ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Úloha myslivců v současné zemědělské krajině

Myslivost 10/2017, str. 8 Pavel Sekáč
Počet komentářů: 0
Chtěl bych jako zástupce Ministerstva zemědělství uvést některé pohledy na Společnou zemědělskou politiku, kterou mám na ministerstvu zemědělství na starosti, a zároveň zkusím přinést pohled svůj, mysliveckého hospodáře a člověka aktivně vykonávajícího myslivost. Jsem sám svědkem toho, jak zemědělská politika vypadá v praxi, kde jsou a kde nejsou problematická místa, kde jsou třecí body zemědělství a každodenního mysliveckého života. Nejprve něco málo ke Společné zemědělské politice (ve zkratce SZP). Více >
Úloha myslivců v současné zemědělské krajině

Africký mor prasat

Myslivost 10/2017, str. 10 Pavel Forejtek
Počet komentářů: 0
Tři měsíce od vypuknutí nákazy Nákaza africkým morem prasat (AMP) byla zjištěna na území České republiky u dvou uhynulých kusů černé zvěře v těsném sousedství města Zlín před třemi měsíci. Podle stáří kadáverů lze usuzovat, že k zavlečení nákazy do ČR došlo v první dekádě června letošního roku. Vzhledem k vzdálenosti nejbližších ohnisek nákazy na Ukrajině a v Polsku, která vylučuje možnost přenosu nákazy migrujícími kusy černé zvěře, zůstává jako jediná možnost šíření nákazy lidskou činností, tedy převozem infekčního materiálu (zbytky tepelně neopracovaných surovin živočišného původu či infekčním biologickým materiálem znečištěný dopravní prostředek). Zjištění konkrétního viníka již zřejmě možné nebude. Více >
Africký mor prasat

Soutěž Honitba roku - prezentace správné myslivecké praxe

Myslivost 10/2017, str. 14 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Stále více vchází do povědomí veřejnosti význam myslivců v oblasti ochrany a péče o životní prostředí, přírodu a krajinu. Myslivost a myslivci jsou v současnosti častěji skloňováni při aktivitách souvisejících se zakládáním políček pro zvěř, biokoridorů, biocenter, vysazováním solitérních stromů, linií a stromořadí původních dřevin a také budování tůní, mokřadů a s nimi související zelené infrastruktury. K těmto pozitivním a společensky ceněným aktivitám pomáhá myslivcům napříč celou Českou republikou již druhým rokem také soutěž Českomoravské myslivecké jednoty s názvem HONITBA ROKU. Více >
Soutěž Honitba roku - prezentace správné myslivecké praxe

PŘIKRMOVÁNÍ ZVĚŘE ve volnosti na podzim a v zimě

Myslivost 10/2017, str. 16 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
V Myslivosti se už nikoliv vzácně objevují příspěvky o nutnosti a způsobech přikrmování zvěře. Je to dobře a je to správné. Zvěř v našich podmínkách, tedy zvěř ve volnosti, nemá rozhodně po celý rok dostatek přirozené potravy. Více >
PŘIKRMOVÁNÍ ZVĚŘE ve volnosti na podzim a v zimě

Myslivecká statistika za rok 2016

Myslivost 10/2017, str. 22 Jiří Zbořil
Počet komentářů: 0
… aneb Rekordy v odstřelu spárkaté zvěře stále pokračují Minulý měsíc zveřejnilo Ministerstvo zemědělství statistické údaje týkající se mysliveckého hospodaření v honitbách za rok 2016. Statistické údaje jsou uživateli honiteb zaznamenávány do oficiálního výkazu Mze (Mysl 1-01) a přibližně v obdobném rozsahu se evidují nepřetržitě již od roku 1966. Údaje předkládané zpravidla do 15.4. jsou následně zpracovávány na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), dále v rámci krajských celků a konečně sumarizovány za celou Českou republiku. Výsledkem je pak jedinečný sumář čísel, který po chronologickém spojení do dlouhých časových řad dává přehled o vývoji početnosti živočichů, populační dynamice či výši odstřelu. Více >
Myslivecká statistika za rok 2016

SOKOLNICTVÍ SOUČASNOSTI

Myslivost 10/2017, str. 29 Petr Kolomazník
Počet komentářů: 0
Klub sokolníků ČMMJ byl založen v Opočně 11. listopadu 1967, a v tomto roce tak slaví 50. výročí svého vzniku. S přibližně 500 členy patří mezi největší sokolnické organizace na světě. K významným milníkům novodobé historie klubu patří rok 1991, kdy se Klub sokolníků stal členem Mezinárodní organizace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF). Ta sdružuje celkem 110 sokolnických organizací z 86 zemí a zastupuje kolem 75 000 členů. Více >
SOKOLNICTVÍ SOUČASNOSTI

