ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2024

Digitalizace myslivecké evidence s platformou Hunterra

Myslivost 4/2024, str. 116  David C. Hájíček
Opakování je matka moudrosti, proto si v úvodu tohoto článku připomeneme některá specifika geometrických objektů vkládaných do mapy honitby.
Vytváření místopisu honitby jsme se dotkli již v předešlém díle, když jsme zakládali honitbu, takže již víme, že v aplikaci Hunterra je možné nejen zakreslovat hranice, ale vytvořit kompletní místopis honitby. Platforma umožňuje vytvářet statické nebo dynamické mapové prvky. Jejich vlastnosti a chování mají svá specifika.

Statické prvky – zpravidla se jedná o myslivecká zařízení, úseky, chodníky, ale také třeba pobytové znaky – jsou viditelné pro všechny členy honitby.
Můžeme vkládat body zájmu, vytvářet polygony (úseky, leče, zakázané zóny, atd.) či zakreslovat křivky (např. chodníky či spády). Ve filtrech v aplikaci (ikona oka) je možné zapínat či vypínat jejich viditelnost v mapě a je také možné zobrazovat či skrývat jejich názvy přímo v mapě.
Pokud potřebujeme některé objekty před vybranými uživateli zcela skrýt, musíme pro takovou skupinu uživatelů vytvořit samostatnou mapu. Pro jednu honitbu můžeme mít vytvořeno více map – pro členy, pro hosty, pro naháňky, atd.

Dynamickými prvky jsou myšleny body zájmu typu zvěř, případně jiné zužitkovatelné zdroje – zejména pak úlovky. Ty nejsou trvalou součástí mapy a pro jejich zobrazování platí jiná pravidla než pro statické body.
Uživatel s nejvyššími oprávněními v honitbě (tzv. „Vlastník“) vidí všechny body zájmu typu zvěř, a to v jakémkoliv stavu („Pozorovaná“, „Ulovená“, atd.), vytvořené kterýmkoliv členem.
Všichni ostatní vidí samozřejmě veškeré svoje vlastní záznamy, domácí členové pak také záznamy všech ostatních v některém ze stavů „Postřelená“, „Nalezená“, „Nehoda“ „Stržená“. Tedy ve stavu, který vyžaduje určitou pozornost členů spolku.
A protože – jak dí nestor české myslivosti doc. Hanzal – myslivost je od slova „závidět“, všichni ostatní členové honitby vidí jen své vlastní úlovky (tedy záznamy ve stavu „Ulovená“, „Chycená“ a „Odvezená“).
Domácí členové však mají navíc přehled o celkovém stavu plnění plánu lovu. Ostatní dynamické body zájmu (např. záznamy, kde rostou houby) vidí opět jen jejich autor.
Dynamické objekty je ve filtrech dále možné zobrazovat a skrývat na základě dalších kritérií – například podle data vytvoření.
Zůstaneme-li ještě chvíli u filtrů, hned na prvním místě můžeme vidět položku „Porostní mapa“, kterou je možné zobrazit ve volitelné míře průhlednosti. Spíše než „Porostní mapa“ bychom ji mohli nazývat „Smart hunting map“. V této překryvné vrstvě zobrazujeme nejen porostní mapy lesních hospodářských plánů podniku Lesy ČR, s. p. a lesních hospodářských osnov, ale také hranice honiteb a katastrální mapu, a to pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Pro ČR tyto mapové podklady poskytují ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů), ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální) a Lesy ČR. Uživatelé platformy Hunterra mají také možnost vložit do překryvné vrstvy vlastní lesnické mapy.

II-Hunterra-prekryvna_vrstva.png

O užitečnosti hranic honiteb a katastrálních map asi není třeba se dlouze rozepisovat. Lesnické mapy mohou být výborným pomocníkem pro orientaci v terénu. V některém z příštích článků si ukážeme více.
Tímto jsme si zopakovali základy mapování a můžeme se pustit do plánování mysliveckého roku.
 
II. Jak zvládnout myslivecký rok a připravit výkazy – pokračování
 
V předešlém dílu jsme si společně připravili podklady pro vytvoření plánu mysliveckého hospodaření v honitbě pro nadcházející myslivecký rok. Ty nyní využijeme spolu s dalšími dokumenty, které máte z dob vytváření honitby nebo jste je získali od zemědělských či lesnických hospodářů, OSSM, případně dalších subjektů hospodařících v krajině.
 
