Časopis Myslivost

Vypouštění zajíce polního v honitbě MS Lány Horní Heřmanice

Myslivost 6/2018, str. 30  Jiří Klein
Honitba Horní Heřmanice, kterou obhospodařuje Myslivecký spolek Lány Horní Heřmanice, se nachází v okolí stejnojmenné podhorské obce v Orlických horách nedaleko města Lanškroun. Nadmořská výška se pohybuje okolo 600 m n.m. Honitba je víceméně smíšeného rázu. Hranice honitby obklopují porosty smíšených a jehličnatých lesů, na které navazují pole a louky, které jsou částečně protkány polními solitéry, remízky a lesními porosty menší rozlohy. Uprostřed honitby je situována obec Horní Heřmanice, kterou prochází silnice I. Třídy 1/43. Z vodních ploch se v honitbě nachází několik malých rybníků, dále podél celé obce prochází Sázavský potok, do něhož z okolních lesů a polí stéká několik dalších pramenů.
 
V padesátých a šedesátých létech byla v honitbě zastoupena drobná zvěř zejména zajícem polním a koroptví polní, jejichž stavy byly podle zjištěných informací vcelku hojné. V roce 1950 bylo v honitbě uloveno celkem 117 zajíců, což je na zdejší podmínky velice dobrý výsledek. Vyskytoval se zde i tetřívek obecný.
V sedmdesátých letech, kdy se zvýšily stavy černé zvěře, a zintenzivnila se zemědělská produkce, byl pozorován značný úbytek na drobné zvěři. Zvěř pernatá, která hnízdila na zemi, zcela z honitby vymizela. Stavy zajíců polních neustále klesaly až do doby, kdy se na výřadech objevoval pouze jeden nebo dva zajíci.
 
Rezolutní změna ve vztahu k chovu drobné zvěře přišla s nástupem nových členů mysliveckého spolku v roce 2014. Začala se intenzivně lovit zvěř myslivosti škodící zejména liška obecná, která se loví všemi dostupnými způsoby kromě norování liščat.
Dále bylo apelováno na členy myslivecké stráže, aby zvýšili aktivitu při lovu loupeživé sběře, zejména toulavých koček, které neúprosně decimují stavy drobné zvěře.
V té době padla i první zmínka o možnosti vypouštění zajíců z umělého odchovu. V rámci zlepšení životního prostředí pro drobnou zvěř bylo jednáno s místním zemědělským podnikem o tvorbě biopásů na polních celcích větší rozlohy. Tato jednání však skončila s negativním výsledkem.
Nicméně na následující členské schůzi se odhlasovalo zakoupení zajíců z chovné stanice Lhoty u Potštejna od pana J. Horáčka. Byly podniknuty všechny potřebné kroky k získání dotací a náš sen o zvyšování stavů zajíce polního v naší honitbě se začal naplňovat.
 
Myslivecký rok 2014/15
 
První zajíci byli vypuštěni do naší honitby v březnu 2015. Jednalo se o 20 dospělých zajíců v poměru pohlaví 1/1. Vzhledem k tomu, že vypouštěné ramličky byly již březí, měli jsme naději na větší přírůstek.
Každý zajíc z umělého chovu je označen plastovou známku ve slechu. Tyto známky jsou dobře viditelné a umožní nám tak odlišit při pozorování vypuštěné zajíce od zajíců z místní populace.
Známky jsou barevně odlišné podle roku narození zajíců a další jejich funkcí je odlišení pohlaví. Ramličky mají známku umístěnou v pravém slechu, kdežto ramlíci v levém.
Zajíci, které jsme vypouštěli v roce 2015, byli označeni známkou modré barvy. Do 14 dnů po vypuštění byli nalezeni dva uhynulí zajíci, z čehož jeden uhynul v důsledku srážky s automobilem na místní komunikaci.
Velice intenzivně jsme se věnovali lovu predátorů. Za uplynulý myslivecký rok 2014/15 bylo v honitbě uloveno přes 30 lišek, což je oproti roku 2011/12, kdy byly uloveny pouze 3 lišky, zvýšení lovu o desetinásobek.
Dále se také výrazně zvýšil lov toulavých koček. V rámci tlumení predátorů byly do honitby instalovány dvě lapací betonové nory, které již brzy po instalaci zaznamenaly první úspěchy.
Dalším opatřením byla stavba deseti krmných zařízení pro zaječí zvěř, který byla rozmístěna po části honitby „Lány“, kde byli vypuštěni zajíci. Tato krmná zařízení měli na starost dva členové, kteří je v průběhu zimy doplňovali.
 