Půlstoletí organizovaného sokolnictví

Myslivost 10/2017, str. 33 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Letošní rok je pro sokolníky rokem oslav padesátého výročí organizovaného československého sokolnictví. Oslavy budou vrcholit na mezinárodním sokolnickém setkání v polovině října na Opočně, v Mekce sokolníků. A byť jsme už dříve na stránkách Myslivosti přinesli ohlédnutí do historie sokolnictví, v předvečer výročí jsem požádal o rozhovor jednoho z posledních dvou žijících zakládajících členů Klubu sokolníků. Nejen sokolník, ale i vábič a zkušený myslivec Václav SVOBODA rád nad šálkem kávy zavzpomínal nejen na dobu před půlstoletím. Více >
Půlstoletí organizovaného sokolnictví

Zvěř a železnice

Myslivost 10/2017, str. 30 Tomáš Kušta, Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
Problém mortality zvěře na železnicích je mnohem závažnější, než se o něm hovoří Rozsah přímých i nepřímých vlivů železniční dopravy na živočichy, rostliny, ekologické procesy a samotné ekosystémy se značně liší. Provozem železniční dopravy a výstavbou infrastruktury dochází k znečištění životního prostředí, přímému záboru či přeměně biotopů, k fragmentaci krajiny a v neposlední řadě k mortalitě živočichů způsobené kolizemi s projíždějícími vlaky. Více >
Zvěř a železnice

Reprodukce divokých prasat

Myslivost 10/2017, str. 38 Jakub Drimaj, Jiri Kamler
Počet komentářů: 0
Vliv věkové struktury populací Asi se všichni shodneme na tom, že prase divoké je bezkonkurenčně nejplodnějším druhem naší spárkaté zvěře. Každá bachyně, která se dožije jara, představuje přírůstek až osmi selátek a přes mnohé rady a doporučení odborníků se je proto již několik desetiletí snažíme všemožně chránit před nárůstem počtu divokých prasat. Výsledkem této naší snahy jsou sice rekordní úlovky za poslední roky, ale se všemi jak pozitivními, tak i negativními důsledky. Více >
Reprodukce divokých prasat

Jak dál v české myslivosti?

Myslivost 10/2017, str. 40 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
V současné době probíhají různá setkání a jednání na neoficiálních úrovních mysliveckých i nemysliveckých subjektů k současnému stavu české myslivosti. Střetávají se různé názory, padají různé návrhy s výrazy od spokojenosti se současným stavem až po výrazně nespokojené. Lze konstatovat, že většinově se vyskytují názory vyjadřující nespokojenost se současným stavem i řízením myslivosti. Vcelku lze souhlasit s názorem, že především chybí celková koncepce myslivosti jako takové, zahrnující v symbiózním stavu myslivost, lesnictví, zemědělství, ochranu přírody a další oblasti. Více >
Jak dál v české myslivosti?

Nejen o čipování psů

Myslivost 10/2017, str. 42 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jedním z posledních zákonů, který se projednával ve Sněmovně byl zákon, který kromě jiných upravuje podmínky pro čipování psů, zákon, který by měl citelně omezit aktivity tzv. „psích množíren“. A protože jedním z nejaktivnějších poslanců při projednávání tohoto zákona byl Herbert Pavera, požádal jsem ho o odpovědi na některé otázky. Ale jak je vidět v dalším textu, pan poslanec sice není myslivec, ale jako starosta Bolatic má velmi dobré zkušenosti a vztahy s myslivci, ale i s jinými zájmovými skupinami. A tak se náš rozhovor poněkud protáhl … Více >
Nejen o čipování psů

Bažant v současné krajině

Myslivost 10/2017, str. 46 Tomáš Zíka
Počet komentářů: 0
Odlišný vývoj početnosti populací v závislosti na nastaveném hospodaření Pokračování z Myslivosti 9/2017, str. 32 Do této kapitoly jsou zařazeny záměrně dva státy USA (Jižní Dakota, Pensylvánie), kde ze současného pohledu proběhl zcela odlišný vývoj v početnosti bažanta obecného. Pro rychlejší porovnání níže uvedených dat s ČR (79 tis. km2) je rozloha Jižní Dakoty 200 tis. km2 a Pensylvánie 119 tis. km2. Severoamerický kontinent byl zvolen i proto, že je zde možné dohledat dlouhodobý vývoj populací včetně studií popisujících hlavní příčiny změn v početnosti. Více >
Bažant v současné krajině