Plány lovu zvěře pro nadcházející myslivecký rok zadáme do systému podobným způsobem, jako když vytváříme seznam lovené zvěře v rámci událostí. Vytvoříme si kombinace druhů, pohlaví a věkových třídy zvěře výběrem ze seznamu. K těmto kombinacím následně zadáváme počty kusů určených k lovu. Oproti vyplňování formuláře pro státní správu má však plánování v aplikaci Hunterra svá specifika.
Tím prvním je možnost zvolit, zda je zadaný počet jedinců v plánu minimální, maximální nebo přesný. U většiny druhů spárkaté zvěře, kde čelíme celospolečenskému tlaku na jejich redukci, bývá často nesplnění plánu lovu postihováno. Proto je u takových druhů možné nastavit limit nejen jako přesný, ale také jako minimální. Případně máme možnost hodnotu nevyplňovat vůbec.
Volba minimální hranice prakticky odpovídá situaci, kdy jsme získali povolení navýšení plánu lovu OSSM či se po novelizaci ZoM předběžně dohodneme s držitelem honitby o možném navýšení plánu.
Oproti tomu u zvěře, kde je plán nepřekročitelný, je možné nastavit hodnotu jako maximální. Takové nastavení se v zásadě podobá licenci, jak ji znají lovci například ve Skandinávii nebo za Atlantikem. V našich podmínkách může jít typicky o výjimky pro lov volně žijících živočichů, které jinak nelze obhospodařovat lovem.
Druh zvoleného limitu má vliv na následné zobrazování statistik v průběhu sledovaného období, na notifikace a povolenky k lovu.
Druhou zvláštností je možnost pro každou ze zadaných kombinací druhu, věku a pohlaví zadat vlastní časové období, pro které plán vytváříme. V převážné většině případů – zejména při plánování na začátku mysliveckého období – budeme pracovat s mysliveckým rokem, jak to předpokládá také formulář pro OSSM (kromě selete, lončáka a krocana). Z praxe ale víme, že kromě černé zvěře a krocana, pro něž se plán vypracovává od 25. dubna do 24. dubna následujícího roku, může být výhodné stanovit si vlastní období i v některých dalších případech.
Jako příklad si uveďme doporučení MZe uvedené v metodickém pokynu č. j. 47256/2022-MZE-16233, ve kterém MZe doporučuje OSSM „…Bez zbytečných průtahů vydávat vyjádření k lovu samičí a samčí zvěře do dvou let věku podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti…Platnost vyjádření stanovit nejméně na dobu tří po sobě jdoucích hospodářských let…
Pozornému čtenáři jistě neunikla skutečnost, že části plánu mysliveckého hospodaření Mysl 1, Mysl 2 a Mysl 3 udržujeme v jedné společné tabulce. To nejenže nijak nebrání exportu vybraných položek pro vyplnění konkrétní formulářů (při exportu do csv si můžeme vybrat řádky, které mají být jeho obsahem), ale oceníme to při sledování statistik, kdy nebudeme muset přepínat mezi třemi různými obrazovkami.

II-Hunterra-plan_lovu.png
 
Poslední povinnou součástí plánu mysliveckého hospodaření je plán společných lovů. Zákon pamatuje pouze na drobnou zvěř. Jistou logiku to sice má, avšak v dnešní době již velká část uživatelů honiteb plánuje termíny a místa naháněk s velkým časovým předstihem. Tzv. obeznané naháňky, kdy podrobnosti společného lovu domlouváme krátce před jeho konáním, nejsou zdaleka převládajícím způsobem lovu. Při plánování mysliveckého roku proto nemusíme být tímto pravidlem omezováni.
Prostřednictvím platformy Hunterra můžeme komfortně vytvořit tzv. „Události“, zvolit termíny, lovenou zvěř, vložit organizační pokyny a vytvořit mapy lovů. Všechny podrobnosti můžeme později upravovat.
Události můžeme založit jako soukromé, kdy potřebují účastníci znát kód pro připojení, nebo veřejné. K veřejně založené události se mohou hlásit všichni uživatelé Hunterry. Zakladatel události má možnost rozhodnout, zda zájemci účast schválí, či nikoliv. Díky široké uživatelské základně platformy Hunterra čítající přes deset tisíc aktivních uživatelů tak uživatelé honiteb snadno nabídnou komerční lovy bez prostředníka. Na tyto funkce se blíže podíváme v příštích číslech časopisu.

II-Hunterra-seznam_udalosti.png
 
A nyní už přichází ten správný čas na vystavování povolenek. Dříve, než se do toho pustíme, zbývá nám ještě zaevidovat plomby. Ty můžeme v aplikaci Hunterra zadávat buď jednotlivě – každý kus zvlášť – nebo hromadně zadáním číselného rozsahu. Jakmile plomby zaevidujeme, můžeme je vydat konkrétnímu lovci, přijmout zpět „na sklad“ nebo použít pro označení ulovené zvěře.
Plomby zadané do evidence není možné smazat – pouze zneplatnit. Zůstávají nám v evidenci jako zrušené a již je nemůžeme nijak využít.
Uživatelé, kterým jsme plombu vydali, mají následně možnost přiřadit ji k úlovku přímo v mobilní aplikaci. Při vyplňování náležitostí se jim nabídne seznam plomb, které mají přidělené.
Pokud uživatel působí ve více honitbách, zobrazí se mu vždy jen ty plomby, které se váží k honitbě, v níž záznam o úlovku zakládá.

II-Hunterra-evidence_plomb.png
 
Za ty méně technicky zdatné může plombu k úlovku přiřadit sám hospodář či jiný pověřený člen (uživatel v roli „Vlastník“ honitby). Tuto možnost máme buď při úpravě záznamu o zvěři nebo přímo ze seznamu plomb. Při volbě „Použít“ (piktogram zaškrtnutého políčka) se zobrazí seznam úlovků bez plomby.
Tímto jsme si připravili agendu pro následující myslivecký rok.
 
V příštím dílu se společně zaměříme na lov srnců.
Za vývojový tým aplikace Hunterra
David C. HÁJÍČEK
 

Zpracování dat...