Časopis Myslivost

Volby do orgánů pobočného spolku

Myslivost 2/2020, str. 26  Josef Prokeš
Rok 2020 bude pro naší Českomoravskou mysliveckou jednotu velice významný. Končí funkční období všech orgánů jednoty zvolených v roce 2015 a uskuteční se volby na další funkční období. Volby proběhnou nejprve na úrovni pobočných spolků a následně do orgánů hlavního spolku. Nezbytnou podmínkou celého volebního procesu musí být dodržení postupu daného příslušnými ustanoveními Stanov ČMMJ.
V současné době probíhá uvnitř jednoty diskuse o podobě nového systému řízení a vedení hlavního spolku. Celý proces bude završen v červnu t.r. na zasedání Sboru zástupců. Zde delegáti rozhodnou o tom, zda stanovy v části týkající se hlavního spolku se změní či nikoliv.
Na úrovni pobočných spolků je situace jednoznačná. K žádným změnám řízení nedochází a volby proto budou probíhat podle stávajících Stanov ČMMJ.
Smyslem tohoto příspěvku je osvěžit a připomenout celou problematiku voleb do orgánů pobočného spolku, aby byly volby platné a nově zvolené orgány pobočného spolku mohly řádně zahájit svoji činnost na další funkční období.
 
Základními orgány pobočného spolku jsou sněm, myslivecká rada, jednatel a dozorčí rada.
Volby do orgánů pobočného spolku probíhají na sněmu pobočného spolku, kdy účastníci sněmu volí členy myslivecké a dozorčí rady. Jednatele zvolí myslivecká rada.
Sněm pobočného spolku je nejvyšším orgánem pobočného spolku. O podobě sněmu, tedy kdo sněm tvoří, rozhodne myslivecká rada pobočného spolku. Sněm může tvořit shromáždění členů nebo shromáždění delegátů. Hlavním měřítkem pro rozhodnutí myslivecké rady je organizační, technické a prostorové zázemí, které může myslivecká rada využít pro konání sněmu.
Pokud sněm tvoří shromáždění členů, jsou reálné dvě možnosti. Odpovídá-li zázemí pro konání sněmu kapacitně celkovému počtu členů pobočného spolku, sněmu se může zúčastnit každý člen pobočného spolku a disponuje při rozhodování svým jedním hlasem.
Pobočné spolky však většinou nedisponují zázemím pro účast všech členů pobočného spolku na sněmu. Sněmu se pak může zúčastnit pouze určitý počet členů. Jejich výběr probíhá většinou v mysliveckých kolektivech, kde se členové znají a písemně zmocní jednoho zastupováním a rozhodováním na sněmu. Zmocnění lze omezit pouze na jednání konkrétního sněmu nebo případně na jednání sněmů po celé funkční období. Zmocněný člen na sněmu disponuje rozdílným počtem hlasů, který je součtem jeho hlasu a hlasů jemu udělených písemným zmocněním. Pozor – musí se vždy jednat jen o členy, kteří jsou členy ČMMJ!
Sněm může dále tvořit shromáždění delegátů. Myslivecká rada rozhodne o počtu hlasů, kterými bude delegát na sněmu při rozhodování disponovat, tzn. stanoví volební klíč. Výběr a zmocnění delegátů probíhá obdobně jako u shromáždění členů. Každý delegát na sněmu tedy disponuje stejným počtem hlasů, který je součtem jeho hlasu a hlasů jemu udělených písemným zmocněním. S ohledem na tuto skutečnost a s cílem usnadnění procedury voleb může sněm rozhodnout, že každý delegát má při rozhodování jeden hlas.
Pokud se složení sněmu ukáže nevyhovujícím, sněm může podle návrhu myslivecké rady rozhodnout o odlišných pravidlech složení příštího sněmu.
Každý člen pobočného spolku má právo zmocnit pouze jednu osobu k účasti, zastupování nebo rozhodování na sněmu. Vyžaduje se písemná forma zmocnění, jako jediný prokazatelný a nezpochybnitelný doklad, kterým se prokazuje účastník sněmu při prezenci. Pokud by člen zmocnil více osob, pak se nepřihlíží k žádnému z nich.      
Sněm rozhoduje usnesením. Sněm je schopen usnášet se, pokud jsou přítomni členové pobočného spolku, kteří společně disponují nejméně jednou desetinou všech hlasů. Uběhlo-li od začátku jednání sněmu alespoň 15 minut, je sněm schopen usnášet se za účasti libovolného počtu členů pobočného spolku. Usnesení se přijímá prostou většinou hlasů.