K problematice doby lovu zvěře

Myslivost 10/2017, str. 50 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
V nedávné době jsem prostřednictvím mailu dostal právní dotaz od předsedy Myslivecké komise ČMMJ Ing. Ondřeje Faltuse. Obsahem dotazu byl otištěný právní názor zesnulého kolegy JUDr. Ing. Vladimíra Čechury v dubnovém čísle časopisu „Svět myslivosti“ na str. 19. Jako zdroj tohoto příspěvku bylo uvedeno „právní poradna JUDr. Ing. Vladimír Čechura na www.myslivost.cz“. Přestože si svého zesnulého kolegy velmi vážím, dovolím si s jeho právním názorem nesouhlasit. Domnívám se, že tento výklad je pro mysliveckou veřejnost „nebezpečný“ a mohl by způsobit nemalé komplikace při výkonu práva myslivosti. Níže se pokusím rozebrat svůj pohled na danou problematiku. Více >
K problematice doby lovu zvěře

Termovizní monokulár DALI S240-19

Myslivost 10/2017, str. 52 Martin Příhoda
Počet komentářů: 0
Letos jsem již testoval mnoho nových termovizí, neboť téměř všichni výrobci na trhu uvedli, ještě před sezónou, své nové modely. Nyní, po půl roce, se mi opět do rukou dostala novinka od značky DALI, tentokrát s označením S240-19. Termovizi mi opět zaslal na testování distributor termovizedali.cz. Více >
Termovizní monokulár DALI S240-19

Opakovací kulovnice Sauer S 100

Myslivost 10/2017, str. 54 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Firma Sauer je dlouhodobě výrobcem hodně dobrých opakovacích kulovnic. Vlajkovou lodí je opakovací kulovnice řady 404 s odnímatelnou hlavní a regulovatelným spoušťovým mechanismem. Je to špičková zbraň, konstrukčně nepochybně velmi zajímavá a progresivní, ale výrobce si ji také nechá podle toho zaplatit. Takže to není zbraň pro každého. Trh chce kvalitní zbraň, ale také za dobrou cenu. Proto Sauer nabídl v roce 2013 i levnější opakovací kulovnici, model S 101. Ale asi to nebyla ta úplně správně cenově dostupná kulovnice, protože v roce 2016 představil Sauer na veletrhu IWA novou ekonomickou kulovnici, model S 100. Díky laskavosti dovozce, firmy Arms CZ, jsem mohl novou kulovnici důkladně vyzkoušet. Kulovnici jsem dostal k testu v jedné z nejrozšířenějších kulových ráží, v 30-06 Springfield. Více >
Opakovací kulovnice Sauer S 100

43. ročník Memoriálu Richarda Knolla

Myslivost 10/2017, str. 58 Josef Prokeš
Počet komentářů: 0
Memoriál Richarda Knolla vzdává každoročně hold muži, který byl jednou z nejvýraznějších kynologických osobností 20. století a byl znám daleko za hranicemi naší republiky. Letošní ročník se konal již po 43. a Českomoravská myslivecká jednota jeho pořádáním pověřila Okresní myslivecký spolek Jihlava ve dnech 2. až 3. září 2017. Význam memoriálu byl podtržen tím, že záštitu převzali ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a primátor města Jihlava Rudolf Chloupek. Více >
43. ročník Memoriálu Richarda Knolla

Soutěž o nejlepší myslivecký nůž 2017

Myslivost 10/2017, str. 62 Milan Cihelka
Počet komentářů: 0
Je to až k nevíře, jak čas rychle letí. A zase máme září, tedy 9. 9. 2017, kdy začíná 26. ročník výstavy Nože Příbram a na ní její součást soutěž o Myslivecký nůž roku 201, pořádaná časopisem Myslivost. Tato soutěž je pořádaná každým rokem a letos dostala podstatnou změnu, stejně tak jako celá výstava. Ze zdravotních důvodů nemohl již výstavu organizovat P. Formánek, akci převzal Viktor Cais, a vůbec si nemyslím, že by se svého úkolu nezhostil dobře. Více >
Soutěž o nejlepší myslivecký nůž 2017

Malý a stále šikovný?