Myslivecký rok 2015/16
 
I v tomto roce jsme byli rozhodnuti vypouštět další zajíce do honitby. Lokalita, počet zajíců a poměr jejich pohlaví zůstaly stejné, avšak tentokrát proběhla změna v termínu vypouštění a také z hlediska věku zakoupené zvěře. Pro vhodné vypouštění zajíců jsme stanovili květen 2016.
Vzhledem k tomu, že tentokrát byli zakoupeni mladí zajíci ve věku několika měsíců, byl měsíc květen, kdy již vzrůstá vegetace, a zajíci tak mají lepší podmínky pro úkryt, stanoven jako vhodný pro vypouštění.
Zajíci vypouštění v roce 2016 byli označeni bílou známkou. V průběhu celoročního monitoringu zajíců v honitbě bylo zjištěno, že mladí zajíci s bílou známkou jsou oproti starším zajícům z předchozího vypouštění pozorování častěji a postupně se rozmísťují po celé honitbě. Byli pozorováni zajíci s bílou známkou, kteří se vzdálili až 2 km od místa vypouštění.
Stejně jako v předešlém roce byli aktivně loveni predátoři. Úlovky lišky obecné opět přesáhly 30 ks a zvýšil se i lov kun a jezevce lesního.
Poprvé v historii našeho spolku byl v naší honitbě uloven psík mývalovitý, a to hned v počtu dvou kusů.
Ani členové myslivecké stráže nepolevili a počty ulovených toulavých koček neustále stoupaly.
V tomto roce bylo v rámci celé honitby rozmístěno několik dalších přikrmovacích zařízení pro zaječí zvěř, o jejichž doplňování se staralo již několik dalších členů spolku.
Stavy zajíce polního v naší honitbě měli stoupající tendenci, což nám činilo obrovskou radost.
 
Myslivecký rok 2016/17
 
V tomto roce byl odhlasován poslední nákup zajíců z umělého chovu. Opět jsme vsadili na metodu vypouštění z roku 2016, a tak v červenci bylo vypuštěno celkem 20 zajíců polních ve věku čtyř měsíců. Lokalita vypouštění ani poměr pohlaví se nezměnily.
Vypouštění zajíců proběhlo stejně jako v předešlých létech pod dohledem Ing. Teplé z odboru životního prostředí v Pardubicích.
Lov zvěře myslivosti škodící měl i v tomto roce stále stoupající tendenci. Navzdory tomu, že lov lišky obecné za uplynulý myslivecký rok činil 22 ks, zvedly se počty ulovených kun a toulavých koček.
V jarních a letních měsících roku 2017 jsme s velkým nadšením pozorovali zvýšené stavy zajíců v naší honitbě. Zajíci se začali objevovat i v lokalitách, kde se dříve vůbec nevyskytovali, ale zároveň se opět začaly zvedat počty lišek, jejichž lov činil ke konci mysliveckého roku 41 ks.
Bylo zapotřebí si uvědomit, že vypouštění zajíců do honitby bylo poslední, a že v následujících letech bude vše záležet pouze na nás. Jak k péči o zaječí zvěř, tak i k jejímu lovu bude potřeba do budoucna přistupovat velice zodpovědně.
 
Potřebná opatření
 
Celkově vypouštění zajíce polního do naší honitby hodnotím velice kladně.  V průběhu tří let, kdy probíhalo vypouštění zajíců do honitby, jsme s velkým potěšením zaznamenali zvýšení stavů zajíce polního v rámci celého území honitby, což bylo od začátku naším cílem.
V rámci celkového shrnutí vypouštění zajíců do naší honitby bych chtěl v následujících řádcích popsat jednotlivé kroky, které podle mého názoru vedly k nárůstu místní zaječí populace.
Je potřeba zdůraznit, že priority opatření se mohou dělit, podle kategorie honitby například v polní honitbě bude jiné pořadí potřebných opatření než v honitbě ryze lesní.
Pro naši podhorskou honitbu uvádím následující pořadí potřebných opatření, která jsou podle mého názoru důležitá ke zvýšení populace zaječí zvěře.
 
Intenzivní tlumení predátorů, a to zejména lišky obecné, kuny skalní a jezevce lesního.
Je nutné se zaměřit na všechny možné, a především účinné způsoby lovu těchto šelem. V našich podmínkách se osvědčil nejvíce lov na čekané, lov vábením, norování a také lov do lapacích zařízení.
Je důležité obeznat lokality v honitbě, které predátoři s oblibou vyhledávají a tam je poté úspěšně lovit.
Tlak predátorů na populaci drobné zvěře v našich podmínkách má podle mého názoru značný vliv.  
Samotnou kapitolou jsou toulavé kočky, které bez nadsázky decimují stavy drobné zvěře, což se v našem případě týká především mláďat zajíců. O predaci toulavých koček nebo psů již bylo napsáno mnoho článků, které si každý vyložil tak nějak po svém. Praktické zkušenosti získané od lidí, kteří se aktivně věnují chovu drobné zvěře a označují toulavé kočky za jedny z nejhorších predátorů drobné zvěře, nás vedly k tomu, abychom se na tento problém více zaměřili. Seznámili jsme tedy důkladně členy myslivecké stráže s touto problematikou, abychom co možná nejvíce omezili tento „tlak“ na populaci zaječí zvěře.
Neuvádím zde zvěř pernatou, která má taktéž negativní vliv na mláďata zaječí zvěře, a to zejména straky a vrány, jelikož se v naší honitbě téměř nevyskytují.
V rámci výše uvedené problematiky byla po celou dobu intenzivně lovena i zvěř černá.
Je velice důležité si uvědomit, že lov zvěře myslivosti škodící je třeba provádět neustále a velice intenzivně. Ulovené predátory totiž nahrazují stále další, kteří přesídlují z okolních honiteb. Ideálním stavem je intenzivní lov predátorů v několika sousedících honitbách tak, aby se jejich populace tlumily více plošně.
 
