Časopis Myslivost

Vládní novely zákonů

Myslivost 2/2020, str. 32  Daniel Švrčula
Vláda na svém jednání 6.1. schválila novelu, která mění ustanovení několika oborových zákonů. Velké změny se týkají zákonů o ochraně přírody, rybářství, lesnictví, zákonu na ochranu zvířat proti týráni a také zákona o myslivosti. Pro nás myslivce novela mění 22 ustanovení.

 

Vláda na svém jednání 6.1.2020 schválila návrh zákona známého jako invazní novela (908/19 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů), který předkládalo Ministerstvo životního prostředí. Na přípravě novely zákona se intenzivně podílela po dobu několika let Českomoravská myslivecká jednota společně s dalšími hospodáři v krajině. Pokud bude návrh zákona schválen poslaneckou sněmovnou a podepsán prezidentem, vstoupí v účinnost od 1. ledna 2021.

Návrhem zákona se přizpůsobí právní řád dvěma právním předpisům Evropské unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) č.708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících se druhů v akvakultuře.

 

Jaké novela přináší změny?

 

Ke změnám zákona o myslivosti podle důvodové zprávy dochází z důvodu nutnosti regulace nepůvodních a invazních druhů živočichů v rámci mysliveckého hospodaření.

Hlavní změnou je doplnění oprávnění uživatele honitby (§11), mysliveckého hospodáře (§35) i myslivecké stráže (§14) usmrcovat invazní nepůvodní druhy i další živočichy, kteří nejsou zvěří, stanovené prováděcí vyhláškou (dále druhy stanovené vyhláškou) a upřesňuje způsob usmrcování těchto živočichů v honitbě a v rámci provádění stanovených opatření k jejich odstranění či regulaci i mimo ni.

Kromě jiných jsou zapracovány některé dílčí úpravy přispívající k odstranění zjištěných nedostatků z hlediska aplikace zákona.

Zásadní je změna §11 a jeho nové znění – Povinnosti a oprávnění uživatele honitby a nově vložený odstavec (7), který opravňuje uživatele honitby usmrcovat druhy stanovené vyhláškou.

Uživatel honitby nově (§46) povolenku k lovu vydat také k usmrcování druhů stanovených vyhláškou a možnost celoročního usmrcování těchto živočichů i jiným osobám oprávněným podle tohoto zákona než myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři.

Výčet druhů stanovených vyhláškou bude stanoven prováděcím předpisem a zahrnuty v něm budou i výslovně uvedené invazní nepůvodní druhy živočichů.

Mění se dříve použitý termín „lov“ v § 1, protože ten se vztahuje pouze na obhospodařování zvěře. Nově je zde místo znění „j) provádění lovu živočichů, kteří nejsou zvěří“ uvedeno následující „j) podmínky usmrcování na základě tohoto zákona stanovených živočichů, kteří nejsou zvěří vyžadující regulaci. Mezi tyto druhy je nutné počítat i invazní druhy, jako mýval severní, psík mývalovitý či nutrie říční.

 

Další změny

 

Tchoř stepní bude nově zařazen mezi druhy zvěře, které nelze lovit.

V rámci pojmů vymezených v § 2 dochází k dílčí úpravě ve výčtu druhů zvěře, která souvisí s adaptací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (resp. reflektuje unijní seznam invazních nepůvodních druhů).

Konkrétně je navrženo přeřazení tchoře stepního z lovných druhů zvěře uvedených v § 2 písm. d) mezi druhy zvěře, které nelze lovit - to přispěje k odstranění existujícího transpozičního deficitu ve vztahu ke Směrnici 92/43/EHS o stanovištích, v rámci níž je tchoř zařazen přílohou IV mezi druhy vyžadující přísnou ochranu (dle čl. 12 Směrnice).

Dále je navrženo vyřazení ondatry pižmové z výčtu druhů zvěře s ohledem na její zařazení mezi invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu (prováděcím nařízením Komise 2017/1263. Ze zakázaných způsobů lovu bylo vyřazeno chytání ondatry do vrší (ondatra se navede do zařízení pod vodou, ze kterého se nemůže dostat ven a utopí se). Bylo tak učiněno v souvislosti s vyřazením ondatry ze seznamu zvěře.

Zákon již nadále nebude pracovat s pojmem „další zvířata škodlivá myslivosti“ (§35 odst. 4, písm. e)), které nahradí druhy stanovené vyhláškou.

Při povolení lovu na nehonebních pozemcích (nově – Povolení lovu zvěře a usmrcování jiných živočichů na nehonebních pozemcích), pokud neprovádí uživatel honitby nebo osoba pověřená lov nebo usmrcování, pověří orgán státní správy myslivosti prováděním lovu nebo usmrcováním jiného uživatele honitby nebo jinou osobu, která má lovecký lístek.

V rámci podpory mysliveckého hospodaření (§62) bude nově stát moci poskytnout finanční příspěvek na zařízení pro selektivní lov a odchyt druhů stanovených vyhláškou. K těmto druhů vydá ministerstvo zemědělství prováděcí vyhlášku k § 11 odst 7.

 

Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v ČR

 

Ve stejný den Vláda na svém jednání schválila Národní strategii řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 až 2030. Původní strategie obsahovala výzvu myslivcům, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře.

V reakci na tuto skutečnost proběhla 25. října 2019 schůzka představitelů zájmových organizací s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, který vyslyšel argumenty představitelů spolků a přislíbil, že Strategie v předchozí podobě nebude předložena k projednání Vládě a bude upravena tak, aby problematiku olova neřešila.

Během jednání zároveň přislíbilo MŽP, že bude aktivně vystupovat proti zavedení zákazům olova na úrovni EU a zároveň nechá zpracovat objektivní odbornou studii dopadů olova ze střeliva na životní prostředí.

Nakonec ministr životního prostředí Richard Brabec vyslyšel i argumenty ČMMJ a řešení problematiky olova ze strategie vypustil.

připravil Daniel ŠVRČULA

Zpracování dat...