Myslivost 10/2017, str. 64 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Už jako v minulosti několikrát, jsem byl požádán zastoupením značky SUZUKI pro ČR, zda bych mohl vyzkoušet a myslivcům představit nový model této japonské firmy, jejíž notoricky známou devízou je, že čtyřkolky prostě umí a myslivci jsou pro ni logicky jednou z cílových skupin. Více >
Malý a stále šikovný?

Osvěta o srnčatech, ale i o agresivních srncích

Myslivost 10/2017, str. 68 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
V souvislosti s reprodukcí a kladením srnčat bych si dovolil v tomto čísle udělat osvětu na téma „opuštěných“ srnčat, byť z hlediska roční doby to není téma zrovna nejaktuálnější. Ale v souvislosti s dospíváním srnců v prvním roce života bude tento článek pro některé „chovatele“ možná právě nyní velkým mementem blížícího se rizikového období. Více >
Osvěta o srnčatech, ale i o agresivních srncích

STŘÍLET NEBO NE

Myslivost 10/2017, str. 83 František Pták
Počet komentářů: 0
Blíží se podzim a s ním také naháňky v kukuřici. Jedná se o fenomén polních honiteb a mnohdy příjemné zpestření nebo nepříjemnou povinnost během probíhající lovecké sezóny. Pokud jsou vlastníky pozemků subjekty věnující se zemědělské činnosti, jedná se spíše o druhou možnost. Nechci ale polemizovat o tom, zda jsou takové akce ku prospěchu věci. Při pročítání loveckého magazínu od našich západních sousedů mě zaujal článek věnující se tématu bezpečné střelby právě v kukuřici. Více >
STŘÍLET NEBO NE

Sedmadvacáté svatohubertské dny pod Sitnem

Myslivost 10/2017, str. 90 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Svatohubertský kult zůstává nenahraditelnou součástí trvalých mysliveckých tradic i v jednadvacátém století. Není náhodou, že zvláště v posledním desetiletí dvacátého věku začala vznikat řada kulturně společenských akcí, které připomínají stále aktuální odkaz legendy sv. Huberta – myslivci by měli zvěř nejen lovit, ale i chránit, chápat její nezastupitelný význam v přírodě a kulturní krajině, a v duchu toho krotit svoje vášně. Touto filozofií se inspirovali i organizátoři ze Slovenského poľovníckeho zväzu, tehdejšího Múzea Antol a redakce časopisu Poľovníctvo a Rybárstvo, kteří se v roce 1991 rozhodli uspořádat první ročník Dnů sv. Huberta ve středoslovenském Svätom Antone. Akce, která se letos počátkem září uskutečnila již po sedmadvacáté, a její věhlas dávno překročil hranice Slovenska, se stala jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu ve středoevropském regionu. Více >
Sedmadvacáté svatohubertské dny pod Sitnem

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ

Myslivost 10/2017, str. 128 Jiřina Špálová
Počet komentářů: 0
Vzdělávání je jednou z významných činností jednotlivých okresních mysliveckých spolků. Když jsme počátkem loňského roku připravovali školení pro lektory a zkušební komisaře ČMMJ, věděli jsme, že bude pro velký počet osob, budeme muset pokrýt celou republiku a bude to spousta času příprav a pak i samotného školení. Samotné školení proběhlo koncem minulého a počátkem letošního roku na devíti místech po celé republice. Bylo řízené a organizované Kulturně-propagační komisí ve spolupráci se sekretariátem ČMMJ a doporučenými odborníky z ostatních komisí ČMMJ. Celkem bylo proškoleno téměř 1300 osob. Více >
Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ

47. ročník národního finále Zlatá srnčí trofej kategorie A

Myslivost 10/2017, str. 132 Martin Záviška
Počet komentářů: 0
Letošní ročník soustředění mladých myslivců a přátel přírody, které každoročně pořádá ČMMJ, z.s., přivítala Šumava. Konkrétně výborně vybavené rekreační zařízení Olšina u Horní Plané, které provozují Vojenské lesy a statky, s.p. Krásné prostředí u rybníka Olšina umocňovalo ještě skvělé zázemí, které poskytovalo hřiště na kopanou, plážový volejbal, kde se děti utkávaly ve vybíjené, prostory k sušení oblečení a hned tři klubovny, které byly k dispozici v případě deštivého počasí. Více >
47. ročník národního finále Zlatá srnčí trofej kategorie A
Zpracování dat...