Zlepšení životního prostředí pro drobnou zvěř.
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, s pestrostí krajiny na tom není naše honitba úplně nejhůře. To ovšem neznamená, že i zde není potřeba zlepšovat životní prostředí tak, aby co nejlépe vyhovovalo drobné zvěři.
Každý rok jednáme s místní zemědělskou společností o tvorbě biopásů na rozsáhlejších polních plochách.
Dalším krokem bylo vyčlenění remízků s pastevních ploch tak, aby do nich neměl přístup dobytek a sloužily tak jako přirozený úkryt pro drobnou zvěř.
 
Přikrmování zaječí zvěře v zimním období.
To provádíme prostřednictvím přikrmovacích zařízení rozmístěných v místech, kde se zaječí zvěř pohybuje.
Pro umístění krmných zařízení je důležité mít obeznaná místa, kde se zajíci skutečně pohybují.
Zajícům předkládáme jadrné krmivo v podobě ovsa, dále krmivo dužnaté a v případě vysoké sněhové pokrývky i seno. V rámci celé honitby jsou taktéž připravovány záhryzy z nařezaných větví dubů, lísek, olší, jív a ovocných stromů, které slouží zajícům k okusu.
Ochrana zvěře
Ochranu zvěře provádíme několika formami. Každoročně organizujeme vyhánění mláďat při senosečích, kterého se mohou zúčastnit i lidé z nemyslivecké veřejnosti.
Dalším opatřením v rámci ochrany zvěře před senosečí je rozmisťování optických plašičů, které se instalují na louky 24 hod. před kosením.
Další formou ochrany mláďat zvěře je vyvěšování plakátů v rámci celé honitby, které upozorňují návštěvníky honitby, zejména pejskaře, aby v době vyvádění mláďat zvěře, nepouštěli své čtyřnohé kamarády z vodítka na volno. Musím s potěšením konstatovat, že se toto opatření setkalo ve většině případů s pochopením.
Poslední formou ochrany zvěře je informování nemyslivecké veřejnosti o chovu drobné zvěře a všech okolností s tím souvisejících prostřednictvím článků, které jsou zveřejňovány na webových stránkách mysliveckého spolku a v místním tisku.
 
Výše uvedená opatření jsou shrnutím naší tříleté práce, ve které je podle mého názoru nezbytně nutné nadále vytrvale pokračovat. Do budoucna máme ovšem ještě spoustu dalších plánů, jak zlepšit podmínky pro zajíce polního, ale i ostatní drobnou zvěř. Tyto plány se týkají zejména zvýšení lovu predátorů pomocí dalších lapacích zařízení, které chceme instalovat do honitby.
Dále se chceme zaměřit na zlepšování životního prostředí pro drobnou zvěř zejména zakládáním biopásů, zvěřních políček a remízů.
Taktéž uvažujeme o zřízení několika betonových napajedel pro zvěř v lokalitách honitby, kde se nevyskytují přirozené vodní zdroje.
V rámci podpory dalších druhů drobné zvěře, chceme v honitbě vybudovat hnízdní budky pro divoké kachny a dále uvažujeme o vypouštění koroptve polní.
V rámci rozšíření oblasti intenzivního chovu drobné zvěře bychom chtěli formou přednášek motivovat i okolní myslivecké spolky, aby se této činnosti začaly více věnovat i v jejich honitbách.
 
Závěr
 
Chov drobné zvěře není v dnešních podmínkách jednoduchou záležitostí. Tato činnost vyžaduje zodpovědný a intenzivní přístup. Každý, kdo se pohybuje v honitbě, ať už je to myslivec, zemědělec či kdokoliv jiný z nemysliveké veřejnosti, může určitým způsobem přispět k lepším podmínkám pro drobnou zvěř. Chtěl bych tímto podpořit všechny, kteří doposud váhají, zdali má smysl vypouštět zajíce polní do našich honiteb, aby se nenechali odradit administrativními úkony spojenými s vyřizováním dotací a také negativními reakcemi některých členů, kteří nemají pochopení pro chov drobné zvěře.
Zajíc polní společně s ostatní drobnou zvěří patřil vždy neodmyslitelně do naší krásné krajiny a jejich budoucí stavy budou pouze takové, kolik jim budeme věnovat péče. Věřte, že výsledky práce a času strávených při péči o drobnou zvěř za to stojí.
 
Jiří KLEIN
jednatel MS Lány Horní HeřmaniceMapa části honitby „Lány“, kde byli vypouštěni zakoupení zající. Barevné tečky vyznačují místa vypouštění zajíců v jednotlivých letech 2014-2017. Červené trojúhelníky označují rozmístění přikrmovacích zařízení pro zajíce.

Zpracování dat...