Myslivecká rada pobočného spolku odpovídá za veškerou agendu přípravy, průběhu a vyhodnocení sněmu. Připravuje, zpracovává a navrhuje dokumenty, které předkládá účastníkům sněmu k projednání a schválení. Návrh jednacího řádu obsahuje zejména podmínky a podrobnosti o svolání, přípravě, zahájení, průběhu jednání a odvolání sněmu, a to včetně pracovních komisí. Návrh volebního řádu upravuje způsob, podmínky a termíny pro navrhování kandidátů, způsob a formu zpracování návrhů, počet členů pro volby do myslivecké a dozorčí rady, utváření odborných komisí a způsob, provedení, vyhodnocení, vyhlášení, archivaci, zveřejnění a možnosti přezkumu výsledků voleb.
Myslivecká rada svolá sněm nejméně 30 dnů před jeho konáním. Důležité je, aby volby na sněmu proběhly dříve, než skončí volební období stávající myslivecké a dozorčí radě.
Pozvánku s návrhem programu jednání zveřejní pobočný spolek na své internetové stránce a může ji i zaslat svým členům. Přílohy a návrhy pro jednání sněmu jsou k nahlédnutí v sídle pobočného spolku. Sněm může rozhodnout i o jiném způsobu zveřejňování a doručování pozvánky.
Každý člen pobočného spolku má kromě jiného právo volit a být volen do orgánů pobočného spolku. Funkční období je pětileté a funkce členů orgánů jsou čestné. Kandidáty na členy orgánů pobočného spolku mohou v termínu stanoveném mysliveckou radou navrhovat základní orgány, odborné komise i jednotliví členové pobočného spolku. Toto právo nemůže členům pobočného spolku nikdo odejmout. Účastníci sněmu mohou ještě navrhovat kandidáty přímo na jednání sněmu, a to v době do zahájení voleb. Doporučuje se, aby navrhování kandidátů bylo doloženo jejich písemným souhlasem s návrhem.
Veškeré došlé návrhy kandidátů na členy orgánů pobočného spolku myslivecká rada zpracuje v abecedním pořadí do seznamu, který následně včas a vhodným způsobem zveřejní. Jen tak budou mít všichni členové možnost a čas pro rozhodnutí, komu dají ve volbách svůj hlas.
Kandidatura na jednu funkci nevylučuje kandidaturu na jinou funkci v témže orgánu. Zvolení do funkce pak ukončuje kandidatury zbylé. Je-li na konkrétní funkci navržen pouze jeden kandidát, pak je zvolen tehdy, pokud obdrží nadpoloviční většinu ze všech platně odevzdaných hlasů. Pokud na konkrétní funkci získali členové stejný počet hlasů, opakuje se volba mezi těmito členy. V případě společné volby členů do funkcí v daném orgánu pobočného spolku jsou zvoleni ti, kteří obdrželi nejvyšší počet ze všech platně odevzdaných hlasů. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se stávají náhradníky v pořadí podle počtu platně odevzdaných hlasů. Sněm může zároveň rozhodnout, že náhradník automaticky nastupuje na uvolněné funkční místo. Pokud volební řád nestanoví jinak, volby probíhají tajně a členové rozhodují váhou hlasů.
Každý člen pobočného spolku může v termínu do 10 dnů ode dne konání voleb doručit na adresu sídla pobočného spolku písemně návrh na přezkoumání volby kontrolním orgánem. K návrhům doručeným po uplynutí dané lhůty se nepřihlíží. Volbu členů myslivecké rady pobočného spolku přezkoumá dozorčí rada pobočného spolku, volbu členů dozorčí rady pobočného spolku přezkoumá dozorčí rada hlavního spolku.
Myslivecká rada vyhotoví o jednání sněmu zápis, který podepisují předsedající sněmu, ověřovatel, předseda pobočného spolku a jednatel. Zápis doručí na elektronickou adresu účastníkům sněmu a může jej zveřejnit na internetové stránce pobočného spolku. Myslivecká rada bez zbytečného odkladu oznámí výsledky volby do orgánů pobočného spolku a změny skutečností zapsaných o pobočném spolku do veřejného rejstříku tomu, kdo veřejný rejstřík vede.
 
Předpokládám, že většina zmíněných skutečností je pobočným spolkům a jejich členům známa a řídí se jimi. Jsem přesvědčen o tom, že procedura voleb bude určitě zvládnuta. Problémy lze očekávat a mohou nastat při výběru a navrhování kandidátů. Někteří funkcionáři v orgánech pobočných spolků mají záměr končit a může být docela obtížné nahradit je novými členy. Východisko však musí pobočné spolky najít a vytvořit tím podmínky pro fungování i v nastávajícím funkčním období.
 
Přeji všem členům odvahu ke kandidatuře a šťastnou volbu při rozhodování. Nově zvoleným orgánům pobočných spolků mnoho zdaru a úspěchů při hájení a prosazování záměrů a naplňování společných cílů naší jednoty.
Ing. Josef PROKEŠ
člen OPK ČMMJ
Zpracování dat...