ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Rovnováha…

Myslivost 11/2022, str. 10  Zdeněk Hlaváč
Myslivost se v současné době potýká s různými protivenstvími, a to prosím nejen u nás. Měli bychom mít ovšem na paměti, že myslivost jako taková je v podstatě českou, resp. středoevropskou specialitou, v ostatních částech světa existuje především lov, jež bývá často s onou myslivostí zaměňován
Musíme si ovšem též přiznat, že k onomu lovu do jisté míry spěje i současná myslivost. V okamžicích, kdy tato bohulibá činnost je hodnocena též ekonomicky, by bylo dobré si uvědomit, že ne vše se dá hodnotit monetárně. Že i v dnešní době existuje jistá ideová nadstavba, byť silně zatracovaná a bohužel, silně nepochopená…
Jistě, je třeba ekonomicky jednat v duchu našich „přírodních hospodářů“, tj. zemědělců a lesníků. Ovšem se stále více postupující globalizací a industrializací jaksi opomínáme fakt, že i v tomto prostředí musíme dýchat, mít dostatečné zásoby vody. Tyto základní životní předpoklady nám sebelepší ekonomika nezajistí.
Bylo by zajisté bláhové v této situaci upřednostňovat myslivost, ale domnívám se, že v této situaci musí jít myslivost ruku v ruce s ochranou přírody. Zavilí ochránci přírody by si měli uvědomit, že několikasetletá činnost člověka v přírodě se opravdu nedá vyřešit příchodem velkých šelem a různých predátorů. Myslím, že „zaručené zprávy“ o přemnožení jistého druhu býložravých sudokopytníků či všežravců (prase divoké) jen nahrávají lesnické či zemědělské lobby.
A zde bych chtěl apelovat i na cílená opatření, nikoliv plošná. Bylo by dobré si i uvědomit, že máme k dispozici určité území, takže má-li některý národní park v USA či Kanadě rozlohu poloviny území ČR, nelze podmínky ochrany „transplantovat“ do zdejších podmínek.
Bylo by dobré si i uvědomit, že určitá část současného hospodaření v přírodě má svůj ekonomický podklad. Například jen těžko vysvětlíte majiteli rybníka, že draze zakoupenou obsádku mu „musí“ zlikvidovat přísně chráněná vydra říční, on přece kupoval zmíněnou vodní plochu za zcela jiným účelem. A tzv. „náhrada od státu“? Prozatím tak k smíchu.).
Myslivci by si měli uvědomit, že doby, kdy volně žijící zvěř byla jistým zdrojem masa, jsou nenávratně pryč. Měli bychom si také uvědomit, že nikdy v historii nebyli myslivci lidovými oblíbenci, spíše naopak. Možná i z těchto důvodů jsme se jaksi uzavřeli do sebe a jen málokdy připouštíme diskuzi o svém poslání.
Bylo by dobré si uvědomit, že současnou veřejnost bychom mohli o své práci či cílech informovat poněkud jinak. Zatím jen vystavujeme trofeje bez bližšího udání cíle a principů průběrného lovu, s oblibou vystavujeme i preparáty některých chráněných druhů živočichů. Pořádáme tak vlastně akce pro ty přesvědčené či chápající, a to v intenci jakési historie či zvyklostí…         
A co ale stát či široká veřejnost? Stát byl pouze (zcela v intencích korektnosti a mediálních výstupů) schopen překvalifikovat činnost myslivců na jakéhosi „koníčka“ (byť myslivci, věnující se tomuto „koníčku“ vykonávají přehršli státních úkolů).
A ona „široká veřejnost“? Pod neustálou masáží multimédií je pomalu a jistě přesvědčována, že myslivci jsou jacísi úchylové toužící po krvi, ovšem jediné právo na život mají tzv. domácí mazlíčci, zatímco volně žijící zvěř, která mnohdy krutě hyne pod koly různých dopravních prostředků „je hloupá a určitě přemnožená“.
Je tudíž nanejvýš jasné, že činnost myslivců by se měla více a více zaměřovat na zlepšování životního prostředí. Ovšem toto vyžaduje i s tím související změnu legislativy. Domnívám se, že v současné industriální zemědělské výrobě by měla větší význam nějaká neobhospodařovaná plocha či remízek, než políčko či loučka pro zvěř. Je nanejvýš jasné, že myslivci by měli opustit dělení zvěře na užitkovou a škodlivou. Bylo by dobré představit myslivost široké veřejnosti a zdůraznit především její klady, nikoliv jako součásti zemědělské výroby, ale spíše jako součásti ochrany přírody, bylo by dobré vyzdvihnout loveckou kynologii či sokolnictví.
A stát? Ten by měl především upravit legislativu ve prospěch ochrany přírody, měl by podporovat činnost myslivců a nevyjadřovat se o ní s despektem. Měl by podporovat únosné hospodaření v přírodě, měl by patřičně vyšetřit každou újmu na svém majetku, tedy zvěři.
Je mi jasné, že to zřejmě půjde velice ztěžka, obzvlášť v dnešní značně turbulentní době.
Je mi jasné, že bude muset nastat velká změna názorů, a to na všech stranách. Svět opravdu není černobílý, budeme však schopni vidět dané problémy barevně?
 
Zdeněk HLAVÁČ

Zpracování dat...