcí neshodlo s Agrární komorou, některými kraji, dalšími organizacemi a dotčenými ministerstvy.
V případech, kdy nebyla nalezena shoda znění zákona v pracovní skupině, byly připomínky vypořádány s odkazem na to, že se jedná o politické rozhodnutí.
Z posledních informací se dá předpokládat, že některé připomínky nebudou vypořádány vůbec a materiál odejde do Legislativní rady Vlády s rozpory.
Novela ve své současné podobě, ke které má dnes výhradu podstatná část myslivců napříč republikou, tedy nereflektuje odborná vyjádření, ale vzniká na základě politického rozhodnutí a politických dohod ve smyslu, pokud nejsem schopen odborně zdůvodnit svá rozhodnutí, schovám se za vyjádření, že se jedná o politické rozhodnutí. Taková je bohužel realita dnešní doby.
Pan ministr veřejně deklaruje, že posouvá nově navrženým zněním zákon o myslivosti do 21. století.
Myslivost je nesmírně široký soubor činností, který se netýká pouze lovu zvěře a eliminace škod působených zvěří. Zákon definuje myslivost jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu ke zvěři a jejímu životnímu prostředí. Myslivost rovněž významně zasahuje do života řady občanů a subjektů a je významným fenoménem kulturního a společenského života zejména venkovských komunit.
Ani na to se novela zákona ale nijak neohlíží, stejně jako nebere v potaz odborná doporučení a vyjádření ve vztahu ke zvěři, ale řídí se pouze politickou objednávkou. Výsledkem je zákon, který nás opravdu neposouvá do 21. století, ale vrací nás o desetiletí nazpět.
V posledních týdnech zaznamenáváme snahy jiných uskupení o ještě větší zásah do připravovaného zákona. Týká se to omezení vlastníků rozhodnout o přístupu do obor, zákazu norování, zákazu usmrcování toulavých psů a koček apod. Dá se předpokládat, že se v průběhu legislativního procesu objeví řada dalších pozměňovacích návrhů.
Přitom ale na osobním jednání s ministrem a z jeho předchozích vyjádření jsme se dozvěděli, že zákon o myslivosti nebude předkládat, pokud nebude mít politickou shodu na tomto kroku.
V jaké podobě bude novela ZOM přijata, sice fakticky záleží jen na zákonodárcích, neboť ti budou konečnou podobu zákona schvalovat, ale každý z nás myslivců je dnes rovněž spolutvůrcem novely zákona o myslivosti. Nejen vedení ČMMJ dlouhodobě vyjadřuje nesouhlas s navrhovaným znění novely, ale každý z nás volí své zákonodárce v regionech a je tedy i na myslivcích a členech ČMMJ, aby vyjádřili svůj nesouhlas s novelou přímo voleným politikům z regionů. Vy jste jejich voliči a vy můžete pomoci k utváření názoru politiků, poslanců i senátorů, na tuto legislativní normu. Stejnou cestou jim dnes opačný názor podsouvají jiné subjekty, dělejme tak i my myslivci.
V řadě regionů již tato setkání proběhla, vím, že v posledních měsících řada z vás kontaktovala poslance a senátory ve svých regionech. Řada našich členů, členů OMS a vedení ČMMJ jednala s politiky na komunální i celostátní úrovni a na základě osobních jednání v regionech někteří poslanci pochopili, že není vše tak, jak je jim prezentováno z úst ministra zemědělství a různých uskupení. Stále máte možnost poslance a senátory oslovit, je to vaše právo jakožto jejich voličů.
I když dnes řada poslanců a senátorů vyjádřila podporu těm, kteří jste opravdu intenzivně vysvětlovali důvody nepřijatelnosti některých ustanovení novely, nemůžeme v této intenzitě polevit i v následujících týdnech a měsících.
Nadále bude nutné, abychom všichni společně neustále kontaktovali politickou reprezentaci této země a vysvětlovali problémy, které přijetí této novely zajisté přinese. Problémy, které přinese zvěři, celé myslivecké obci, spoluobčanům v obcích, místním samosprávám a ve výsledku tedy celým venkovským komunitám. Pouze zákonodárci mohou tento proces ovlivnit, pokud Ministerstvo zemědělství nereflektovalo na odborné názory vědeckých institucí.
Koncem měsíce by měl být zákon odeslán do Legislativní rady Vlády, poté jej bude schvalovat Vláda a následně by měl doputovat do Poslanecké sněmovny k projednání. Zákon by měl být přijat do konce roku 2024. Z pohledu času se jedná o proces v řádu měsíců.
Známé rčení, které občas používají představitelé politické reprezentace praví - do Sněmovny jsme poslali koně a po schvalovacím procesu nám vypadl velbloud. To samé může hrozit s připravovanou novelou zákona, pokud poleví naše úsilí v jednání s politickou reprezentací.
ČMMJ má připravenou petici, která bude rozeslána mezi myslivce, jen čekáme na finální znění návrhu zákona, abychom případně doplnili naše výhrady k této normě.
Je na nás všech, abychom za svá práva bojovali.
Ing. Jiří JANOTA

Zpracování dat...